eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rutki-Kossaki › Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach - KossakachOgłoszenie z dnia 2022-12-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Rutki-Kossaki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384484227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 3

1.5.2.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862245051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkrutki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkrutki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6ac204f-6f1a-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6ac204f-6f1a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025969/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462932/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 382467,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny PB 95 w roku 2023 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach. Zamawiający szacuje, że przez okres ten zakupi około 57 000 litrów oleju napędowego oraz około 1 800 litrów benzyny PB 95.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09134000-7 - Oleje napędowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W związku z brakiem ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający w dniu 12.12.2022 r. unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.