eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021125219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Wróblewskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 3483024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ogrody zoologiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbd36e5c-7140-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami na platformie zakupowej https://zoo-wrocław.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisano szczegółowo w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dot. stosowania RODO została zawarta w rozdziale XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w stosowaniu RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/TP/RB/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie)

Zakres projektowanych robót obejmuje następujące elementy:
1) budowa nowego pawilonu hodowlanego ;
2) przebudowa i remont wybiegu zewnętrznego wraz z budową nowego ogrodzenia
zewnętrznego po wcześniejszym demontażu i rozbiórkach
3) wykonanie nowych instalacji zewnętrznych: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i cieplnej z nowym węzłem cieplnym wysokoparametrowym w standardzie FORTUM;
4) zagospodarowanie terenu w zakresie budowy chodników , placu i dojść do budynku, przebudowy części ciągów pieszych, budowy trejażu, robót wykończeniowych i scenograficznych wybiegu oraz nasadzeń niskich

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ:
1) Projekt budowlany - ZAŁĄCZNIK NR 1
2) Projekt wykonawczy – ZAŁĄCZNIK NR 2
3) Decyzja nr 5124/2018 z dnia 04.10.2018 Prezydenta Wrocławia – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę pawilonu dla potrzeb hodowli i ekspozycji flamingów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (Dz. Nr 1, AR_1, obręb Dąbie) Załącznik nr 3
4) Specyfikacje techniczne (STWiOR) ZAŁĄCZNIK NR 4
5) Przedmiar robót (tylko pomocniczo)– ZAŁĄCZNIK NR 5
oraz w projekt umowy – ZAŁĄCZNIK NR 6
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach
o których mowa w art. 95 Pzp określone są w projekcie umowy (Załącznik nr 6).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postac

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ
1.2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy, winni wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie , zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę budowlaną:
– o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu konstrukcji stalowej w budynku/budynkach,
- o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
Wyżej wymienione roboty nie muszą być wykonane w ramach jeden umowy

Dla potrzeb oceny spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- Kierownik budowy - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi;
- Kierownik robót instalacji sanitarnych – wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi,
- Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych – wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy , w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020r., poz. 1076 i 1086) , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6Pzp,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji
z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 lit a) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3) lit a) powyżej;Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w ust. 2 pkt 2) lub ust. 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

5. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów dokumenty określone w ust. 2 pkt 2) lub ust. 3 SWZ składa każdy z tych podmiotów.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (art. 127 ust 2Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza :
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ. (art. 125 ust. 1 uPzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składnia ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 Pzp). Wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

1a) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby:,
a) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 Pzp) )(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9) oraz
b) składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 Pzp).
1b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z wykonawców.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 Pzp).
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Wadium, jeżeli jest składane w formie określonej w rozdziale XII ust. 3 lit b) – d) SWZ.

2. Zgodnie z art. 274 ust 1ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania.

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 10)
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu– Załącznik nr 11).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 24.380,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j z dnia 25.02.2020 Dz.U. 2020r, poz.299)
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 Pzp) tj. oryginał elektronicznego dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca wnosi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Zamawiający zaleca złożenie dokumentu poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”. Dopuszcza się także złożenie ww. dokumentu wadialnego na adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl w wydzielonym odrębnym pliku jako załącznik do wiadomości elektronicznej. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać numer postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

a) dla przelewów krajowych:
PKO BP S.A. I O/WROCŁAW ,
Nr rach. 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
z dopiskiem: Wadium – BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP, Z O.O. - 26/TP/RB/2022
b) dla przelewów zagranicznych:
PKO BP S.A. I O/WROCŁAW, SWITF: BPKOPLPW,
Nr IBAN PL 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
z dopiskiem: Wadium ––– BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB HODOWLI I EKSPOZYCJI FLAMINGÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP, Z O.O. - 26/TP/RB/2022

Zaleca się dowód wniesienia wadium załączyć do oferty
6. Wadium wnoszone w pieniądzu (przelewem bankowym) Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana/zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib: Beneficjentem poręczenia/gwarancji jest: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
3) kwotę wadium,
4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust. 2 punkt 2.4. SWZ oceniane będzie łącznie tj. wykazane przez Wykonawców zdolności techniczne i zawodowe są sumowane.
4.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 117 ust. 3 Pzp).
4.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).
4.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 125 ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w paragrafie 15 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę, w tym celu Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany tj. podstawę prawną wynikającą z Prawa zamówień publicznych lub postanowień Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.