eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024.Ogłoszenie z dnia 2023-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gagarina 11

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a2186e4-7259-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00317085/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a2186e4-7259-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: dzp@umk.pl,
lub
2) platformy e- Zamówienia („Platforma”) https://ezamowienia.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: dzp@umk.pl, lub 2) platformy e- Zamówienia („Platforma”) https://ezamowienia.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie przy użyciu Platformy.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:1) .zip;2) .7Z.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem:
1) dedykowanego formularza dostępnego na Platformie e- Zamówienia pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana;
lub
2) poczty elektronicznej, na adres email: dzp@umk.pl .
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem referencyjnym postępowania lub numerem ogłoszenia o zamówieniu.
10. Za pośrednictwem poczty elektronicznej ( dzp@umk.pl ) lub „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do Platformy w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
14. Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – „Komunikacja w postępowaniu” dostępnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Pan Jakub Rutkowski, kontakt: iod@umk.pl, telefon 656 611 27 42;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – również zawarciem i realizacją umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania, a także nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 90-DZP.261.152.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych, posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę 2024 rok.
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) część 1, obejmującą listę nr 1 na rok 2024 – czasopisma z Europy Wschodniej i Środkowej,
2) część 2, obejmującą listę nr 2 na rok 2024 – czasopisma amerykańskie,
3) część 3, obejmującą listę nr 3 na rok 2024 – czasopisma zachodnie,
4) część 4, obejmującą listę nr 4 na rok 2024 – czasopisma oraz bazy online.
3. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 2 do SWZ zawierającym listy czasopism.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym, odpowiednio do danej części zamówienia, załącznik nr 5a i/lub 5b, i/lub 5c, i/lub 5d do SWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 22212000-9, 72320000-4.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem jak niżej:
1) część 1 zamówienia - lista 1 (czasopisma drukowane),
2) część 2 zamówienia - lista 2 (czasopisma drukowane i online),
3) część 3 zamówienia - lista 3 (czasopisma drukowane i online),
4) część 4 zamówienia - lista 4 (czasopisma online).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. W przypadku czasopism ukazujących się jeden raz w roku, wyróżnionych na listach pogrubioną kursywą, przedmiotem zamówienia będzie wolumin/tom wskazany na liście przez Zamawiającego.
W przypadku czasopism ukazujących się na przełomie roku, wyróżnionych na liście nr 2 dwiema gwiazdkami (**), przedmiotem zamówienia będą wszystkie numery przypadające na dany volumin/tom wskazany przez Zamawiającego, począwszy od numeru pierwszego (nawet jeśli ukazał się z datą nominalną 2023 r.) do numeru ostatniego (nawet jeśli ukaże się z datą nominalną 2025 r.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych, posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę 2024 rok.
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) część 1, obejmującą listę nr 1 na rok 2024 – czasopisma z Europy Wschodniej i Środkowej,
2) część 2, obejmującą listę nr 2 na rok 2024 – czasopisma amerykańskie,
3) część 3, obejmującą listę nr 3 na rok 2024 – czasopisma zachodnie,
4) część 4, obejmującą listę nr 4 na rok 2024 – czasopisma oraz bazy online.
3. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 2 do SWZ zawierającym listy czasopism.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym, odpowiednio do danej części zamówienia, załącznik nr 5a i/lub 5b, i/lub 5c, i/lub 5d do SWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 22212000-9, 72320000-4.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem jak niżej:
1) część 1 zamówienia - lista 1 (czasopisma drukowane),
2) część 2 zamówienia - lista 2 (czasopisma drukowane i online),
3) część 3 zamówienia - lista 3 (czasopisma drukowane i online),
4) część 4 zamówienia - lista 4 (czasopisma online).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. W przypadku czasopism ukazujących się jeden raz w roku, wyróżnionych na listach pogrubioną kursywą, przedmiotem zamówienia będzie wolumin/tom wskazany na liście przez Zamawiającego.
W przypadku czasopism ukazujących się na przełomie roku, wyróżnionych na liście nr 2 dwiema gwiazdkami (**), przedmiotem zamówienia będą wszystkie numery przypadające na dany volumin/tom wskazany przez Zamawiającego, począwszy od numeru pierwszego (nawet jeśli ukazał się z datą nominalną 2023 r.) do numeru ostatniego (nawet jeśli ukaże się z datą nominalną 2025 r.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych, posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę 2024 rok.
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) część 1, obejmującą listę nr 1 na rok 2024 – czasopisma z Europy Wschodniej i Środkowej,
2) część 2, obejmującą listę nr 2 na rok 2024 – czasopisma amerykańskie,
3) część 3, obejmującą listę nr 3 na rok 2024 – czasopisma zachodnie,
4) część 4, obejmującą listę nr 4 na rok 2024 – czasopisma oraz bazy online.
3. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 2 do SWZ zawierającym listy czasopism.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym, odpowiednio do danej części zamówienia, załącznik nr 5a i/lub 5b, i/lub 5c, i/lub 5d do SWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 22212000-9, 72320000-4.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem jak niżej:
1) część 1 zamówienia - lista 1 (czasopisma drukowane),
2) część 2 zamówienia - lista 2 (czasopisma drukowane i online),
3) część 3 zamówienia - lista 3 (czasopisma drukowane i online),
4) część 4 zamówienia - lista 4 (czasopisma online).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. W przypadku czasopism ukazujących się jeden raz w roku, wyróżnionych na listach pogrubioną kursywą, przedmiotem zamówienia będzie wolumin/tom wskazany na liście przez Zamawiającego.
W przypadku czasopism ukazujących się na przełomie roku, wyróżnionych na liście nr 2 dwiema gwiazdkami (**), przedmiotem zamówienia będą wszystkie numery przypadające na dany volumin/tom wskazany przez Zamawiającego, począwszy od numeru pierwszego (nawet jeśli ukazał się z datą nominalną 2023 r.) do numeru ostatniego (nawet jeśli ukaże się z datą nominalną 2025 r.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych, posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę 2024 rok.
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) część 1, obejmującą listę nr 1 na rok 2024 – czasopisma z Europy Wschodniej i Środkowej,
2) część 2, obejmującą listę nr 2 na rok 2024 – czasopisma amerykańskie,
3) część 3, obejmującą listę nr 3 na rok 2024 – czasopisma zachodnie,
4) część 4, obejmującą listę nr 4 na rok 2024 – czasopisma oraz bazy online.
3. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 2 do SWZ zawierającym listy czasopism.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym, odpowiednio do danej części zamówienia, załącznik nr 5a i/lub 5b, i/lub 5c, i/lub 5d do SWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 22212000-9, 72320000-4.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem jak niżej:
1) część 1 zamówienia - lista 1 (czasopisma drukowane),
2) część 2 zamówienia - lista 2 (czasopisma drukowane i online),
3) część 3 zamówienia - lista 3 (czasopisma drukowane i online),
4) część 4 zamówienia - lista 4 (czasopisma online).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. W przypadku czasopism ukazujących się jeden raz w roku, wyróżnionych na listach pogrubioną kursywą, przedmiotem zamówienia będzie wolumin/tom wskazany na liście przez Zamawiającego.
W przypadku czasopism ukazujących się na przełomie roku, wyróżnionych na liście nr 2 dwiema gwiazdkami (**), przedmiotem zamówienia będą wszystkie numery przypadające na dany volumin/tom wskazany przez Zamawiającego, począwszy od numeru pierwszego (nawet jeśli ukazał się z datą nominalną 2023 r.) do numeru ostatniego (nawet jeśli ukaże się z datą nominalną 2025 r.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
1) w części 1 zamówienia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy czasopism zagranicznych, w liczbie co najmniej 7 tytułów dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100) brutto każda;
2) w części 2 zamówienia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy czasopism zagranicznych i baz danych lub samych czasopism, w liczbie co najmniej 10 tytułów dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy, 00/100) brutto każda,
3) w części 3 zamówienia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy czasopism zagranicznych i baz danych lub samych czasopism, w liczbie co najmniej 50 tytułów dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto każda,
4) w części 4 zamówienia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej dwa zamówienia obejmujące dostęp online do co najmniej 18 czasopism zagranicznych i/lub baz elektronicznych dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto każde.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w treści załącznika nr 3a do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
3. Oferta musi się składać z pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załącznikach nr 5a, 5b, 5c i 5d do SWZ – odpowiednio do części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej – „Oferta wnioski i prace konkursowe” dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.