eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i produktów do pielęgnacji ciała - umowa ramowa ZP29/A/16/2022Ogłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i produktów do pielęgnacji ciała - umowa ramowa ZP29/A/16/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220799636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lęborska 13

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: apteka.przetargi@bytow.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0ac9155-6fd7-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i produktów do pielęgnacji ciała - umowa ramowa ZP29/A/16/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0ac9155-6fd7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465145/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP29/A/16/2022

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 A - Materiały opatrunkowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 32226,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B - Opatrunki na oparzenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 8200,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 C - Preparaty w profilaktyce odleżyn

4.5.3.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.5.5.) Wartość części: 12160,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 D - Myjki do ciała

4.5.3.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.5.5.) Wartość części: 23400,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 E - Materiały szewne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 66887,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnić postępowanie przetargowe na Część 5 na podstawie art. 255 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.