eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na ŚnieżceOgłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Podleśna 61

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-673

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 56-94-268

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.jaczynska@imgw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Hydrologia, Meteorologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403004

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00372339/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – tj. Wykonawcy, którzy:
a) wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie usługi (realizowane na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, których przedmiotem było wykonanie projektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych.
Pod pojęciem „projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia” rozumie się Dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektami branżowymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m², na które Wykonawca w imieniu Inwestora, pozyskał decyzję o pozwoleniu na budowę.
Wykonanie aktualizacji w/w projektów nie mieści się w zakresie pojęcia „projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia”.
Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych usług w ramach działania projektowego dotyczącego przebudowy lub rozbudowy lub remontu wskazanego obiektu, w ramach 1 decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowę, rozbudowę lub remont obiektu).

b) wskażą, że mają skierowane do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia** budowlane do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalnościach i poniżej wskazane doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży architektonicznej, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące wykonanie – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie projektów w branży architektonicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych;
- co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące wykonanie – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie projektów w branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych;
- co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące wykonanie – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie projektów w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych;
- co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące wykonanie – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie projektów w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia wyżej wskazanych stanowisk przez jedną osobę nawet w sytuacji, gdy spełnia ona powyższe warunki.

Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że ma skierowane do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby spełniające odpowiednie warunki.

** Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Projektanci powinni posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej tj. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP (w przypadku architektów) i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – tj. Wykonawcy, którzy:
a) wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie usługi (realizowane na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, których przedmiotem było wykonanie projektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych.
Pod pojęciem „projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia” rozumie się Dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektami branżowymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m², na które Wykonawca w imieniu Inwestora, pozyskał decyzję o pozwoleniu na budowę.
Wykonanie aktualizacji w/w projektów nie mieści się w zakresie pojęcia „projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia”.
Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych usług w ramach działania projektowego dotyczącego przebudowy lub rozbudowy lub remontu wskazanego obiektu, w ramach 1 decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowę, rozbudowę lub remont obiektu).

b) wskażą, że mają skierowane do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia** budowlane do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalnościach i poniżej wskazane doświadczenie zawodowe:
 co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży architektonicznej, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące udział w wykonaniu – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych;
 co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące udział w wykonaniu – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych;
 co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące udział w wykonaniu – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych;
 co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych), a dodatkowo doświadczenie obejmujące udział w wykonaniu – w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej dwóch usług (zrealizowanych na podstawie odrębnych umów), każda o wartości minimum 100 000 zł brutto, których przedmiotem było opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia wyżej wskazanych stanowisk przez jedną osobę nawet w sytuacji, gdy spełnia ona powyższe warunki.

Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że ma skierowane do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby spełniające odpowiednie warunki.

** Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Projektanci powinni posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej tj. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP (w przypadku architektów) i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 14, 17 i 18 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
5. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 454 i 455 ustawy.

Po zmianie:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 13, 16 i 17 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
5. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 454 i 455 ustawy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 11:00

Po zmianie:
2022-10-27 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 11:30

Po zmianie:
2022-10-27 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-19

Po zmianie:
2022-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.