eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 w BytomiuOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271068545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STRZELCÓW BYTOMSKICH 152

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole_10@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole10.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e36e92a1-753e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e36e92a1-753e-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Halina Łuczka – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 152 41-914 Bytom, mail: przedszkole_10@interia.pl

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Inspektor IOD, Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, mail: iod_edu@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2020/BZP 00433896/02/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 526080,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO I WYROBY MIĘSNE
Mięso najwyższej jakości, świeże, niemrożone, nierozmrażane, o barwie i zapachu charakterystycznych dla danego rodzaju, jędrne, elastyczne, pochodzące z produkcji krajowej
• Wędliny najwyższej jakości, świeże, osłony ściśle przylegające do farszu, o czystej, suchej powierzchni i charakterystycznym dla danego asortymentu zapachu i wyglądzie.
• Wędliny powinny być pakowane w atmosferze chronionej.
• Barwa mięsa wieprzowego świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, mięso powinno być soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, dopuszczana niewielka naturalna ilość okrywy tłuszczowej.
• W przypadku mięs tłustych np. karczek oraz błon np. schab b/k. Wędliny, szynki i kiełbasy – zawartość mięsa min. 83%, , smak i zapach charakterystyczny.
• Dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa.
• Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego dla wędlin i kiełbas oraz 5 dni dla mięsa świeżego

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OWOCE I WARZYWA MROŻONE
• Owoce i warzywa mrożone najwyższej jakości, pierwszego gatunku, o kształcie i barwie
charakterystycznej dla produktu wyjściowego, sypkie, nie zbrylone.
• Mrożone warzywa i owoce będą w odpowiedni sposób zamrożone, nie będą nosić oznak
rozmrożenia i ponownego zamrożenia (poszczególne warzywa i owoce są w worku luźne, nie
stanowią jednej zmrożonej bryły – za wyjątkiem szpinaku rozdrobnionego, który jest
mrożony w formie bryły lub jako małe zmielone kulki-bryły).
• Mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od
daty dostawy towaru do Zamawiającego"

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRODUKTY MLECZARSKIE
• Produkty mleczarskie cechować ma świeżość, dobry smak po otwarciu produktów,
niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.
• Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od dnia
dostawy do Zamawiającego dla produktów: twarogi, kefir maślanka, nie krótszy niż 21 dni od
daty dostawy dla następujących produktów: masło, jogurty, śmietany, sery żółte, serki
twarogowe do smarowania, pozostałe sery "

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OWOCE I WARZYWA ŚWIEŻE
• Owoce i warzywa mrożone najwyższej jakości, pierwszego gatunku, o kształcie i barwie
charakterystycznej dla produktu wyjściowego, sypkie, nie zbrylone.
• Mrożone warzywa i owoce będą w odpowiedni sposób zamrożone, nie będą nosić oznak
rozmrożenia i ponownego zamrożenia (poszczególne warzywa i owoce są w worku luźne, nie
stanowią jednej zmrożonej bryły – za wyjątkiem szpinaku rozdrobnionego, który jest
mrożony w formie bryły lub jako małe zmielone kulki-bryły).
• Mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od
daty dostawy towaru do Zamawiającego"

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PIECZYWO I WYROBY CIASTKARSIE
• Dostarczane pieczywo nie może być mrożone ani rozmrażane. • Pieczywo nie może być wypiekane z ciasta mrożonego. • Pieczywo świeże, wyprodukowane w nie wcześniej niż 6 godzin od planowanej dostawy do Zamawiającego, niegumiaste, miękkie, chrupiące, wyprodukowane z najwyższej jakości składników, bez śladów wody i wilgoci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
• Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia.• Produkty z długoterminowym okresem przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 6 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. • Makarony mają być sporządzone z najwyższej jakości mąki durum, po ugotowaniu makaron nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor. • Przyprawy – zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek.. • Produkty sypkie, takie jak ryż, kasze – mają być najwyższej jakości, po ugotowaniu nie sklejać się. • Produkty z puszek bez pleśni, mętnej konsystencji. • Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego (bez konieczności używania otwieracza mechanicznego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JAJKA
• Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki. • Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu produkcyjnego. Jaja w dniu dostawy do Zamawiającego nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp tj.:

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie:
4.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
4.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
5.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub wskazanie miejsca
umożliwiającego dostęp do tych dokumentów,
5.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 5.1,
5.3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
5.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy
z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego
oświadczenia na Formularzu ofertowo - cenowym); lub jako dodatkowy załącznik do oferty.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty wyłącznie na niżej wymienionych
warunkach:
1) w stosunku do wartości Umowy w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu
dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki –bez zmiany wartości netto wynagrodzenia
wynikającego z Umowy, jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Nowa
stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Zmiana Umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosek
każdej ze Stron;
2) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia
nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w
wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Umowie – wyłącznie o okres trwania przeszkody;
3) zmiany numeru katalogowego producenta produktu;
4) w razie przejściowego udokumentowanego braku możliwości dostawy produktu o nazwie
handlowej wskazanej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza dostawę produktu
równoważnego odpowiadającego wymogom określonym przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia. Każdorazowa dostawa równoważnego produktu we wskazanych
okolicznościach wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy. Produkt równoważny zostanie Zamawiającemu dostarczony po cenie
jednostkowej nie wyższej aniżeli cena produktu zawartego w ofercie Wykonawcy;
5) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych
produktów na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku
stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub
dotyczącego konkretnej ilości produktów obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać
sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez
Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze lub załączonym dokumencie Wykonawcy, poprzez
zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze
strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury;
6) tymczasowego dostarczania produktów w opakowaniach o innej ilości sztuk niż określona w
ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku produktów w opakowaniach o
zaoferowanej wielkości, a cena jednostkowych sztuk produktów będzie nie wyższa niż określona
w umowie, a ilość zgodna z zamówieniem;
7) zmiany producenta produktów, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez
Wykonawcę wycofał się z produkcji pod warunkiem, że produkty innego producenta w pełni
spełniają wymogi wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a ich cena będzie nie
wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji oraz dostarczyć
Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane w zamian produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji
Warunków Zamówienia;
8) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu
stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania jednak na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy;
9) zmiany limitów ilościowych poszczególnych pozycji produktów w danej części w stosunku do
ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości
pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.