eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPLETÓW SPODNI LETNICH I KOSZULEK Z DŁUGIM RĘKAWEM DLA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGOOgłoszenie z dnia 2023-11-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPLETÓW SPODNI LETNICH I KOSZULEK Z DŁUGIM RĘKAWEM DLA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016321074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księżycowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-934

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@lpr.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPLETÓW SPODNI LETNICH I KOSZULEK Z DŁUGIM RĘKAWEM DLA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41f9ae48-82fe-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41f9ae48-82fe-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbkę oferowanej koszulki i spodni należy przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego, tj.: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5,
01-934 Warszawa, pok. nr 100 (I piętro), z dopiskiem: Oferta przetargowa (próbka koszulki i spodni): „Zakup wraz z dostawą kompletów spodni letnich i koszulek z długim rękawem dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego”
Nr postępowania: ZP/9/XI/2023
Nie otwierać przed terminem: 05.12.2023 r. godz. 13.00
Próbkę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu oznaczonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Część oferty nie opakowana i nieoznaczona w ten sposób nie będzie brana pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia części oferty przed terminem.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): https://www.lpr.com.pl/pl/rodo

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): https://www.lpr.com.pl/pl/rodo

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/9/XI/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kompletów (do 450 kompletów) spodni i koszulek z długim rękawem dla członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie minimalnego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej** 1 (jedną) dostawę*, polegającą na dostawie koszulek termoaktywnych lub spodni roboczych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonaniem w/w dostawy winien wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby w całości dla danego zadania.
* przez dostawę należy rozumieć zrealizowaną umowę. W przypadku umów niezakończonych, wartość dostaw do dnia składania ofert musi opiewać na kwotę wymaganą przez Zamawiającego.
** poprzez sformułowanie „co najmniej” Zamawiający rozumie „nie mniej niż”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
1) wzór (próbka) koszulki oraz spodni wykonanych zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) w rozmiarze M wersja męska. Zamawiający dopuszcza, aby wzory koszulki i spodni były w kolorach innych niż podane w OPZ, jednakże z materiału stanowiącego przedmiot oferty, aby Zamawiający mógł zbadać czy spełnia on wymagania określone w OPZ.
2) karta katalogowa użytych materiałów lub wyniki badań z akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzającej spełnienie wymagań;
W przypadku karty katalogowej (zawierającej parametry techniczno-technologiczne) wystawionej przez producenta (dostawcę) w języku obcym - wymagane jest jej tłumaczenie na język polski.
3) tabela rozmiarów (typu: S, M, L itp.) dla kroju męskiego i damskiego wraz ze szczegółowym opisem tych rozmiarów zgodnie z OPZ i instrukcją obmiarowania, która będzie szczegółowo informowała o sposobie obmierzania osoby oraz konkretnej liczbie miejsc pomiaru (np.: obwód pasa, wzrost itp.) – wymagana jest forma opisowa i obrazkowa;
4) dokumenty potwierdzające, że ofertowane materiały spełniają wszystkie wymagania certyfikatu OEKO-TEX Standard 100 – minimum II klasa lub równoważny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca w zakresie pkt 2-4 SWZ o przedmiotowych środkach dowodowych nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) interaktywny Formularz ofertowy, o którym mowa w ust. 2;
2) wypełniony i podpisany (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Formularz cenowy, według załącznika nr 2 do SWZ;
3) przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli są wymagane w § 7;
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 5 do SWZ;
5) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy do jego reprezentowania, w szczególności odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
oraz
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 11 ust. 9, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 11 ust. 4, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli umocowanie osoby/osób nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Strony przewidują udzielenie zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy
w wysokości do 20% ceny na warunkach określonych w PPU.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.