eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łabowa › Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy ŁabowaOgłoszenie z dnia 2022-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łabowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000545604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Łabowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-336

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@labowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/labowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-068757d1-560d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042395/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację bud. szkolnych na terenie gminy Łabowa -zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414196/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.3.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa”, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą [Załącznik nr 1 do SWZ].
Pakiet nr 1 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łabowej.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych nowszej części budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika oraz sali gimnastycznej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w starszej części budynku,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w nowszej części budynku,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- łącznik oraz sala gimnastyczna,
- wymianę drewnianej stolarki okiennej,
- wymianę stolarki okiennej wykonanej z profili PCW,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- modernizację systemu oświetlenia wbudowanego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,20kW,
- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- zakup oraz montaż nowego źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji C.O. w budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku,
- wykonanie nowych opasek z kostki brukowej wokół budynku,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- remont pokrycia dachu,
- remont kominów nad pokryciem dachu,
- remont schodów wejściowych,
- wymianę instalacji odgromowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421132-8 - Instalowanie okien

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45261910-6 - Naprawa dachów

4.5.5.) Wartość części: 3357236,69 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa”, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą [Załącznik nr 1 do SWZ].
Pakiet nr 2 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaczowie.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych nowszej części budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych wzniesionych z pustaków,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w starszej części budynku,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w nowszej części budynku,
- wymianę drewnianej stolarki okiennej,
- wymianę stolarki okiennej wykonanej z profili PCW,
- wymianę drewnianej stolarki drzwiowej,
- wymianę ślusarki drzwiowej aluminiowej,
- modernizację systemu oświetlenia wbudowanego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00kW,
- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- zakup oraz montaż nowego źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji C.O. w budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem na sali gimnastycznej,
- wykonanie nowych opasek z kostki brukowej wokół budynku,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- remont dachu poprzez malowanie,
- remont istniejących kominów,
- wymianę instalacji odgromowej,
- remont schodów wejściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421132-8 - Instalowanie okien

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45261910-6 - Naprawa dachów

4.5.5.) Wartość części: 1694808,05 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa”, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą [Załącznik nr 1 do SWZ].
Pakiet nr 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych nowszej części budynku,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w starszej części budynku,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w nowszej części budynku,
- wymianę drewnianej stolarki okiennej,
- wymianę stolarki okiennej wykonanej z profili PCW,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- modernizację systemu oświetlenia wbudowanego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00kW,
- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- zakup oraz montaż nowego źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji C.O. w budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie,
- wykonanie nowych opasek z kostki brukowej wokół budynku
- wymianę rynien i rur spustowych
- remont pokrycia dachu
- remont kominów
- remont schodów wejściowych
- wymianę instalacji odgromowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421132-8 - Instalowanie okien

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45261910-6 - Naprawa dachów

4.5.5.) Wartość części: 2043394,89 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4113189,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7535664,74 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1862795,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3990516,98 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2330807,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4392807,66 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.