eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)Ogłoszenie z dnia 2022-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa
(z podziałem na dwie części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Opolska 39C

1.4.2.) Miejscowość: Turawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: +48774212012

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502277

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00502273

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej musi potwierdzić, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2201). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego dokumentu - dotyczy części 1 i 2.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) - dotyczy części 1 i 2.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
4.1. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności technicznej musi wykazać, że posiada potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj. będzie dysponował min.
a) minimum 4 środkami transportu, posiadające liczbę miejsc dostosowanych do ilości przewożonych uczniów, spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, w tym co najmniej 1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - dotyczy części 1 ;
b) minimum 2 środkami transportu posiadające liczbę miejsc siedzących od 10 do 25 spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, w tym co najmniej jeden autobus niskopodłogowy - dotyczy części 2 ;
UWAGA!
Wszystkie wyżej wymienione pojazdy muszą: być wyprodukowane po 2010 r., sprawne, w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie niniejszego zamówienia; spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988.) oraz wymogi bezpieczeństwa; posiadać aktualne badania techniczne co najmniej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa, być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne.

4.2. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednio wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: min. 4 osobami posiadającymi prawo jazdy kat. D lub D1 tzn. 3 osoby posiadająca prawo jazdy kat. D oraz 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii minimum D1 lub/i D, a także aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badania kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, - dotyczy części 1 i 2 ;
4.3. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość już zrealizowanej części winna przekraczać 100 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie - dotyczy części 1 i 2 ;

UWAGA!
W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2272).

Po zmianie:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej musi potwierdzić, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2201). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego dokumentu - dotyczy części 1 i 2.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) - dotyczy części 1 i 2.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
4.1. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności technicznej musi wykazać, że posiada potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj. będzie dysponował min.
a) minimum 4 środkami transportu, posiadające liczbę miejsc dostosowanych do ilości przewożonych uczniów, spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, w tym co najmniej 1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - dotyczy części 1 ;
b) minimum 2 środkami transportu posiadające liczbę miejsc siedzących od 10 do 25 spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, w tym co najmniej jeden autobus niskopodłogowy - dotyczy części 2 ;
UWAGA!
Wszystkie wyżej wymienione pojazdy muszą: być wyprodukowane po 2010 r., sprawne, w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie niniejszego zamówienia; spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988.) oraz wymogi bezpieczeństwa; posiadać aktualne badania techniczne co najmniej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa, być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne.

4.2. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednio wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: min. 4 osobami posiadającymi prawo jazdy kat. D lub D1 tzn. 3 osoby posiadająca prawo jazdy kat. D oraz 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii minimum D1 lub/i D, a także aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badania kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, - dotyczy części 1 ;
4.3. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość już zrealizowanej części winna przekraczać 100 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie - dotyczy części 2 ;

UWAGA!
W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2272).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.