eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa na potrzeby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnychOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa na potrzeby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531655508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 25C

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774416701

1.5.8.) Numer faksu: 774416702

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupopole.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa na potrzeby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9398c664-8853-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041273/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa na potrzeby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc Techniczna programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9398c664-8853-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub
poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@wup.opole.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne oraz instrukcja wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych dostępna jest bezpośrednio na Platformie, pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent edukacyjny/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem"
6. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, tel. 77 44 16 701;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wup.opole.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO.3317.23.2023.PW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa notatników z długopisami i ścianki łukowej:
a) Przedmiotem umowy jest dostawa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu materiałów informacyjnych oraz promujących zadania i działania Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027:
- notatniki i długopisy;
- ścianka łukowa tekstylna wraz ze składanym zestawem: stół z białym pokrowcem, nadruk na stole (ciąg logotypów) i 2 ławkami.
b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy (część 1)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobem ich oceny – dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena brutto (C) 60% 60
Okres gwarancji (G) 40% 40
2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) zasady przyznawania punktów w kryterium „cena brutto” (C):
- Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 60 pkt.
b) Zasady przyznawania punktów w kryterium „okres gwarancji” (G):
─ Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji o deklarowanym okresie gwarancji na materiały, określonym w załączniku nr 1 do SWZ – formularzu ofertowym.
─ MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na materiały wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
─ MAKSYMALNY okres gwarancji na materiały uwzględniony do oceny ofert wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 24 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
G pkt = okres gwarancji podany w ofercie ocenianej x 40/ 24 (max okres gwarancji)
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 40 pkt.
UWAGA: W przypadku braku wskazania okresu gwarancji zamówienia lub wskazania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Łączna liczba punktów przyznawanych z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:
S = C + G
gdzie:
S – suma punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium C i G
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100;
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą odrębnie dla każdej z dwóch części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa roll-up’ów, flag reklamowych- winderów, statuetek, dyplomów, plecaków-worków, breloków, kred chodnikowych, piłeczek antystresowych, kostiumu:
a) Przedmiotem umowy jest dostawa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu materiałów informacyjnych oraz promujących zadania i działania Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.
- roll-upy;
- flagi reklamowe – windery;
- statuetki z plexi;
- dyplomy w czarnej ramce;
- plecaki-worki z nadrukiem;
- breloki do kluczy;
- kredy chodnikowe;
- piłeczki antystresowe;
- kostium/maskotka gwiazda.
b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy (część 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobem ich oceny – dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena brutto (C) 60% 60
Okres gwarancji (G) 40% 40
2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) zasady przyznawania punktów w kryterium „cena brutto” (C):
- Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 60 pkt.
b) Zasady przyznawania punktów w kryterium „okres gwarancji” (G):
─ Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji o deklarowanym okresie gwarancji na materiały, określonym w załączniku nr 1 do SWZ – formularzu ofertowym.
─ MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na materiały wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
─ MAKSYMALNY okres gwarancji na materiały uwzględniony do oceny ofert wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 24 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
G pkt = okres gwarancji podany w ofercie ocenianej x 40/ 24 (max okres gwarancji)
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 40 pkt.
UWAGA: W przypadku braku wskazania okresu gwarancji zamówienia lub wskazania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Łączna liczba punktów przyznawanych z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:
S = C + G
gdzie:
S – suma punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium C i G
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100;
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą odrębnie dla każdej z dwóch części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla części 1 – Dostawa notatników z długopisami i ścianki łukowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

Dla części 2 – Dostawa roll-up’ów, flag reklamowych- winderów, statuetek, dyplomów, plecaków-worków, breloków, kred chodnikowych, piłeczek antystresowych, kostiumu:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę polegającą na wykonaniu i dostarczeniu oznakowanych materiałów informacyjno-promocyjnych - o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek udziału w postępowaniu, musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
2) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych
3) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych
4) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Dla części 1 - Dostawa notatników z długopisami i ścianki łukowej:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych
b. Dla części 2 - Dostawa roll-up’ów, flag reklamowych- winderów, statuetek, dyplomów, plecaków-worków, breloków, kred chodnikowych, piłeczek antystresowych, kostiumu:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
2) formularz cenowy – załącznik nr 1 do formularza ofertowego (dla części 1 i 2),
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
UWAGA! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w złożonej ofercie,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3) (jeżeli dotyczy),
6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
8) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
9) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (współpartnerzy) – załącznik nr 6 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
10)wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia – jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum).
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi
być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu. Podmioty (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać
przedłożone wraz z ofertą, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 6 do
SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które części usługi wykonają poszczególni współpartnerzy.
3. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do
zawarcia umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych wykonawców oraz zasady ich współdziałania
podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia kopii zawartej umowy regulującej współpracę.
5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 8 do SWZ - Projektowanych Postanowieniach Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania na platformie e-Zamówienia po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji dla części 2 zamówienia został określony w tygodniach: 3 tygodnie od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż 2.01.2024 r.
2. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wykluczonych na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.