eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w I i II kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w I i II kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6721573

1.5.8.) Numer faksu: 32/6722256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/694888

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w I i II kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a55f2d02-6bc9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00495246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026462/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów, wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w I i II kwartale 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457776/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SRZP261-0050/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 95345,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz zakres zamówienia został określony w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ilości poszczególnych towarów podane w tym formularzu są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych i do wysokości kwoty przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 20 % jego zakresu. Towary objęte niniejszą umową oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, formularza asortymentowo-cenowego oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i atestami oraz właściwymi dla przedmiotu umowy przepisami prawa. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul.Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentacji dotyczącej rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia stosownego dokumentu w tym zakresie przed podpisaniem umowy. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP. Wykonawca będzie dostarczał towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dostawy będą realizowane na podstawie odrębnych zamówień, określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, pięć razy w tygodniu, w godzinach 07:00-08:00 rano. Wykonawca zapewni dostawy w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga, aby użyte do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy spełniały wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022r. udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 tejże ustawy z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia oświadczenia dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym do realizacji przedmiotowego zamówienia w formie określonej w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.