eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodynie › Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. CzajkówOgłoszenie z dnia 2023-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wodynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 43

1.5.2.) Miejscowość: Wodynie

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-117

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodynie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodynie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fe7d92f-8552-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068179/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert (oferta + załączniki), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
● za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl . Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o „Platformie zakupowej”: https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
● za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@wodynie.eu (z wyłączeniem składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, Tel. (faks) 25 631-26-58,71;81, E-mail: gmina@wodynie.eu ;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wodynie jest Daniel Koguciuk, kontakt e mail: inspektor@cbi24.pl
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr : IGR.271.15.2023 na Wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków, prowadzonego w trybie podstawowym;
• odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGR.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków wraz ze zmianą konstrukcji dachu, budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Inwestycja mieści się w miejscowości Czajków, w gminie Wodynie na działce o nr geod. 468, obręb 0004 Czajków. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna. Rozbudowę zaprojektowano w postaci partii wejściowej, przebudowa ma natomiast polegać na wymianie dachu i zmianie jego konstrukcji oraz geometrii z dwuspadowego na kopertowy naczółkowy.
Istniejący budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej i pełni do dziś funkcje domu kultury. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy pokryty blacha płaska.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac,
2) zakup niezbędnych materiałów i ich dostawa,
3) wykonanie prac budowlanych,
4) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – jeśli dotyczy,
5) opracowaniu dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD),
6) przeprowadzenie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi zamontowanych urządzeń,
7) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla wykonania robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, w tym w szczególności: uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż. i sanepid – jeśli dotyczy.
2. Zakres podstawowych prac budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wytyczenie geodezyjne projektowanej części budynku,
2) rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu do poziomu +3,10m,
3) rozbiórka ścian szczytowych budynku do poziomu +3,10m, wraz z wymiana nadproża okiennego,
4) rozbiórka istniejącej ściany wewnętrznej do poziomu +2,10m wraz z wymiana nadproży drzwiowych. odbudowa ściany do rzędnej konstrukcji dachu,
5) demontaż okien, drzwi i bram,
6) zamurowanie wybranych otworów okiennych,
7) poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych z wymiana nadproża na prefabrykowane typu L19,
8) likwidacja istniejącej posadzki w parterze do poziomu podsypki i odbudowa posadzki w parterze wraz z warstwami izolacyjnymi i podbudowa,
9) wykonanie ściany w osi 3 do poziomu konstrukcji dachu,
10) wykopy pod projektowane fundamenty,
11) zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych,
12) murowanie ścian fundamentowych,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) wymurowanie ścian zew. i wewnętrznych parteru,
15) wykonanie elementów konstrukcyjnych,
16) szalowanie, zbrojenie i betonowanie wieńców obwodowych,
17) montaż konstrukcji drewnianej dachu oraz pokrycia dachu i orynnowania
18) montowanie stolarki zewnętrznej,
19) wykonanie termoizolacji dachu,
20) wykonanie ścianek działowych,
21) wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych metoda lekka-mokra oraz elewacji, cokołu, parapetów zewnętrznych, schodów zewnętrznych, barierki stalowej, opaski wokół budynku.
22) Wykonanie instalacji: energetycznej, wody zimnej, wody cieplej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepla, instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i odgromowej.
23) roboty instalacyjne oraz wykończeniowe wykonać wg właściwego projektu konstrukcyjnego
24) prace demontażowe, towarzyszące i tymczasowe (w tym m.in. montaż i demontaż rusztowań wraz z niezbędnymi ze względów BHP zabezpieczeniami, osłonami z siatki i daszkami, wywiezienie gruzu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39100000-3 - Meble

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów (stosunek jakości do ceny), z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny ofert:
1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia” – G.
3. Powyższym kryteriom zostało przypisane przez Zamawiającego następujące znaczenie:

Kryterium Waga
[%] Maksymalna liczba punktów Sposób oceny
Cena ofertowa brutto
C 60 % 60 Wg wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia
G 40% 40 Wg skali punktowej:
Deklarowany okres gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia:
- 60 miesięcy – G = 0 pkt
- 72 miesięcy – G = 20 pkt
- 84 miesiące – G = 40 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji krótszy niż 60 miesięcy albo gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie deklarowanego czasu gwarancji — Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji dłuższy niż 84 miesiące — Zamawiający do celu oceny oferty przyjmie maksymalną liczbę punktów (40 pkt).

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2.1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na realizacji, w okresie ostatnich 5/pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2/dwóch zamówień na roboty budowlane, polegających na budowie , rozbudowie, przebudowie istniejących budynków, o wartości każdego zamówienia co najmniej 500.000,00 zł brutto.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca, wykaże samodzielnie jego spełnienie.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.2. Warunek dotyczący potencjału kadrowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
1) kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży ogólnobudowlanej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
2) kierownik robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
3) kierownik robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnej posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
WYJAŚNIENIE! W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1646).
UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
3.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w ust. 2.1 – jeden Wykonawca/podmiot spełni samodzielnie,
2) warunek określony w ust. 2.2 - Wykonawcy spełnią łącznie.
3) warunek określony w ust. 2.3 - Wykonawcy spełnią łącznie.
5. Spełnianie warunków polegając na zasobach podmiotów udostępniających zasoby.
5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” oraz „odniesienie do konkretnego zamówienia lub jego części”, o której mowa w ust. 5.1., zgodnie z orzecznictwem TS oznacza „prawo do polegania, w przypadku konkretnego zamówienia, na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z tymi podmiotami powiązań, o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że oferent będzie w rzeczywistości dysponował zasobami tych podmiotów, które to zasoby są niezbędne do wykonania tego zamówienia. (…) korzystanie z tego prawa może być ograniczone w szczególnych okolicznościach z uwagi na przedmiot danego zamówienia, a także jego cele. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy oferent nie może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego niezbędnych do wykonania tego zamówienia, co oznacza, że może on powołać się na wskazane zdolności wyłącznie wtedy, gdy podmiot trzeci osobiście i bezpośrednio uczestniczy w wykonaniu odnośnego zamówienia.”
5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Formularz pn. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,
b) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),
Formularz pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.1. niniejszego SWZ;
Formularz pn. „Wykaz wykonanych robót budowlanych” stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.2. niniejszego SWZ.
Formularz pn. „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział Wodynie,. nr rachunku 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr IGR.271.15.2023”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz pn. „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z „Oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez mocodawcę albo notarialnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp, w tym w szczególności w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. na zasadach określonych w niniejszej umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.