eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mys這wice › 安iadczenie us逝g pocztowych na potrzeby Powiatowego Urz璠u Pracy w Mys這wicach w 2024 rokuOg這szenie z dnia 2023-11-22

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g pocztowych na potrzeby Powiatowego Urz璠u Pracy w Mys這wicach w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIATOWY URZ. PRACY W MYSΜWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276765697

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Miko這wska 4 A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Mys這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kamy@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://myslowice.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g pocztowych na potrzeby Powiatowego Urz璠u Pracy w Mys這wicach w 2024 roku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-284d2294-891b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00504962

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-284d2294-891b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc odbywa si przy u篡ciu: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym
a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://e - zamowienia.gov.pl/.Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum pomocy”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu e-Zam闚ienia

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y realizuje obowi您ek informacyjny w dokumentach zam闚ienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA-076-2/2023/SW

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 100000,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝g pocztowych na potrzeby Powiatowego Urz璠u Pracy w Mys這wicach w 2024 roku
Zakres us逝g obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i dor璚zanie przesy貫k
z korespondencj, zwrotu przesy貫k niedor璚zonych, potwierdze odbioru w rozumieniu ustawy
z 23.11.2021r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1640).
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera za陰cznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64110000-0 - Us逝gi pocztowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej – Cena brutto (z podatkiem VAT) b璠帷a sum wszystkich wierszy kolumny F Ilo軼iowego wykazu przesy貫k (za陰cznik nr 2 do SWZ).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu i wymagania okre郵one w niniejszej SWZ. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy, Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1. Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚;
Wykonawca musi posiada uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i pocztowej tj. prowadzi dzia豉lno嗆 pocztow na podstawie wpisu do rejestru operator闚 pocztowych
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012r. (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1640).
3. Zdolno軼i technicznej lub zawodowej;
W celu spe軟ienia tego warunku Wykonawca zobowi您any jest posiada na terenie Miasta Mys這wice co najmniej 7 plac闚ek pocztowych, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1640), czynnych we wszystkie dni robocze, od poniedzia趾u do pi徠ku, za wyj徠kiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie oceniona najwy瞠j, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵onych w ust. 2 niniejszego rozdzia逝 SWZ, zostanie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy wezwany do z這瞠nia nast瘼uj帷ych 鈔odk闚 dowodowych (aktualnych na dzie ich z這瞠nia):
a) na potwierdzenie warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w pkt 12.2.2., aktualny dokument potwierdzaj帷y dokonanie wpisu do rejestru operator闚 pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640 ).
b) w celu potwierdzenia warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w pkt 12.2.4., na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy wraz z ofert nale篡 z這篡 wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz plac闚ek pocztowych) - zgodnie z za陰cznikiem nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania
w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika
z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani s z這篡 wraz
z ofert stosowne pe軟omocnictwo. – zgodnie z pkt 16.3.3 rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika
z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika).
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (pkt 16.3.1. rozdzia逝 XVI SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w postepowaniu. Powy窺ze oznacza, i:
O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie; dopuszcza si o鈍iadczenie z這穎ne 陰cznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert lub przez pe軟omocnika wyst瘼uj帷ego w imieniu wszystkich podmiot闚.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany.
Zamawiaj帷y dopuszcza zmian, o kt鏎ej mowa w ust. poprzedzaj帷ym, w odniesieniu do:
a. cen jednostkowych (brutto) za przesy趾i pocztowe, okre郵onych w ofercie cenowej Wykonawcy (wype軟iony Ilo軼iowy
wykaz przesy貫k z這穎ny przez Wykonawc) w zwi您ku ze zmian przepis闚 podatkowych;
b. cen jednostkowych (brutto) za przesy趾i pocztowe, zamieszczonych w ofercie cenowej Wykonawcy (wype軟iony Ilo軼iowy
wykaz przesy貫k z這穎ny przez Wykonawc) w przypadku, je郵i konieczno嗆 wprowadzenia zmian umowy wynika z
uregulowa prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne us逝gi pocztowe w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe*;
c. ca趾owitej warto軼i umowy, o kt鏎ej mowa w 4 ust. 7 umowy w zwi您ku ze zmian przepis闚 podatkowych;
d. przedmiotu umowy nie wp造waj帷ego istotnie na zakres praw i obowi您k闚 Wykonawcy
w przypadku konieczno軼i wprowadzenia zapis闚 wynikaj帷ych ze zmian obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, w tym ustawy
Prawo pocztowe.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-05 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 przy pomocy „Formularza ofertowego” – za陰cznik nr 2 do SWZ udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia. Zamawiaj帷y nie pos逝guje si interaktywnym formularzem przewidzianym przez platform e -Zam闚ienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.