eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Gminy Miasta Puck, w podziale na 3 części:Ogłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Gminy Miasta Puck,
w podziale na 3 części:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miastopuck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.miastopuck.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Gminy Miasta Puck,
w podziale na 3 części:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62c0fac9-6c93-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00498702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025802/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Puck w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Cyfrowaprojekt grantowy „Cyfrowa Gmina”. Program Operacyjny Polska na lata 2014 -2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460220/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.16.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek podległych Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
a) zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Pucku
b) zakup i dostawa 4 zestawów komputerów stacjonarnych i 1 komputera przenośnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pucku wraz z oprogramowaniem biurowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 75417,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego typu zapora sieciowa dla jednostek podległych Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
a) MOKSiR szt. 1
b) MOPS szt. 1
c) Biblioteka szt. 1
d) SP szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

4.5.5.) Wartość części: 51400,89 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i instalacja systemu Backup z oprogramowaniem i przełącznikami dla Urzędu Miasta Puck w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, szczegółowo umówione w Załączniku nr 7 Opisie Przedmiotu Zamówienia w Części 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 203319,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

złożona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

złożona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.