eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych i akcesoriów pielęgnujących dla pacjentówOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych i akcesoriów pielęgnujących dla pacjentów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631137029

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mogileńska 42

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-044

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.szymanowicz@mogilenska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mogilenska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4db0312-5d21-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych i akcesoriów pielęgnujących dla pacjentów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4db0312-5d21-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077047/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa pieluchomajtek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417779

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOLiRM.IV/381-10/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 221223,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych i akcesoriów pielęgnujących dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
2. Miejsca dostawy: dwie lokalizacje - siedziba Zmawiającego tj. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42 (dwa miejsca dostawy), oraz Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ul. Cysterek 5, 62-005 Owińska (jedno miejsce dostawy). UWAGA: w wyniku rozbudowy Zakładu przy ul. Mogileńskiej zmianie może ulec miejsce dostaw a co za tym idzie droga transportu wewnątrz budynków może ulec wydłużeniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 286147,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 317114,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 317114,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870514656

7.3.3) Ulica: Ul. Żółkiewskiego 20/26

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 317114,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.