eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)Ogłoszenie z dnia 2022-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa
(z podziałem na dwie części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774212012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa
(z podziałem na dwie części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85950d58-7d7f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017808/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa ( na dwie części): Cz.1-Dowóz uczniów do szkół –etap II; Cz.2-Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.turawa.pl/512/2632/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub,
c) poczty elektronicznej: aleksandra.kansy@turawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami może się odbywać
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez miniPortal. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnym na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w Urzędzie Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39C 46 – 045 Turawa
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Turawa jest Inspektor ds. danych osobowych Pani/Pani Sławomir Kozieł e – mail: iod@turawa.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części), BU.271.10.2022.AKG prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BU.271.10.2022.AKG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2022/2022 – etap II.
1) Realizacja zamówienia polegać będzie na zakupie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych od dnia 02.01.2023r. do dnia 30.06.2023r. t.j. 6 miesięcy - we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz dni, w których szkoła jest zobowiązana zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
2) Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej na trzech trasach oraz na jednej trasie dotyczącej uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z wykazem tras.
3) Ilość przewożonych uczniów na poszczególnych trasach została określona w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ i wynosi 136 osób uprawnionych, 80 dowożonych oraz 9 uczniów niepełnosprawnych.
4) Szczegółowe godziny przejazdów autobusów (dojazd i powrót), zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.
5) Zamawiający zastrzega, aby wyjazd i powrót dzieci - faktyczne godziny odjazdów autobusów - Wykonawca ustalił z dyrektorami poszczególnych szkół.
6) Ilość i wielkość pojazdów na danym odcinku dostosować należy od ilości przewożonych uczniów.
7) Zamawiający zapewnia po jednym opiekunie na każdą trasę.
8) Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 919 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1371).
9) W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych według niniejszej umowy, poza niniejszym zamówieniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom w ramach zawartej umowy.
10) Dowóz uczniów niepełnosprawnych (9 uczniów) ma się odbywać w dni nauki szkolnej środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i odpowiadającym ilości uczniów do przewozu do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Kup. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
11) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34980000-0 - Bilety przewozowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek środka transportu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – emisja spalin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Świadczenie usługi przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Turawa
1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na następujących liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Turawa:
a) Nr 1 trasa: Turawa - Rzędów - Kadłub Turawski - Zakrzów Turawski - Ligota Turawska – Bierdzany (długość trasy 88 km)
b) Nr 2 trasa: Turawa - Trzęsina - Osowiec - Węgry - Zawada - Turawa Park - Zawada - Kotórz Mały - Kotórz Wielki – Turawa (długość trasy 85 km)
c) Nr 3 trasa: Bierdzany - Osowiec - Węgry - Zawada - Turawa Park (Długość trasy 50 km)
d) Nr 4 trasa: Turawa - Kotórz Wielki - Kotórz Mały - Zawada - Turawa Park (długość trasy 26 km)
2) Usługi świadczone będą na terenie gminy Turawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3) Szacowana ilość wozokilometrów do wykonania w okresie trwania umowy to ok. 30 876 wozokilometrów (wskazana ilość nie obejmuje wjazdów i zjazdów z linii) .
4) Poglądowy przebieg linii komunikacyjnych zawiera schemat linii stanowiący załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
5) Obsługa linii odbywać się będzie według rozkładów jazdy dla linii od 1 – 4, które stanowią załącznik do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączony rozkład jazdy ma charakter orientacyjny to znaczy, że jego ostateczny kształt może ulec zmianom.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia pracy przewozowej w zależności od rzeczywistych potrzeb przewozowych.
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek środka transportu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – emisja spalin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej musi potwierdzić, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2201). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego dokumentu - dotyczy części 1 i 2.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) - dotyczy części 1 i 2.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
4.1. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności technicznej musi wykazać, że posiada potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj. będzie dysponował min.
a) minimum 4 środkami transportu, posiadające liczbę miejsc dostosowanych do ilości przewożonych uczniów, spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, w tym co najmniej 1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - dotyczy części 1 ;
b) minimum 2 środkami transportu posiadające liczbę miejsc siedzących od 10 do 25 spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, w tym co najmniej jeden autobus niskopodłogowy - dotyczy części 2 ;
UWAGA!
Wszystkie wyżej wymienione pojazdy muszą: być wyprodukowane po 2010 r., sprawne, w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie niniejszego zamówienia; spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988.) oraz wymogi bezpieczeństwa; posiadać aktualne badania techniczne co najmniej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa, być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne.

4.2. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednio wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: min. 4 osobami posiadającymi prawo jazdy kat. D lub D1 tzn. 3 osoby posiadająca prawo jazdy kat. D oraz 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii minimum D1 lub/i D, a także aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badania kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, - dotyczy części 1 i 2 ;
4.3. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość już zrealizowanej części winna przekraczać 100 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie - dotyczy części 1 i 2 ;

UWAGA!
W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2272).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2201) - dotyczy części 1 i 2.

1.2. dokument (ów) potwierdzający (ch), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (100 000,00 zł.) - dotyczy części 1 i 2.

1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz środków transportu), według wzoru - załącznik nr 5a i/lub 5b do SWZ - dotyczy części 1 i 2.

1.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ - dotyczy części 1.

1.5. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 7 do SWZ , oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dotyczy części 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie dostarczyć:
a) oświadczenie o zatrudnianiu osób, na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a, 1b do SWZ,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – umowę regulująca
współpracę tych wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ustawy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie
złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez
pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają zamówienie do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy), w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców naminiPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, naktórym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału).
Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr
2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna iż
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie
zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie
przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie może także podlegać
wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.