eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w I i II kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w I i II kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6721573

1.5.8.) Numer faksu: 32/6722256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w I i II kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a55f2d02-6bc9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026462/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów, wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w I i II kwartale 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/694888

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/694888. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.XII.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo omówionych w Rozdziale XII SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta powinna być:
1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne zostały zawarte w Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały przekazane w Rozdz. II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0050/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz zakres zamówienia został określony w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ilości poszczególnych towarów podane w tym formularzu są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych i do wysokości kwoty przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 20 % jego zakresu. Towary objęte niniejszą umową oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, formularza asortymentowo-cenowego oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i atestami oraz właściwymi dla przedmiotu umowy przepisami prawa. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul.Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentacji dotyczącej rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia stosownego dokumentu w tym zakresie przed podpisaniem umowy. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP. Wykonawca będzie dostarczał towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dostawy będą realizowane na podstawie odrębnych zamówień, określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, pięć razy w tygodniu, w godzinach 07:00-08:00 rano. Wykonawca zapewni dostawy w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga, aby użyte do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy spełniały wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022r. udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 tejże ustawy z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia oświadczenia dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym do realizacji przedmiotowego zamówienia w formie określonej w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pełnomocnik zamawiającego dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium „cena ofertowa” (C) o wadze 100 %. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) wynikająca wprost z podsumowania dokonanego na podstawie formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „cena ofertowa”, tj. przedstawiająca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona według następującego wzoru: C (cena ofertowa)= cena najniższa brutto/ cena oferty ocenianej bruttox100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wobec ustalonych standardów jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu żywności, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Weterynaryjnego potwierdzającą dopuszczenie pojazdu do przewozu żywności lub zaświadczenie o wpisaniu zakładu do rejestru zakładu podlegający Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi i dopuszczonymi do przewozu żywności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, wskaże źródła informacji dotyczące swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuje:
1. wykaz pojazdów (wykaz narzędzi), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) oraz formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ), stanowiącego integralną część oferty.
Do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ);
2. jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub osoby ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegającego/-cych się o udzielenie zamówienia publicznego;
3. jeżeli dotyczy: Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa stosowny dokument, np. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 7 do SWZ);
4. jeżeli dotyczy: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty.
Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do SWZ). Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/694888

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.