eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchów › "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap VIII"Ogłoszenie z dnia 2023-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap VIII”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap VIII”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a152f163-8458-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065217/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap VIII

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawca odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl działając pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/tuchow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.3.Zamawiający,
zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)Platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platforma zakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45 instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w ww. celu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchów, w imieniu której działa Burmistrz Tuchowa. Z Administratorem
można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy Pzp. 6. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7. Posiada Pani/Pan: 7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 8. Nie przysługuje Pani/Panu: 8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osób.; 8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub Administratora miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 10. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane przez bezpośrednio od Pani/Pana 11. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 12. Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że; 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679 - RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679 - RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP – 271- 19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 Audyt nr 68 – Jodłówka Tuchowska 220
Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych II i III kondygnacji o powierzchni około 144,58 m2 (bez ścian szczytowych) wykonać należy w technologii lekko – mokrej z zastosowaniem systemu BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia). Zamawiający wymaga zastosowania płyt styropianowych grafitowych EPS fasada grub. 12 cm (λ= 0,031 [W/mK]), mocowanych na kleju do styropianu, kołkowanych do podłoża łącznikami plastikowymi 4-6 szt./m2, ościeża okienne również ocieplone styropianem grafitowym grubości 3 cm, warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (145 g/m2) zatopiona w zaprawie klejącej, podkład pod tynk (grunt) elewacyjny silikonowy, tynk elewacyjny cienkowarstwowy również silikonowy, faktura tynku elewacyjnego baranek, grubość ziarna 1,5-2 mm, tynk barwiony w masie, kolorowy (grupa cenowa 1). Należy zastosować listwy startowe szerokości 12 cm, listwy systemowe przyokienne, narożnikowe, okapowe.
Wymagana jest konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego. Łączna długość parapetów zewnętrznych wymaganych do zamontowania (parapety z blachy stalowej powlekanej) wynosi około 19,20 mb. W zakres termomodernizacji ścian zewnętrznych wchodzi również wzmocnienie kotwami stalowymi występujących pęknięć tynków elewacyjnych w ilości 4 miejsc., a także demontaż istniejącego daszku o konstrukcji stalowej nad wejściem do pomieszczeń przyziemia, demontaż rur spustowych i ponowny ich montaż o długości około 20,50 mb, demontaż i ponowny montaż jednej lampy oświetleniowej wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych, demontaż i montaż nowego wyłącznika prądu, montaż nowej nawiewnej kratki kotłowni na elewacji, montaż nowego daszka nad wejściem do pomieszczeń przyziemia o konstrukcji aluminiowej, pokrytego poliwęglanem przyciemnianym o długości 2,00 m, demontaż rusztowania przyściennego, montaż obróbek blacharskich nad wiatrołapem i obróbek blacharskich na ścianach szczytowych zabezpieczających wykonane ocieplenie ścian, odpowiednio wyprofilowanych i wpuszczonych w istniejący mur o szerokości około 25 cm, przebudowę balustrad balkonowych w 4 miejscach, wykonanie dodatkowej obróbki nieocieplanych ścian poddasza nieużytkowego, także wywóz pozostałości po pracach termomodernizacyjnych i uporządkowanie terenu, doprowadzeniu do stanu pierwotnego.
2. Modernizacja kotłowni - obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc). Zamawiający wymaga dostarczenia etykiety energetycznej, zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego. Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną, tylko i wyłącznie w razie protokolarnie stwierdzonej konieczności. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącego komina do którego włączony jest istniejący kocioł grzewczy, wobec czego jeżeli w trakcie remontu kotłowni, po demontażu starego kotła, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez kominiarza lub kierownika budowy zostanie stwierdzone, że istniejący przewód kominowy nie posiada odpowiedniego przekroju dla zastosowanego kotła wymaganego przez producenta i obowiązujących przepisów, wykonawca winien wykonać rozwiercenie przewodu kominowego do odpowiedniej średnicy zalecanej przez producenta kotła. Również w przypadku stwierdzenia (w formie protokołu podpisanego przez przez kominiarza lub kierownika budowy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru), iż istniejący przewód kominowy jest wypalony lub nieszczelny należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie przewodu kominowego rura stalową kwasoodporną. Wysokość pomieszczenia istniejącego w którym ma byc zamontowany nowy kocioł zgazowujący wynosi 2,20 m. W związku z tym, że w kotłowni jest braku nawiewu należy wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250 cm2.
Do obowiązków wykonawcy także należeć będzie wykonanie wszystkich prób szczelności wykonanych, bądź zmodernizowanych instalacji wewnętrznych, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowany kocioł zgazowujący, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni i przewody kominowe do użytkowania. Ponadto w zakresie modernizacji kotłowni do wykonawcy należeć będzie demontaż istniejących drzwi wejściowych wewnętrznych z pomieszczenia gospodarczego do kotłowni, oraz ponowny montaż (prawych) nowych nietypowych drzwi technicznych o wym. 0,85x1,90 m obłożonych obustronnie blachą ocynkowaną, a także montaż nowego skrzydła drzwiowego drzwi technicznych (prawych) na klatkę schodową również obłożonych obustronnie blachą ocynkowaną.
3. Montaż kotła zgazowującego drewno - zakres prac obejmuje demontaż starego kotła (kocioł bez nazwy) o mocy około 15 kW na paliwo stałe typu ALTECH, oraz montaż nowego stalowego lub żeliwnego kotła zgazowującego drewno o min. mocy 20 kW i klasie energetycznej A+ pracującego w temperaturze 80-90 stopni, wyposażonego w pogodowo sterowany obieg centralnego ogrzewania. Kocioł winien posiadać wentylator wyciągowy (w zależności od modelu) i automatykę, sterującą procesem spalania. Należy przyjąć kocioł zgazowujący drewno lite o wilgotności do 20 % wraz z zabezpieczeniami i panelem sterującym, wyposażonym w pompy obiegowe kotła, instalacji c.o. oraz ładujące podgrzewacz pojemnościowy c.w.u, naczynie zbiorcze systemu otwartego, a także zbiornik akumulacyjny, ewentualnie wyposażony w przepływową wężownicę do podgrzewania c.w.u. zawór temperaturowy, oraz zawór mieszający 3-drogowy. Kocioł winien być wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN. Dodatkowo kocioł ma spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign.
Technologia cieplna kotłowni winna składać się z następujących obiegów:
- obiegu kotłowego z pompą mieszającą i zaworem temperaturowym,
- zbiornika akumulacyjnego (bufora) o pojemności 1 000 dm3 (pojemność bufora winna być jednocześnie dostosowana do wymogów konkretnego kotła w celu zapewnienia kompatybilności działania), pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i pozwalający na efektywną pracę kotła,
- obiegu grzewczego z zaworem mieszającym trójdrogowym (sterowanym pogodowo) dla budynku,
- obiegu ładującego zasobnik c.w.u.,
W skład obiegu kotłowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- kocioł wodny
- pompa mieszająca
- zawór temperaturowy ochrony powrotu min 55 st. C.
- zabezpieczenia naczynie zbiorcze o pojemności min. 50 l.
W skład obiegu mieszaczowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- pompa obiegu mieszaczowego,
- zawór trójdrogowy z siłownikiem,
- regulator do zaworu trójdrogowego sterowany pogodowo
- iltr odmulnik.
Parametry pracy kotła powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 90o C, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary, oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego).
4. Modernizacja instalacji c.w.u. – niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) należy wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach. Kocioł zgazowujący drewno podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru). Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem) w miejscach likwidacji instalacji, bez malowania ścian.
5. Montaż zasobnika c.w.u - należy zamontować zasobnik c.w.u. o pojemności min. 100 dm3 o klasie energetycznej nie gorszej niż B. Kocioł należy podłączyć do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą, lub zamiennie montaż wężownicy do c.w.u. w buforze centralnego ogrzewania.
6. Modernizacja instalacji c.o. - należy również dostosować instalację c.o. do istniejącej już instalacji c.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania całości instalacji oraz dokonać jej płukania. Konieczną modernizację należy wykonać w technologii AluPEx, Cu, stal zaciskowa bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach z zastosowaniem urządzeń zabezpieczających wynikających z przepisów prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 Audyt nr 69 – Dąbrówka Tuchowska 108
Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:
1. Modernizacja kotłowni - obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni (wymiary istniejącej kotłowni – 1,75 x 380 m, wysokość 2,21 m) do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, wysokość, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc). W związku z tym, że istniejąca kotłownia nie spełnia wymogów pożarowych, należy zdemontować ze ściany wewnętrznej ( ściana o wym. 2,14 x 3,80 m) istniejącą boazerię drewnianą, zabezpieczyć istniejącą ścianę i sufit (2,14 x 3,80 m), (1,75 x 3,80 m) płytami ogniochronnymi min. EI30 mocowanymi do ściany i sufitu za pomocą rusztu stalowego, jednokrotnie pomalowaną środkiem nie rozprzestrzeniającym ogień. Zamawiający wymaga dostarczenia etykiety energetycznej, zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego. Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącego komina do którego włączony jest istniejący kocioł na paliwo stałe (przewód dymowy około 0,20 x 0,20 m), wobec czego jeżeli w trakcie remontu kotłowni, po demontażu starego kotła, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez kominiarza lub kierownika budowy zostanie stwierdzone, że istniejący przewód kominowy nie posiada odpowiedniego przekroju dla zastosowanego kotła wymaganego przez producenta i obowiązujących przepisów, wykonawca winien wykonać rozwiercenie przewodu kominowego do odpowiedniej średnicy zalecanej przez producenta kotła gazowego, jego uszczelnienie rurą ze stali nierdzewnej. Również w przypadku stwierdzenia (w formie protokołu podpisanego przez przez kominiarza lub kierownika budowy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru), iż istniejący wentylacyjny przewód kominowy jest nieszczelny należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie przewodu kominowego lub dodatkowo wykonać wentylację kotłowni. Dodatkowo w kotłowni należy zamontować kratkę wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x250mm, wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250 cm2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie również wszystkich prób szczelności wykonanych, bądź zmodernizowanych instalacji wewnętrznych, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła zgazowującego, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni oraz przewody kominowe do użytkowania.
2. Montaż kotła zgazowującego drewno - zakres prac obejmuje demontaż starego kotła (kocioł bez nazwy) o mocy około 17 kW na paliwo stałe typu Ogniwo - Biecz, oraz montaż nowego stalowego lub żeliwnego kotła zgazowującego drewno o min. mocy 12 kW i klasie energetycznej A+ pracującego w temperaturze 80-90 stopni, wyposażonego w pogodowo sterowany obieg centralnego ogrzewania,. Kocioł winien posiadać wentylator wyciągowy (w zależności od modelu) i automatykę, sterującą procesem spalania. Należy przyjąć kocioł zgazowujący drewno lite o wilgotności do 20 % wraz z zabezpieczeniami i panelem sterującym, wyposażonym w pompy obiegowe kotła, instalacji c.o. oraz ładujące podgrzewacz pojemnościowy c.w.u, naczynie zbiorcze systemu otwartego, a także zbiornik akumulacyjny, ewentualnie wyposażony w przepływową wężownicę do podgrzewania c.w.u. zawór temperaturowy, oraz zawór mieszający 3-drogowy. Kocioł winien być wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN. Dodatkowo kocioł ma spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign.
Technologia cieplna kotłowni winna składać się z następujących obiegów:
- obiegu kotłowego z pompą mieszającą i zaworem temperaturowym,
- zbiornika akumulacyjnego (bufora) o pojemności min. 500 dm3 (pojemność bufora winna być jednocześnie dostosowana do wymogów konkretnego kotła w celu zapewnienia kompatybilności działania), pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i pozwalający na efektywną pracę kotła,
- obiegu grzewczego z zaworem mieszającym trójdrogowym (sterowanym pogodowo) dla budynku,
- obiegu ładującego zasobnik c.w.u.,
W skład obiegu kotłowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- kocioł wodny
- pompa mieszająca
- zawór temperaturowy ochrony powrotu min 55 st. C.
- zabezpieczenia naczynie zbiorcze o pojemności min. 50 l.
W skład obiegu mieszaczowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- pompa obiegu mieszaczowego,
- zawór trójdrogowy z siłownikiem,
- regulator do zaworu trójdrogowego sterowany pogodowo
- filtr odmulnik.
Parametry pracy kotła powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 90o C, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary, oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego).
3. Modernizacja instalacji c.w.u. – niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) należy wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach. Kocioł zgazowujący drewno podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru).
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem) w miejscach likwidacji instalacji, bez malowania ścian.
4. Montaż zasobnika c.w.u - należy zamontować zasobnik c.w.u. o pojemności min. 100 dm3 o klasie energetycznej nie gorszej niż B. Kocioł należy podłączyć do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą, lub zamiennie montaż wężownicy do c.w.u. w buforze centralnego ogrzewania.
5. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia istniejącego stropu na nieużytkowym poddaszu wełną mineralną o powierzchni około 89,05 m2, grubości 18 cm o współczynniku przenikania ciepła (λ= 0,035 [W/mK]), a także zagruntowaniu istniejącej powierzchni deskowania środkami grzybobójczymu, oraz zabezpieczeniu wykonanej izolacji folią paroszczelną i paroprzepuszczalną. Dodatkowo należy wykonać pomost roboczy (dla kontroli kominów I okna zamontowanego w szczycie dachu od strony północnej) szerokości 50 cm na długości około 7,00 mb z płyty OSB lub desek drewnianych ułozony na ruszcie drewnianym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 Audyt nr 70 – Burzyn 7
Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:
1. Modernizacja kotłowni - obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni (wysokość kotłowni 2,60 m) do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, wysokość, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc). Zamawiający wymaga dostarczenia etykiety energetycznej, zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego. Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącego komina do którego włączony jest istniejący kocioł grzewczy, wobec czego jeżeli w trakcie remontu kotłowni, po demontażu starego kotła, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez kominiarza lub kierownika budowy zostanie stwierdzone, że istniejący przewód kominowy nie posiada odpowiedniego przekroju dla zastosowanego kotła wymaganego przez producenta i obowiązujących przepisów, wykonawca winien wykonać rozwiercenie przewodu kominowego do odpowiedniej średnicy zalecanej przez producenta kotła gazowego, jego uszczelnienie rurą ze stali nierdzewnej.
Również w przypadku stwierdzenia (w formie protokołu podpisanego przez przez kominiarza lub kierownika budowy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru), iż istniejący wentylacyjny przewód kominowy jest nieszczelny należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie przewodu kominowego lub dodatkowo wykonac wentylację kotłowni. Dodatkowo w kotłowni należy zamontować kratki wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x250mm, w razie braku nawiewu wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250 cm2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie również wszystkich prób szczelności wykonanych, bądź zmodernizowanych instalacji wewnętrznych, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła gazowego, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni oraz przewody kominowe do użytkowania.
2. Montaż kotła gazowego kondensacyjnego - zakres prac obejmuje demontaż starego pieca na paliwo stałe typu DEFRO o mocy 20 kW, demontaż istniejącej termy gazowej w kotłowni, montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o minimalnej mocy 20,0 kW i klasie energetycznej A sterowanego pogodowo. Należy przyjąć parametry pracy kotła 70/55°C oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego). Dodatkowo należy zastosować system bezprzewodowej automatyki pozwalający na sterowanie temperaturą pomieszczenia. Konieczne jest również zastosowanie odpowiedniego systemu (zamontowanie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej) kominowego 60/100 lub 80/125 uzależnionego od wymogów technicznych producenta kotła, miejsca montażu oraz wysokości przewodu kominowego do którego zostanie włączony kocioł gazowy.
3. Modernizacja instalacji c.w.u. - niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach.
Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru). Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem), bez malowania ścian. Kocioł należy podłączyć do nowego wchodzącego w zakres zamówienia zasobnika c.w.u. o pojemności 100 dm3, który należy zamontować w kotłowni, oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą.
4. Modernizacja instalacji c.o. – należy dostosować instalację c.o. do istniejącej już instalacji c.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania całości instalacji oraz dokonać jej płukania. Konieczną modernizację należy wykonać w technologii AluPEx, Cu, stal zaciskowa bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach z zastosowaniem urządzeń zabezpieczających wynikających z przepisów prawa. Zakres modernizacji obejmuje również wykonanie wszystkich prób szczelności w tym włączenie do istniejącej instalacji gazowej, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła gazowego, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni do użytkowania. W razie konieczności należy dokonać modernizacji instalacji gazowej łącznie z wykonaniem odpowiedniego projektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz dostarczeniem wymaganych prawem decyzji/pozwoleń.
5. Montaż zaworów termostatycznych - zakres prac obejmuje również demontaż starych żeliwnych i montaż nowych 8 szt. grzejników stalowych lub aluminiowych c.o. wraz z zaworami termostatycznymi.
6. Wymiana dwóch okien zewnętrznych (drewnianych) na klatce schodowej na nowe okna PCV o współczynnik przenikania ciepła U=0,900 W/m2·K o łącznej powierzchni około 2,27 m2.
W zakres termomodernizacji wchodzi również demontaż boazerii drewnianej, rozkucie ościeży okiennych od strony wewnętrznej, demontaż dwóch okien na klatce schodowej, demontaż istniejących parapetów okiennych drewnianych i stalowych, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży okiennych wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem, montaż nowych dwóch zewnętrznych parapetów okiennych z blachy powlekanej o łącznej długości około 3,20 m, ponowne zamontowanie zdemontowanych parapetów i boazerii drewnianej.
7. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia istniejącego stropu na nieużytkowym poddaszu wełną mineralną o powierzchni około 51,78 m2, grubości 20 cm (15+5) o współczynniku przenikania ciepła (λ= 0,031 [W/mK]), zabezpieczeniu wykonanej izolacji folią paroszczelną i paroprzepuszczalną. Dodatkowo należy wykonać na całości podłogę drewnianą z płyty OSB lub desek drewnianych ułożoną na ruszcie drewnianym wykonanym w sposób krzyżowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 Audyt nr 71– Burzyn 90
Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wysokiego parteru o powierzchni około 124,63 m2 (bez ganku) wykonać należy w technologii lekko – mokrej z zastosowanie systemu BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia). Zamawiający wymaga zastosowania płyt styropianowych grafitowych EPS fasada grubości 12 cm (λ= 0,031 [W/mK]), mocowanych na kleju do styropianu, kołkowanych do podłoża łącznikami plastikowymi 4-6 szt./m2, ościeża okienne również ocieplone styropianem grafitowym grubości 3 cm, warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (145 g/m2) zatopiona w zaprawie klejącej, podkład pod tynk (grunt) elewacyjny silikonowy, tynk elewacyjny cienkowarstwowy również silikonowy, faktura tynku elewacyjnego baranek, grubość ziarna 1,5-2 mm, tynk barwiony w masie, kolorowy (grupa cenowa 1). Należy zastosować listwy startowe szerokości 12 cm, listwy systemowe przyokienne, narożnikowe, okapowe. Wymagana jest konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego.
Docieplenie ścian zewnętrznych wykonywane będzie na obiekcie który posiada już docieplenie grubości 5 cm wykonane metodą lekko-mokrą i tynk elewacyjny drobnoziarnisty, wobec czego dodatkowo należy przewidzieć dłuższe łączniki styropianowe, zagruntowanie istniejącej elewacji i zaciągnięcie klejem (bez siatki) całej elewacji. Łączna długość parapetów zewnętrznych wymaganych do zamontowania (parapety z blachy stalowej powlekanej) wynosi około 7,55 mb. W zakres termomodernizacji ścian zewnętrznych wchodzi również zbicie istniejących parapetów betonowych w ilości 4 szt., demontaż istniejących metalowych parapetów okiennych w ilości szt. 2, a także demontaż rur spustowych i ponowny ich montaż około 13,00 mb, demontaż i ponowny montaż 2 szt. lamp oświetleniowych zlokalizowanymi na ścianie wysokiego parteru wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych, a także demontaż dwóch wyłączników prądu wraz z montażem nowych wyłączników prądu, montaż nowej nawiewnej kratki kotłowni na elewacji, demontaż rusztowania przyściennego, a także wywóz pozostałości po pracach termomodernizacyjnych i uporządkowanie terenu, doprowadzeniu do stanu pierwotnego.
2. Modernizacja kotłowni - obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni (wymiary istniejącej kotłowni – 1,80 x 4,25 m, wysokość 2,15 m) do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, wysokość, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc). Zamawiający wymaga dostarczenia etykiety energetycznej, zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego. Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącego komina do którego włączony jest istniejący kocioł na paliwo stałe, wobec czego jeżeli w trakcie remontu kotłowni, po demontażu starego kotła, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez kominiarza lub kierownika budowy zostanie stwierdzone, że istniejący przewód kominowy nie posiada odpowiedniego przekroju dla zastosowanego kotła wymaganego przez producenta i obowiązujących przepisów, wykonawca winien wykonać rozwiercenie przewodu kominowego do odpowiedniej średnicy zalecanej przez producenta kotła gazowego, jego uszczelnienie rurą stali nierdzewnej.
Również w przypadku stwierdzenia (w formie protokołu podpisanego przez przez kominiarza lub kierownika budowy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru), iż istniejący wentylacyjny przewód kominowy jest nieszczelny należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie przewodu kominowego lub dodatkowo wykonać wentylację kotłowni.
Dodatkowo w kotłowni należy zamontować kratkę wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x250mm, wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250 cm2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie również wszystkich prób szczelności wykonanych, bądź zmodernizowanych instalacji wewnętrznych, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła zgazowującego, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni oraz przewody kominowe do użytkowania.
3. Montaż kotła zgazowującego drewno - zakres prac obejmuje demontaż starego kotła typu Kamen o mocy 19 kW na paliwo stałe, oraz montaż nowego stalowego lub żeliwnego kotła zgazowującego drewno o min. mocy 17,0 kW i klasie energetycznej A+ pracującego w temperaturze 80-90 stopni, wyposażonego w pogodowo sterowany obieg centralnego ogrzewania,. Kocioł winien posiadać wentylator wyciągowy (w zależności od modelu) i automatykę, sterującą procesem spalania. Należy przyjąć kocioł zgazowujący drewno lite o wilgotności do 20 % wraz z zabezpieczeniami i panelem sterującym, wyposażonym w pompy obiegowe kotła, instalacji c.o. oraz ładujące podgrzewacz pojemnościowy c.w.u, naczynie zbiorcze systemu otwartego, a także zbiornik akumulacyjny, ewentualnie wyposażony w przepływową wężownicę do podgrzewania c.w.u. zawór temperaturowy, oraz zawór mieszający 3-drogowy. Kocioł winien być wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN. Dodatkowo kocioł ma spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign.
Technologia cieplna kotłowni winna składać się z następujących obiegów:
- obiegu kotłowego z pompą mieszającą i zaworem temperaturowym,
- zbiornika akumulacyjnego (bufora) o pojemności 1 000 dm3 (pojemność bufora winna być jednocześnie dostosowana do wymogów konkretnego kotła w celu zapewnienia kompatybilności działania), pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i pozwalający na efektywną pracę kotła,
- obiegu grzewczego z zaworem mieszającym trójdrogowym (sterowanym pogodowo) dla budynku,
- obiegu ładującego zasobnik c.w.u.,
W skład obiegu kotłowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- kocioł wodny
- pompa mieszająca
- zawór temperaturowy ochrony powrotu min 55 st. C.
- zabezpieczenia naczynie zbiorcze o pojemności min. 50 l.
W skład obiegu mieszaczowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- pompa obiegu mieszaczowego,
- zawór trójdrogowy z siłownikiem,
- regulator do zaworu trójdrogowego sterowany pogodowo
- filtr odmulnik.
Parametry pracy kotła powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 90o C, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary, oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego).
4. Modernizacja instalacji c.w.u. – niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) należy wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach. Kocioł zgazowujący drewno podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru).
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem) w miejscach likwidacji instalacji, bez malowania ścian.
5. Montaż zasobnika c.w.u - należy zamontować zasobnik c.w.u. o pojemności min. 250 dm3 o klasie energetycznej nie gorszej niż B. Kocioł należy podłączyć do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą, lub zamiennie montaż wężownicy do c.w.u. w buforze centralnego ogrzewania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 Audyt nr 72 – Buchcice 22a

Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wysokiego parteru o powierzchni około 101,74 m2 wykonać należy w technologii lekko – mokrej z zastosowanie systemu BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia). Zamawiający wymaga zastosowania płyt styropianowych grafitowych EPS fasada grubości 12 cm (λ= 0,031 [W/mK]), mocowanych na kleju do styropianu, kołkowanych do podłoża łącznikami plastikowymi 4-6 szt./m2, ościeża okienne również ocieplone styropianem grafitowym grubości 3 cm, na całości warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (145 g/m2) zatopiona w zaprawie klejącej, podkład pod tynk (grunt) elewacyjny silikonowy, tynk elewacyjny cienkowarstwowy również silikonowy, faktura tynku elewacyjnego baranek, grubość ziarna 1,5-2 mm, tynk barwiony w masie, kolorowy (grupa cenowa 1). Należy zastosować listwy startowe szerokości 12 cm, listwy systemowe przyokienne, narożnikowe, okapowe. Wymagana jest konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego. Łączna długość parapetów zewnętrznych wymaganych do zamontowania (parapety z blachy stalowej powlekanej) wynosi około 12,85 mb. W zakres termomodernizacji ścian zewnętrznych wchodzi również zbicie istniejących parapetów betonowych w ilości 8 szt., demontaż istniejących metalowych parapetów okiennych w ilości szt. 7, a także demontaż rur spustowych o długości około 13,00 mb i ponowny ich montaż, demontaż i ponowny montaż 2 szt. lamp oświetleniowych zlokalizowanych na ścianie wysokiego parteru wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych, a także demontaż dwóch wyłączników wraz z montażem nowych wyłączników prądu, demontaż starego haka przyłącza energetycznego wraz z montażem nowego haka ze stali nierdzewnej, demontaż drzwiczek zabezpieczenia energetycznego, montaż nowej skrzyneczki energetycznej o wym. 20 x 30 cm, a także montaż nowej nawiewnej kratki kotłowni na elewacji, demontaż rusztowania przyściennego, a także wywóz pozostałości po pracach termomodernizacyjnych i uporządkowanie terenu, doprowadzeniu do stanu pierwotnego.
2. Modernizacja kotłowni - obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni (wymiary istniejącej kotłowni – 2,10 x 4,73 m, wysokość 2,09 m) do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, wysokość, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc).
Zamawiający wymaga dostarczenia etykiety energetycznej, zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego. Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącego komina do którego włączony jest istniejący kocioł na paliwo stałe, wobec czego jeżeli w trakcie remontu kotłowni, po demontażu starego kotła, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez kominiarza lub kierownika budowy zostanie stwierdzone, że istniejący przewód kominowy nie posiada odpowiedniego przekroju dla zastosowanego kotła wymaganego przez producenta i obowiązujących przepisów, wykonawca winien wykonać rozwiercenie przewodu kominowego do odpowiedniej średnicy zalecanej przez producenta kotła gazowego i jego uszczelnienie rurą stali nierdzewnej. Również w przypadku stwierdzenia (w formie protokołu podpisanego przez przez kominiarza lub kierownika budowy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru), iż istniejący wentylacyjny przewód kominowy jest nieszczelny należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie przewodu kominowego lub dodatkowo wykonać wentylację kotłowni.
Dodatkowo w kotłowni należy zamontować kratkę wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x250mm, wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250 cm2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie również wszystkich prób szczelności wykonanych, bądź zmodernizowanych instalacji wewnętrznych, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła zgazowującego, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni oraz przewody kominowe do użytkowania.
3. Montaż kotła zgazowującego drewno - zakres prac obejmuje demontaż starego kotła typu Drewmet o mocy 24 kW na paliwo stałe wraz z demontażem istniejącego zbiornika na ciepłą wodę użytkową o pojemności 140 dm3, oraz montaż nowego stalowego lub żeliwnego kotła zgazowującego drewno o min. mocy 13,0 kW i klasie energetycznej A+ pracującego w temperaturze 80-90 stopni, wyposażonego w pogodowo sterowany obieg centralnego ogrzewania.
Kocioł winien posiadać wentylator wyciągowy (w zależności od modelu) i automatykę, sterującą procesem spalania. Należy przyjąć kocioł zgazowujący drewno lite o wilgotności do 20 % wraz z zabezpieczeniami i panelem sterującym, wyposażonym w pompy obiegowe kotła, instalacji c.o. oraz ładujące podgrzewacz pojemnościowy c.w.u, naczynie zbiorcze systemu otwartego, a także zbiornik akumulacyjny, ewentualnie wyposażony w przepływową wężownicę do podgrzewania c.w.u. zawór temperaturowy, oraz zawór mieszający 3-drogowy. Kocioł winien być wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN. Dodatkowo kocioł ma spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign.
Technologia cieplna kotłowni winna składać się z następujących obiegów:
- obiegu kotłowego z pompą mieszającą i zaworem temperaturowym,
- zbiornika akumulacyjnego (bufora) o pojemności 1 000 dm3 (pojemność bufora winna być jednocześnie dostosowana do wymogów konkretnego kotła w celu zapewnienia kompatybilności działania), pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i pozwalający na efektywną pracę kotła,
- obiegu grzewczego z zaworem mieszającym trójdrogowym (sterowanym pogodowo) dla budynku,
- obiegu ładującego zasobnik c.w.u.,
W skład obiegu kotłowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- kocioł wodny
- pompa mieszająca
- zawór temperaturowy ochrony powrotu min 55 st. C.
- zabezpieczenia naczynie zbiorcze o pojemności min. 50 l.
W skład obiegu mieszaczowego winny wchodzić następujące urządzenia:
- pompa obiegu mieszaczowego,
- zawór trójdrogowy z siłownikiem,
- regulator do zaworu trójdrogowego sterowany pogodowo
- filtr odmulnik.
Parametry pracy kotła powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 90o C, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary, oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego).
4. Modernizacja instalacji c.w.u. – niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) należy wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach. Kocioł zgazowujący drewno podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru). Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem) w miejscach likwidacji instalacji, bez malowania ścian.
5. Montaż zasobnika c.w.u - należy zamontować zasobnik c.w.u. o pojemności min. 200 dm3 o klasie energetycznej nie gorszej niż B. Kocioł należy podłączyć do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą, lub zamiennie montaż wężownicy do c.w.u. w buforze centralnego ogrzewania.
6. Montaż zaworów termostatycznych - zakres prac obejmuje również montaż nowych 12 szt. zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach.
7. Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych parteru (przyziemia) na nowe obejmuje demontaż starych wyeksploatowanych drzwi wejściowych prawych i montaż nowych kompletnych drzwi zewnętrznych przyziemia z naświetlem (drzwi nietypowe „lewe” o wym. 0,90 x 1,90) otwieranych na zewnątrz, drzwi wyposażone w klamki, w co najmniej trzy zawiasy, a także dwa zamki, drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,300 W/m2·K o powierzchni około 1,80 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 Audyt nr 73 – Meszna Opacka
Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych II i III kondygnacji o powierzchni około 198,06 m2 wykonać należy w technologii lekko – mokrej z zastosowaniem systemu BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia). Zamawiający wymaga zastosowania płyt styropianowych grafitowych EPS fasada grub. 12 cm (λ= 0,031 [W/mK]), mocowanych na kleju do styropianu, kołkowanych do podłoża łącznikami plastikowymi 4-6 szt./m2, ościeża okienne również ocieplone styropianem grafitowym grubości 3 cm, warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (145 g/m2) zatopiona w zaprawie klejącej, podkład pod tynk (grunt) elewacyjny silikonowy, tynk elewacyjny cienkowarstwowy również silikonowy, faktura tynku elewacyjnego baranek, grubość ziarna 1,5-2 mm, tynk barwiony w masie, kolorowy (grupa cenowa 1). Należy zastosować listwy startowe szerokości 12 cm, listwy systemowe przyokienne, narożnikowe i okapowe.
Termomodernizacja ścian zewnętrznych wykonywana będzie na obiekcie który posiada już docieplenie grubości 5 cm wykonane metodą lekko-mokrą , a także tynk elewacyjny drobnoziarnisty, wobec czego dodatkowo należy przewidzieć dłuższe łączniki styropianowe, a także zagruntowanie istniejącej elewacji i zaciągnięcie istniejącej powierzchni klejem (bez siatki) elewacji. Należy również przewidzieć wyrównanie części ściany elewacji zachodniej styropianem na kleju grubości 2 cm. Przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych wymagana jest konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego. Łączna długość parapetów zewnętrznych wymaganych do zamontowania (parapety z blachy stalowej powlekanej) wynosi około 9,20 mb.
W zakres termomodernizacji ścian zewnętrznych wchodzi również demontaż rur spustowych i ponowny ich montaż w ilości około 10,50 mb, demontaż i ponowny montaż jednej lampy oświetleniowej wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych, demontaż i montaż nowego wyłącznika prądu, montaż nowej nawiewnej kratki kotłowni na elewacji, demontaż starej skrzynki gazowej, montaż nowej skrzynki gazowej PCV o wym. 60x60 cm, demontaż starego haka stalowego, montaż nowego haka energetycznego ze stali ocynkowanej ogniowo, a także wywóz pozostałości po pracach termomodernizacyjnych i uporządkowanie terenu, doprowadzeniu do stanu pierwotnego.
2. Wymiana okien zewnętrznych PCV nowe okna PCV o współczynnik przenikania ciepła U=0,900 W/m2·K o łącznej powierzchni około 15,50 m2. W zakres termomodernizacji wchodzi rozkucie ościeży okiennych od strony wewnętrznej, demontaż okien, demontaż istniejących parapetów okiennych PCV i stalowych powlekanych, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży okiennych wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem, montaż nowych parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej o łącznej długości około 9,20 m, a także zamontowanie nowych parapetów okiennych PCV wewnątrz obiektu.
3. Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych parteru na nowe obejmuje demontaż starych wyeksploatowanych drzwi wejściowych (lewych) i montaż nowych kompletnych drzwi zewnętrznych z naświetlem (drzwi prawe” o wym. 1,00 x 2,00) otwieranych do wnętrza budynku wyposażone w klamki, w co najmniej trzy zawiasy, a także dwa zamki na parterze obiektu, drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,300 W/m2·K o powierzchni około 2,00 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o zamówienie wykonawców: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.7. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu, to wykluczeniu podlega całe konsorcjum. 3. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy/usługi do realizacji, dla których te zdolności są wymagane. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3a/3b do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. W kwestii terminu realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie:
1. 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla każdej części (odbiór końcowy).
2. 50 dni od dnia zawarcia umowy na zakończenie I etapu – modernizacja
kotłowni dla części nr 1, 2, 4 i 5 (odbiór częściowy)
II. Dodatkowo: Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna). Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2022 poz. 438 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.