eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f750fa4-6bc6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010904/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów przez ZDP w Biłgoraju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl a także miniPortalu, dostępnego jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortaloraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określonego w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

8.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

8.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
• dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;

8.8 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl – preferowany sposób komunikacji.

8.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.8.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8.10 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , wskazanych w SWZ.
8.11 Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

20.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-17-18-845.
20.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu e-mail: ta.marzec@zdpbilgoraj.home.pl
20.3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
20.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
20.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
20.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
20.7 Pani/Pan posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
20.8 Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Objaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
20.9 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.3510.12a.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Tarnogrodzie.
Benzyna bezołowiowa - 5 000 l, ON – 25 000 l, oleje: silnikowy –100 l, przekładniowy- 100 l, hydrauliczny- 100 l, łańcuchowy – 200 l.
Podane ilości mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa.
5.1.1 Zakupy paliwa realizowane będą na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika na stacji Wykonawcy oraz tankowania paliw do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego.
5.1.2 Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
5.1.3 Fakt pobrania paliwa, oleju lub płynu przez zamawiającego, wykonawca potwierdzi dokumentem, w którym należy podać nr rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko osoby pobierającej potwierdzone jej własnoręcznym podpisem.
5.1.4 Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa.
5.1.5 Zakup paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw, olejów, płynów.
5.1.6 Zapłata za pobrane paliwo, oleje i płyny następowała będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur VAT. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej tzw. e-faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09211100-2 - Oleje silnikowe

24951300-8 - Płyny hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rabat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – zakup paliw, olejów i płynów do maszyn i pojazdów dla Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce
Benzyna bezołowiowa - 1 200 l, ON – 30 000 l, oleje: silnikowy – 200 l, przekładniowy - 100 l, hydrauliczny - 200 l, łańcuchowy – 300 l.

Podane ilości mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa.
5.1.1 Zakupy paliwa realizowane będą na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika na stacji Wykonawcy oraz tankowania paliw do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego.
5.1.2 Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
5.1.3 Fakt pobrania paliwa, oleju lub płynu przez zamawiającego, wykonawca potwierdzi dokumentem, w którym należy podać nr rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko osoby pobierającej potwierdzone jej własnoręcznym podpisem.
5.1.4 Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa.
5.1.5 Zakup paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw, olejów, płynów.
5.1.6 Zapłata za pobrane paliwo, oleje i płyny następowała będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur VAT. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej tzw. e-faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09211100-2 - Oleje silnikowe

24951300-8 - Płyny hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rabat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
9.3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne z późn. zm.)
9.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
9.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) stacją paliw zlokalizowaną:
- na terenie obwodu drogowego nr 2 Tarnogród ( teren działania obwodu obejmuje gminy: Łukowa, Obsza, Tarnogród, Księżpol, Potok Górny i Biszcza)– dla Zadania 2,
- na terenie obwodu drogowego nr 3 Teodorówka ( teren działania obwodu obejmuje gminy: Turobin, Frampol, Goraj i Tereszpol) - dla Zadania 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 pkt 1 i 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne

b) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.3.4 SWZ jest oświadczenie, dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Pzp oraz Umową, wymagają zgodnej woli Stron oraz zawarcia aneksu w formie pisemnej lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy powinna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do drugiej Strony o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy powodujące, że charakter umowy zmienia sięw sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają podpisania aneksu do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub konieczność zmiany będzie wynikać z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania Oferty Wykonawcy;
2) nastąpi zmiana w interpretacjach przepisów prawnych, księgowych lub skarbowych w szczególności wydanych przez skarbowe podmioty państwowe, lub też przez zewnętrzne instytucje audytorskie i prawne, które to opinie będą wymagały dostosowania Umowy w celu uzyskania zgodności z charakterem Umowy;
3) nastąpi zmiana w zakresie podwykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w § 12;
4) wystąpi siła wyższa, która uniemożliwi wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy;
4. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),
4) stawki podatku od towaru i usług oraz stawki podatku akcyzowego,
– jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, zastosowanie mają określone w ust. 5-12 zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowaniem podpisem elektronicznym o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 4. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 4, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d zmian umowy
4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą wynagrodzenia.
6. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
8. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie tylko tej części przedmiotu Umowy, jaka pozostała do zrealizowania po dniu zawarcia aneksu.
9. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do Umowy.
10. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 9 Umowy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 4 Umowy, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 5 - 12 umowy stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia stanowiska w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowaniem podpisem elektronicznym w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
11. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
12. W przypadku:
1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,
2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 10,
3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 11
- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.