eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021125219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Wróblewskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 3483024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ogrody zoologiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbd36e5c-7140-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469133/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 26/TP/RB/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1999708,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie)

Zakres projektowanych robót obejmuje następujące elementy:
1) budowa nowego pawilonu hodowlanego ;
2) przebudowa i remont wybiegu zewnętrznego wraz z budową nowego ogrodzenia
zewnętrznego po wcześniejszym demontażu i rozbiórkach
3) wykonanie nowych instalacji zewnętrznych: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i cieplnej z nowym węzłem cieplnym wysokoparametrowym w standardzie FORTUM;
4) zagospodarowanie terenu w zakresie budowy chodników , placu i dojść do budynku, przebudowy części ciągów pieszych, budowy trejażu, robót wykończeniowych i scenograficznych wybiegu oraz nasadzeń niskich

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ:
1) Projekt budowlany - ZAŁĄCZNIK NR 1
2) Projekt wykonawczy – ZAŁĄCZNIK NR 2
3) Decyzja nr 5124/2018 z dnia 04.10.2018 Prezydenta Wrocławia – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę pawilonu dla potrzeb hodowli i ekspozycji flamingów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (Dz. Nr 1, AR_1, obręb Dąbie) Załącznik nr 3
4) Specyfikacje techniczne (STWiOR) ZAŁĄCZNIK NR 4
5) Przedmiar robót (tylko pomocniczo)– ZAŁĄCZNIK NR 5
oraz w projekt umowy – ZAŁĄCZNIK NR 6
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach
o których mowa w art. 95 Pzp określone są w projekcie umowy (Załącznik nr 6).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postac

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2538720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3071556,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.