eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobre › Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 - GKI 271.16.2023Ogłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 – GKI 271.16.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobre

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T.Kościuszki1

1.5.2.) Miejscowość: Dobre

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-307

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 757 11 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e5ec946-5d22-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 – GKI 271.16.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e5ec946-5d22-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00494144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007591/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416084

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKI 271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.odbieranie bezpośrednio z nieruchomości odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie gminy, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Dobre,
2.organizacja i obsługa (tj. podstawienie i opróżnianie kontenerów na odpady, weryfikacja mieszkańców oddających odpady oraz porządkowanie terenu po zakończeniu pracy) stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego w miejscowości Dobre, w tym przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, odpadów zebranych selektywnie wraz z ich późniejszym transportem i zagospodarowaniem.
3. Odbiór odpadów gabarytowych sprzed posesji.
4. Ważenie wszystkich pojazdów transportujących odpady przed rozpoczęciem zbiórki odpadów i po niej, na wadze stanowiącej własność gminy Dobre, położonej w Dobrem przy ulicy Lawendowej 14.
5. W trakcie trawania umowy trasa odbioru odpadów może ulec nieznacznej zmianie z uwagi na ewentualne złożenie nowych deklaracji przez nowych mieszkańców.
1. W skład Gminy Dobre wchodzi 40 miejscowości. Odbiór odpadów sprzed nieruchomości będzie następował z podziałem na następujące frakcje: tworzywa sztuczne (plastik), odpady wielomateriałowe, szkło, metale, papier i odpady zmieszane. Mieszkańcom należy zabezpieczyć worki, które muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2019.2028).
W ciągu całego 2021 roku odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Dobre było 962,215 ton odpadów, w 2022 roku – 955, 30 ton odpadów. W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 sierpnia 2023 średnio miesięcznie odbieranych i zagospodarowanych zostało 80,29 ton odpadów. Przewidywana ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów w okresie trwania umowy to 1000 ton.
Zamawiający informuje, że liczba mieszkańców zgodnie z danymi z ewidencji ludności w 2022r w Gminie Dobre wynosiła 5834 osób, szacunkowa liczba gospodarstw domowych, które zdeklarowały oddawanie odpadów komunalnych wynosi ok.1700, natomiast liczba zdeklarowanych osób wynosi ok. 5695 (w tym 3374 zadeklarowało kompostowanie odpadów – stan na dzień 18.09.2023).
Obsługa gospodarstw domowych polegać będzie na odbiorze odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji, jednakże mieszkańcy mają obowiązek dostarczyć odpady do drogi publicznej. Sprzed nieruchomości należy odebrać odpady zmieszane, papier, plastik, metal i szkło, pozostałe, tj. budowlane, elektroniczne, wielkogabarytowe, bioodpady należy odbierać z PSZOK.
Odpady zmieszane odbierane będą w trakcie trwania umowy 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Odpady segregowane odbierane będą w trakcie trwania umowy jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego .

Wybrany Wykonawca zgodnie z harmonogramem odbierze pierwszy raz odpady zmieszane i segregowane w workach, które mieszkańcy mają po poprzedniej zbiórce. Dla wszystkich właścicieli nieruchomości Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Dobre w terminie co najmniej 21 dni przed pierwszą planowaną zbiórką odpadów harmonogramy odbioru odpadów z zaznaczonymi dniami odbioru odpadów, oraz informacją w jaki sposób należy segregować odpady i do której godziny powinny być wystawione.
Przy następnych terminach zbiórek worki dostarczane będą:
• na wymianę bezpośrednio mieszkańcom gminy w stosunku: 1 odebrany- 1 zostawiony worek na odpady. Pozostawione worki muszą być przeznaczone na ten sam rodzaj odpadów co worki odebrane. Dopuszcza się odbiór odpadów w innych workach tylko od tych gospodarstw, które wystawiły odpady w workach dostarczonych przez Wykonawcę. Worki muszą być pozostawione w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiając ich przemieszczanie się;
• Urzędowi Gminy w ilości 300 kompletów miesięcznie. Worki muszą być dostarczone najpóźniej w terminie pierwszej zbiórki odpadów w danym miesiącu.
• Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w ilości: 50 worków z nadrukiem „odpady zmieszane” 100 worków z nadrukiem „szkło”, 100 worków z nadrukiem „papier”, 100 worków z nadrukiem „plastik i opakowania wielomateriałowe”, 100 worków z nadrukiem „metal” miesięcznie
Informację o ilości nieruchomości w poszczególnych miejscowościach Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Worki na odpady oraz harmonogramy odbioru odpadów zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca miesięcznych Raportów zawierających następujące informacje:
• ilości (Mg) odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na poszczególne frakcje;
• ilość (Mg) odebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje;
• sposoby zagospodarowania ww. odpadów;
• adresach nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobre;
• adresach nieruchomości, z których odbiór odpadów był niemożliwy (np. odpady nie wystawione przed posesję, altana śmietnikowa zamknięta, itp.).
• W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. Na potwierdzenie konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz spisanie protokołu.
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z Osiedla Mieszkaniowego „ZGODA” w miejscowości Dobre (pojemniki od 2 do 6m3, jednorazowo nie mniejsza pojemność niż 10m3 odbiór z niego odpadów w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,
• Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie zobowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jest zobowiązany przekazywać do instalacji komunalnej zapewniającej przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1597) oraz przedstawiać Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1597). Przekazanie odpadów winno być potwierdzone kartą przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wskazuje w ofercie instalację komunalną, do której zostaną przekazane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego i ochrony środowiska, w szczególności do:
a)przestrzegania zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b)przestrzegania zakazu mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c)zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu
2. Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie gminy Dobre w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego. PSZOK musi być czynny min. 12 razy w trakcie trwania umowy: raz w miesiącu, we środę w godz. 14.00 – 18.00.
Frakcje przewidziane do zbierania w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów:
• odpady segregowane (szkło, metal, papier, plastik, opakowania wielomateriałowe);
• baterie i akumulatory;
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
• opakowania wielomateriałowe;
• odpady z remontów*;
• popiół*;
• odpady biodegradowalne*;
• przeterminowane lekarstwa;
• odpady wielkogabarytowe;
• zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne.
* jednorazowo mieszkaniec może dostarczyć nie więcej niż 1m3, odpadów łącznie. Większe ilości zgodnie z cennikiem firmy.

3. Odbiór odpadów gabarytowych sprzed posesji. Następował będzie 1 raz w roku, w miesiącu październiku. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny) odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości. Z jednej nieruchomości odebrany zostanie 1m3 odpadów.
Ustalone ilości mają charakter informacyjny i pochodzą ze sprawozdań miesięcznych podmiotu odbierającego odpady. Ilości te nie są zależne od Zamawiającego. Wykonawca przy sporządzaniu oferty jest zobowiązany do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Powyższe dane o ilości nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odbieranych odpadów jak również zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości , - Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia.


4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, Szkoły Podstawowej w Mlęcinie, Szkoły Podstawowej w Dropiu, Żłobka w Dobrem i Urzędu Gminy Dobre. Odbiór odpadów następował będzie w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje również udostępnienie przez Wykonawcę sześciu pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l oraz min. 300 sztuk worków na odpady zmieszane.
Szacuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych do odebrania w okresie trwania umowy wyniesie około 20,00 Mg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 848880 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 970920 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 848880 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EkoTeam Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241792892

7.3.4) Miejscowość: Wierzbno 97

7.3.5) Kod pocztowy: 07-111

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 848880 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.