eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 w BytomiuOgłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271068545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STRZELCÓW BYTOMSKICH 152

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole_10@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole10.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e36e92a1-753e-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e36e92a1-753e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477996/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2020/BZP 00433896/02/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 526080,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO I WYROBY MIĘSNE
Mięso najwyższej jakości, świeże, niemrożone, nierozmrażane, o barwie i zapachu charakterystycznych dla danego rodzaju, jędrne, elastyczne, pochodzące z produkcji krajowej
• Wędliny najwyższej jakości, świeże, osłony ściśle przylegające do farszu, o czystej, suchej powierzchni i charakterystycznym dla danego asortymentu zapachu i wyglądzie.
• Wędliny powinny być pakowane w atmosferze chronionej.
• Barwa mięsa wieprzowego świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, mięso powinno być soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, dopuszczana niewielka naturalna ilość okrywy tłuszczowej.
• W przypadku mięs tłustych np. karczek oraz błon np. schab b/k. Wędliny, szynki i kiełbasy – zawartość mięsa min. 83%, , smak i zapach charakterystyczny.
• Dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa.
• Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego dla wędlin i kiełbas oraz 5 dni dla mięsa świeżego

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 108000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OWOCE I WARZYWA MROŻONE
• Owoce i warzywa mrożone najwyższej jakości, pierwszego gatunku, o kształcie i barwie
charakterystycznej dla produktu wyjściowego, sypkie, nie zbrylone.
• Mrożone warzywa i owoce będą w odpowiedni sposób zamrożone, nie będą nosić oznak
rozmrożenia i ponownego zamrożenia (poszczególne warzywa i owoce są w worku luźne, nie
stanowią jednej zmrożonej bryły – za wyjątkiem szpinaku rozdrobnionego, który jest
mrożony w formie bryły lub jako małe zmielone kulki-bryły).
• Mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od
daty dostawy towaru do Zamawiającego"

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 19000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRODUKTY MLECZARSKIE
• Produkty mleczarskie cechować ma świeżość, dobry smak po otwarciu produktów,
niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.
• Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od dnia
dostawy do Zamawiającego dla produktów: twarogi, kefir maślanka, nie krótszy niż 21 dni od
daty dostawy dla następujących produktów: masło, jogurty, śmietany, sery żółte, serki
twarogowe do smarowania, pozostałe sery "

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 144000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OWOCE I WARZYWA ŚWIEŻE
• Owoce i warzywa mrożone najwyższej jakości, pierwszego gatunku, o kształcie i barwie
charakterystycznej dla produktu wyjściowego, sypkie, nie zbrylone.
• Mrożone warzywa i owoce będą w odpowiedni sposób zamrożone, nie będą nosić oznak
rozmrożenia i ponownego zamrożenia (poszczególne warzywa i owoce są w worku luźne, nie
stanowią jednej zmrożonej bryły – za wyjątkiem szpinaku rozdrobnionego, który jest
mrożony w formie bryły lub jako małe zmielone kulki-bryły).
• Mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od
daty dostawy towaru do Zamawiającego"

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 85385 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PIECZYWO I WYROBY CIASTKARSIE
• Dostarczane pieczywo nie może być mrożone ani rozmrażane. • Pieczywo nie może być wypiekane z ciasta mrożonego. • Pieczywo świeże, wyprodukowane w nie wcześniej niż 6 godzin od planowanej dostawy do Zamawiającego, niegumiaste, miękkie, chrupiące, wyprodukowane z najwyższej jakości składników, bez śladów wody i wilgoci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 70000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
• Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia.• Produkty z długoterminowym okresem przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 6 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. • Makarony mają być sporządzone z najwyższej jakości mąki durum, po ugotowaniu makaron nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor. • Przyprawy – zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek.. • Produkty sypkie, takie jak ryż, kasze – mają być najwyższej jakości, po ugotowaniu nie sklejać się. • Produkty z puszek bez pleśni, mętnej konsystencji. • Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego (bez konieczności używania otwieracza mechanicznego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 760000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JAJKA
• Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki. • Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu produkcyjnego. Jaja w dniu dostawy do Zamawiającego nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94965,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98217,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94965,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PW Janczar Pokora SJ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311020522

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94965,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22176,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27852,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22176,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191002383

7.3.4) Miejscowość: Syców

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22176,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131234,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143780,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131234,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fabryka Stylu Aneta Gomulińska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262420054

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131234,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75355,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119591,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75355,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Obwoźny Tomasz Włoch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262663064

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75355,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64367,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76730,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64367,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIEKARNIA KAROL KRZEMIŃSKI DARIUSZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6540011022

7.3.4) Miejscowość: Czeladź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64367,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78107,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78107,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78107,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Kubuś SC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452451201

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78107,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Obwoźny Tomasz Włoch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262663064

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.