eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.Ogłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f750fa4-6bc6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010904/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez ZDP w Biłgoraju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455622/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.3510.12a.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 520469,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Tarnogrodzie.
Benzyna bezołowiowa - 5 000 l, ON – 25 000 l, oleje: silnikowy –100 l, przekładniowy- 100 l, hydrauliczny- 100 l, łańcuchowy – 200 l.
Podane ilości mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa.
5.1.1 Zakupy paliwa realizowane będą na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika na stacji Wykonawcy oraz tankowania paliw do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego.
5.1.2 Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
5.1.3 Fakt pobrania paliwa, oleju lub płynu przez zamawiającego, wykonawca potwierdzi dokumentem, w którym należy podać nr rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko osoby pobierającej potwierdzone jej własnoręcznym podpisem.
5.1.4 Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa.
5.1.5 Zakup paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw, olejów, płynów.
5.1.6 Zapłata za pobrane paliwo, oleje i płyny następowała będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur VAT. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej tzw. e-faktury.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09211100-2 - Oleje silnikowe

24951300-8 - Płyny hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 249950,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów dla Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce
Benzyna bezołowiowa - 1 200 l, ON – 30 000 l, oleje: silnikowy – 200 l, przekładniowy - 100 l, hydrauliczny - 200 l, łańcuchowy – 300 l.

Podane ilości mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa.
5.1.1 Zakupy paliwa realizowane będą na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika na stacji Wykonawcy oraz tankowania paliw do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego.
5.1.2 Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
5.1.3 Fakt pobrania paliwa, oleju lub płynu przez zamawiającego, wykonawca potwierdzi dokumentem, w którym należy podać nr rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko osoby pobierającej potwierdzone jej własnoręcznym podpisem.
5.1.4 Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa.
5.1.5 Zakup paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw, olejów, płynów.
5.1.6 Zapłata za pobrane paliwo, oleje i płyny następowała będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur VAT. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej tzw. e-faktury.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09211100-2 - Oleje silnikowe

24951300-8 - Płyny hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 270518,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 253171,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253171,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 253171,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WACH we Frampolu Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122901914

7.3.4) Miejscowość: Biłgoraj

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 253171,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.