eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokołów Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 44

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257812610

1.5.8.) Numer faksu: 257812610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminasokolowpodl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasokolowpodl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08f8d660-6b29-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00505769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014784/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454792/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKOŚiPF.271.2.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:
1) 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) 15 01 01 papier,
3) 15 01 04 metale,
4) 15 01 02 tworzywa sztuczne,
5) 15 01 05 odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) 15 01 07 szkło,
7) 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
8) 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)
9) odpady niebezpieczne,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11) 20 01 34 zużyte baterie i akumulatory,
12) 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) 20 03 07 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) 16 01 03 zużyte opony,
15) 17 01 07 odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) 20 01 10, 20 01 11 odpady tekstyliów i odzieży
2.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
b) segregowanych odpadów komunalnych .

W przeciągu obowiązywania umowy wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) bioodpady,
3) odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale),
4) przeterminowane leki i chemikalia,
5) odpady niebezpieczne,
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) popiół.

3.Wykaz punktów adresowych odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zostanie przekazany wykonawcy przed podpisaniem umowy.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).
5.Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków gromadzonych przez mieszkańców gminy w pojemnikach o poj. 60 l w wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Skibniewie i w Czerwonce oraz w PSZOK. Wyposażenie w pojemniki należy do Wykonawcy.
6. Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii gromadzonych w pojemnikach o pojemności 60 l w Urzędzie Gminy w Sokołowie Podlaskim, Zespołach Oświatowych: w Skibniewie , Nowej Wsi, Grochowie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przywózkach oraz w PSZOK. Wyposażenie w pojemniki należy do Wykonawcy.
7. Na terenie Gminy występuje zabudowa zagrodowa (jednorodzinna). Na terenie Gminy Sokołów Podlaski zlokalizowana jest 1 nieruchomość o zabudowie wielolokalowej w Nowej Wsi (3 lokale) na której zamieszkują mieszkańcy. Mieszkańcy deklarują odrębną segregację odpadów dla każdego lokalu. Proponujemy odbiór odpadów jak w zabudowie jednorodzinnej.
8. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokołów Podlaski w worki do zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny na czas trwania umowy.
Charakterystyka worków do zbiórki odpadów:
1) materiał – folia polietylenowa LDPE,
2) pojemność – 120dm3
3) grubość- co najmniej 60 mikronów
4) nadruk – jednostronny, kolor nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym
Ustala się następujące kolory worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
1) kolor niebieski- papier
2) kolor zielony – szkło
3) kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) kolor brązowy – bioodpady,
5) kolor fioletowy – popiół,
6) kolor czarny – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne
9. Worki (pojemniki) do selektywnej zbiórki odpadów muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz informację o rodzaju odpadów, których gromadzić w nich nie wolno.
10. Worki muszą być oznaczone nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.
11. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych także w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli spełnią one wymagania Polskich Norm lub posiadają deklaracje zgodności wystawioną przez producenta, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o systemie oceny zgodności.
12. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
- w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,
- niezależnie od warunków atmosferycznych,
- pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów i wyposażonych w odpowiedni system załadowczy.
13. Wykonawca odpowiada za dystrybucję worków na odbiór odpadów. W celu ułatwienia dystrybucji Wykonawca może współpracować z sołtysami poszczególnych miejscowości.
14. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości zamieszkałe, w co najmniej 1 komplet worków do gromadzenia odpadów każdego rodzaju (koloru) wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
15. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie nieruchomości w worki odbywać się będzie na zasadzie uzupełniania nowych worków w tej samej ilości, co odebrał z przed posesji lub innego miejsca odbioru odpadów z zastrzeżeniem zachowania ciągłości gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.
16. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu w miejscu wystawienia pojemników i worków z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z winy wykonawcy. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia pojemników, które powstały z jego winy.
17. Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę pojazdów i urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej wraz z określeniem stawianych im wymagań:
1. Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Sokołów Podlaski, na terenie do którego posiada tytuł prawny.
2. Baza magazynowo- transportowa musi być wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, oraz powinna posiadać legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.
3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:
1) W posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
2) Pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
3) Na terenie bazy magazynowo- transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić aby:
1) Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania znajdujące się na terenie bazy magazynowo- transportowej, utrzymywane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
2) Pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu;
3) Pojazdy i urządzenia były poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc,
4) Podmiot odbierający odpady komunalne posiadał aktualne potwierdzenie wykonania czynności o których mowa w pkt. 4 ppkt. 3;
5) Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej.
5. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:
1) Konstrukcja pojazdów zabezpieczała przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
2) Pojazdy były wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikacje tych danych;
3) Pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Pojazdy oraz baza magazynowo - transportowa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11. 01. 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz.122)
18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 779500,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 884494,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 779500,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240003172

7.3.3) Ulica: ul. Gdańska 69

7.3.4) Miejscowość: Węgrów

7.3.5) Kod pocztowy: 07-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 779500,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.