eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Remonty chodników na terenie Miasta Golubia-DobrzyniaOgłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty chodników na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118566

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@golub-dobrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.golub-dobrzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty chodników na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-083fd5f5-83be-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/golub-dobrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/golub-dobrzyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/golub-dobrzyn. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale 7 niniejszej SWZ.
2) Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej” lub „Platformie” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń oraz innych dokumentów w postępowaniu.
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na ww. Platformie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w Rozdziale 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją postępowania pn. „Remonty chodników na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu pod adresem: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. (56) 683 54 10 do 13, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl.
2. Treść obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO stanowi załącznik 9 do SWZ.
3. Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, stanowiącego załączniki nr 9 i 10 do SWZ wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego postępowania.
4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do oferty lub na wezwanie Zamawiającego, podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO, stanowiący załącznik nr 9 i 10 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego spanienia obowiązku informacyjnego z Art. 13 i 14 RODO, o którym mowa w zał. 9 i 10 do SWZ, również w trakcie realizacji umowy w przypadku jej zawarcia w wyniku niniejszego postępowania i zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu podpisanego obowiązek informacyjnego w dniu przekazania danych, nie późnij niż 10 dni od prze-kazania danych Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako załącznik do podpisywanej umowy podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odłownio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt 3.15.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) W ramach zadania należy wykonać nową nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubości 15 cm.
2) Na zjazdach należy wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo -piaskowej oraz warstwie kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubości 25 cm.
3) Należy wykonać nowe obramowania z prefabrykowanych elementów betonowych – obrzeża, oporniki oraz krawężniki.
4) Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej tj. studnie kanałowe, zasuwy wodociągowe, pokrywy studni teletechnicznych należy wyregulowane do poziomu nowych nawierzchni chodników czy zjazdów.
5) W obrębie remontowanego chodnika należy wykonać nawiązanie wysokościowe z przyległego gruntu i teren obsiać trawą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w poszczególnych częściach, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert wg wzoru:
P = C + G
P – sumaryczna ilość punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużony okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) W ramach zadania należy wykonać nową nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubości 15 cm.
2) Na zjazdach należy wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo -piaskowej oraz warstwie kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubości 25 cm.
3) Należy wykonać nowe obramowania z prefabrykowanych elementów betonowych – obrzeża, oporniki oraz krawężniki.
4) Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej tj. studnie kanałowe, zasuwy wodociągowe, pokrywy studni teletechnicznych należy wyregulowane do poziomu nowych nawierzchni chodników czy zjazdów.
5) W obrębie remontowanego chodnika należy wykonać nawiązanie wysokościowe z przyległego gruntu i teren obsiać trawą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w poszczególnych częściach, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert wg wzoru:
P = C + G
P – sumaryczna ilość punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużony okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) W ramach zadania należy wykonać nową nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubości 15 cm.
2) Na zjazdach należy wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo -piaskowej oraz warstwie kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubości 25 cm.
3) Należy wykonać nowe obramowania z prefabrykowanych elementów betonowych – obrzeża, oporniki oraz krawężniki.
4) Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej tj. studnie kanałowe, zasuwy wodociągowe, pokrywy studni teletechnicznych należy wyregulowane do poziomu nowych nawierzchni chodników czy zjazdów.
5) W obrębie remontowanego chodnika należy wykonać nawiązanie wysokościowe z przyległego gruntu i teren obsiać trawą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w poszczególnych częściach, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert wg wzoru:
P = C + G
P – sumaryczna ilość punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużony okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) W przypadku, o którym mowa w pkt a, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
d) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegółowe zasady płatności wynagrodzenia, w tym wypłaty zaliczki, zostały uregulowane w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/golub-dobrzyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.