eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg Dolny › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRZEGU DOLNYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385703565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilcza 8

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71/3808030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@brzegdolny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.brzegdolny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77035e35-7703-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039103/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485578

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym w 2023 roku.
3. Przewidywana ilość: 4 punkty poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
1. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa gazowe, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do obiektów - punktów poboru określonych w załączniku nr 1 szacuje się na: 599 500 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie w granicach +/- 20% podstawowego wolumenu. Z uwagi na nieregularność działania obiektów Zamawiającego oraz planowaną termomodernizację pływalni wewnętrznej Zamawiający nie jest w stanie doprecyzować zapotrzebowania na paliwo gazowe w rozbiciu na poszczególne miesiące. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SWZ: nr 4 (Projekt umowy) oraz nr 1 (Lista obiektów Zamawiającego).
5. Zamawiający informuje, że:
1) dla wszystkich punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny;
2) punkty poboru, dla których zmiana przeprowadzana jest po raz kolejny nie mają zawartych umów promocyjnych;
3) obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa; aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.;
4) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44;
5) umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
6) warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest wygaśnięcie obowiązujących umów i skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy;
7) oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów.
6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
7. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.