eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych wraz z czynnościami gospodarskimi dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grodzisku MazowieckimOgłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych wraz z czynnościami gospodarskimi dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Bartniaka 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227709202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karolina.sobania@grodzisk.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://grodzisk.sr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b65316a-5c61-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych wraz z czynnościami gospodarskimi dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b65316a-5c61-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130034/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych wraz z czynnościami gospodarskimi dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414235

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/SR/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych wraz z czynnościami gospodarskimi dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim”.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie wykonywał:
1. kompleksową usługę sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynku będącym siedzibą Zamawiającego tj. Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 (powierzchnia biurowa o powierzchni ok. 2100 m2).
2. kompleksową usługę sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynku wynajmowanym przez Zamawiającego tj. Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 14 (powierzchnia biurowa o powierzchni ok. 1170 m2).
3. usługa sprzątania terenów zewnętrznych wokół budynków Sądu o powierzchniach:
a) ok. 4075 m2 – lokalizacja przy ul. Bartniaka 21/23;
b) ok. 240 m2 – lokalizacja przy ul. Kościuszki 14.
4. czynności gospodarskie w obydwu lokalizacjach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 478994,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 577103,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 478994,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U. M.A.D. SERVICE Mirosław Droń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212144920

7.3.3) Ulica: Jamielnik Kolonia 11A

7.3.4) Miejscowość: Stoczek Łukowski

7.3.5) Kod pocztowy: 21-450

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 478944,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.