eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokołów Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 44

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257812610

1.5.8.) Numer faksu: 257812610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminasokolowpodl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasokolowpodl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08f8d660-6b29-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014784/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej dmowski.karol@gminasokolowpodl.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale XIV ust. 6), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: dmowski.karol@gminasokolowpodl.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sokołów Podlaski reprezentowana przez Wójta Gminy, adres: Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 26 10, e-mail: ug@gminasokolowpodl.pl;
2) na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminasokolowpodl.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 275 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w odniesieniu do danych osobowych osób będących stroną umowy w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) przysługuje Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKOŚiPF.271.2.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:
1) 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) 15 01 01 papier,
3) 15 01 04 metale,
4) 15 01 02 tworzywa sztuczne,
5) 15 01 05 odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) 15 01 07 szkło,
7) 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
8) 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)
9) odpady niebezpieczne,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11) 20 01 34 zużyte baterie i akumulatory,
12) 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) 20 03 07 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) 16 01 03 zużyte opony,
15) 17 01 07 odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) 20 01 10, 20 01 11 odpady tekstyliów i odzieży
2.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
b) segregowanych odpadów komunalnych .

W przeciągu obowiązywania umowy wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) bioodpady,
3) odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale),
4) przeterminowane leki i chemikalia,
5) odpady niebezpieczne,
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) popiół.

3.Wykaz punktów adresowych odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zostanie przekazany wykonawcy przed podpisaniem umowy.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).
5.Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków gromadzonych przez mieszkańców gminy w pojemnikach o poj. 60 l w wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Skibniewie i w Czerwonce oraz w PSZOK. Wyposażenie w pojemniki należy do Wykonawcy.
6. Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii gromadzonych w pojemnikach o pojemności 60 l w Urzędzie Gminy w Sokołowie Podlaskim, Zespołach Oświatowych: w Skibniewie , Nowej Wsi, Grochowie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przywózkach oraz w PSZOK. Wyposażenie w pojemniki należy do Wykonawcy.
7. Na terenie Gminy występuje zabudowa zagrodowa (jednorodzinna). Na terenie Gminy Sokołów Podlaski zlokalizowana jest 1 nieruchomość o zabudowie wielolokalowej w Nowej Wsi (3 lokale) na której zamieszkują mieszkańcy. Mieszkańcy deklarują odrębną segregację odpadów dla każdego lokalu. Proponujemy odbiór odpadów jak w zabudowie jednorodzinnej.
8. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokołów Podlaski w worki do zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny na czas trwania umowy.
Charakterystyka worków do zbiórki odpadów:
1) materiał – folia polietylenowa LDPE,
2) pojemność – 120dm3
3) grubość- co najmniej 60 mikronów
4) nadruk – jednostronny, kolor nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym
Ustala się następujące kolory worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
1) kolor niebieski- papier
2) kolor zielony – szkło
3) kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) kolor brązowy – bioodpady,
5) kolor fioletowy – popiół,
6) kolor czarny – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne
9. Worki (pojemniki) do selektywnej zbiórki odpadów muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz informację o rodzaju odpadów, których gromadzić w nich nie wolno.
10. Worki muszą być oznaczone nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.
11. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych także w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli spełnią one wymagania Polskich Norm lub posiadają deklaracje zgodności wystawioną przez producenta, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o systemie oceny zgodności.
12. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
- w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,
- niezależnie od warunków atmosferycznych,
- pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów i wyposażonych w odpowiedni system załadowczy.
13. Wykonawca odpowiada za dystrybucję worków na odbiór odpadów. W celu ułatwienia dystrybucji Wykonawca może współpracować z sołtysami poszczególnych miejscowości.
14. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości zamieszkałe, w co najmniej 1 komplet worków do gromadzenia odpadów każdego rodzaju (koloru) wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
15. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie nieruchomości w worki odbywać się będzie na zasadzie uzupełniania nowych worków w tej samej ilości, co odebrał z przed posesji lub innego miejsca odbioru odpadów z zastrzeżeniem zachowania ciągłości gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.
16. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu w miejscu wystawienia pojemników i worków z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z winy wykonawcy. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia pojemników, które powstały z jego winy.
17. Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę pojazdów i urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej wraz z określeniem stawianych im wymagań:
1. Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Sokołów Podlaski, na terenie do którego posiada tytuł prawny.
2. Baza magazynowo- transportowa musi być wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, oraz powinna posiadać legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.
3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:
1) W posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
2) Pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
3) Na terenie bazy magazynowo- transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić aby:
1) Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania znajdujące się na terenie bazy magazynowo- transportowej, utrzymywane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
2) Pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu;
3) Pojazdy i urządzenia były poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc,
4) Podmiot odbierający odpady komunalne posiadał aktualne potwierdzenie wykonania czynności o których mowa w pkt. 4 ppkt. 3;
5) Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej.
5. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:
1) Konstrukcja pojazdów zabezpieczała przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
2) Pojazdy były wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikacje tych danych;
3) Pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Pojazdy oraz baza magazynowo - transportowa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11. 01. 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz.122)
18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1 Cena 60%
2 Kryterium środowiskowe 10 %
3 Termin płatności faktury 20%
4 Częstotliwość odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon zebranych w sposób selektywny 10%
Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:
O = C + KŚ + T+ CZ, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
KŚ = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium środowiskowe
T = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności faktury
CZ = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium częstotliwość odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon zebranych w sposób selektywny
Kryterium I - cena
C.min.
C = ------------------ x 60
C bad
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej
Kryterium II – środowiskowe
Za kryterium środowiskowe Zamawiający rozumie przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów.
Akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów komunalnych: Wykonawca dostarczy do każdej nieruchomości, z której są odbierane odpady min. 1 szt. ulotki lub broszury. Przed przeprowadzeniem akcji wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekty materiałów promujących. Minimalny format materiałów promujących selektywna zbiórkę odpadów to A4. Materiały muszą być kolorowe i promować selektywną zbiórkę odpadów.
Punkty za kryterium środowiskowe zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:
A - Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów 1 raz w ciągu obowiązywania umowy (nie później niż do 30.06.2023 r.) - 10 pkt
B - Brak wykonania kryterium – 0 pkt
Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnej z opcji (A lub B) jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
Kryterium III – termin płatności faktury
Punkty za kryterium termin płatności faktury zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego terminu płatności faktury zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:
A Termin płatności 7 dni – 0 pkt
B Termin płatności 14 dni – 10 pkt
C Termin płatności 30 dni – 20 pkt
Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnej z opcji (A, B lub C) jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
Kryterium IV – częstotliwość odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon zebranych w sposób selektywny.
Punkty przyznawane w ww. kryterium będą naliczane według następujących zasad: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon co najmniej jeden raz w roku 2023. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym czy deklaruje przeprowadzenie dodatkowego odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon w roku, ponad wymaganą częstotliwość. Wykonawca może zadeklarować maksymalnie 1 dodatkowy odbiór w ciągu obowiązywania umowy (tj. 2023 rok). W niniejszym kryterium punkty będą przyznawane według następujących zasad:
A - zero dodatkowych odbiorów – 0 pkt.
B - jeden dodatkowy odbiór – 10 pkt.
Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnej z w/w opcji jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Środowiskowe - przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon zebranych w sposób selektywny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Sokołów Podlaski o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w zakresie transportu odpadów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zmawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał 1 (jedną) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) 300,00 Mg.
b) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 l,
240 l i 1100 l;
c) dysonuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
d) dysponuje co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. - załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę 100 000 złotych;
3) wykaz sprzętu załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.