eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na ŚnieżceOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 56-94-268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.jaczynska@imgw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://imgw.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Hydrologia, Meteorologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df4f0488-3fc8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372339/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP-262-34/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu i przebudowy dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce;
2) opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż;
3) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych;
4) pełnienie pełnego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, podczas ich realizacji w zakresie wszystkich branż, w sposób i w zakresie zgodnym z przepisami art. 20 ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wg stanu prawnego obowiązującego na dzień zawarcia umowy;
5) maksymalnie trzykrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) oraz w stanowiących jego integralną część załącznikach, w tym:
1) w Załączniku nr 1 do OPZ - Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 08.06.2020 r.;
2) w Załączniku nr 2 do OPZ - Wytyczne konserwatorskie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu delegatura w Jeleniej Górze;
3) w Załączniku nr 3 do OPZ - Decyzja 366/2021 – Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 473550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1174650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 473550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkakomandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943140693

7.3.3) Ulica: Jana Mydlarskiego 19

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-079

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 473550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 385 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych
umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych w terminie 55 tygodni od dnia zawarcia umowy;
2) maksymalnie trzykrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia, w okresie 48 miesięcy od dnia
zawarcia umowy;
3) pełnienie pełnego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych
na podstawie opracowanej dokumentacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.