eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobre › Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 - GKI 271.16.2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 – GKI 271.16.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobre

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T.Kościuszki1

1.5.2.) Miejscowość: Dobre

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-307

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 757 11 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 – GKI 271.16.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e5ec946-5d22-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007591/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e5ec946-5d22-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI 271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.odbieranie bezpośrednio z nieruchomości odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie gminy, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Dobre,
2.organizacja i obsługa (tj. podstawienie i opróżnianie kontenerów na odpady, weryfikacja mieszkańców oddających odpady oraz porządkowanie terenu po zakończeniu pracy) stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego w miejscowości Dobre, w tym przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, odpadów zebranych selektywnie wraz z ich późniejszym transportem i zagospodarowaniem.
3. Odbiór odpadów gabarytowych sprzed posesji.
4. Ważenie wszystkich pojazdów transportujących odpady przed rozpoczęciem zbiórki odpadów i po niej, na wadze stanowiącej własność gminy Dobre, położonej w Dobrem przy ulicy Lawendowej 14.
5. W trakcie trawania umowy trasa odbioru odpadów może ulec nieznacznej zmianie z uwagi na ewentualne złożenie nowych deklaracji przez nowych mieszkańców.
1. W skład Gminy Dobre wchodzi 40 miejscowości. Odbiór odpadów sprzed nieruchomości będzie następował z podziałem na następujące frakcje: tworzywa sztuczne (plastik), odpady wielomateriałowe, szkło, metale, papier i odpady zmieszane. Mieszkańcom należy zabezpieczyć worki, które muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2019.2028).
W ciągu całego 2021 roku odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Dobre było 962,215 ton odpadów, w 2022 roku – 955, 30 ton odpadów. W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 sierpnia 2023 średnio miesięcznie odbieranych i zagospodarowanych zostało 80,29 ton odpadów. Przewidywana ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów w okresie trwania umowy to 1000 ton.
Zamawiający informuje, że liczba mieszkańców zgodnie z danymi z ewidencji ludności w 2022r w Gminie Dobre wynosiła 5834 osób, szacunkowa liczba gospodarstw domowych, które zdeklarowały oddawanie odpadów komunalnych wynosi ok.1700, natomiast liczba zdeklarowanych osób wynosi ok. 5695 (w tym 3374 zadeklarowało kompostowanie odpadów – stan na dzień 18.09.2023).
Obsługa gospodarstw domowych polegać będzie na odbiorze odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji, jednakże mieszkańcy mają obowiązek dostarczyć odpady do drogi publicznej. Sprzed nieruchomości należy odebrać odpady zmieszane, papier, plastik, metal i szkło, pozostałe, tj. budowlane, elektroniczne, wielkogabarytowe, bioodpady należy odbierać z PSZOK.
Odpady zmieszane odbierane będą w trakcie trwania umowy 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Odpady segregowane odbierane będą w trakcie trwania umowy jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego .

Wybrany Wykonawca zgodnie z harmonogramem odbierze pierwszy raz odpady zmieszane i segregowane w workach, które mieszkańcy mają po poprzedniej zbiórce. Dla wszystkich właścicieli nieruchomości Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Dobre w terminie co najmniej 21 dni przed pierwszą planowaną zbiórką odpadów harmonogramy odbioru odpadów z zaznaczonymi dniami odbioru odpadów, oraz informacją w jaki sposób należy segregować odpady i do której godziny powinny być wystawione.
Przy następnych terminach zbiórek worki dostarczane będą:
• na wymianę bezpośrednio mieszkańcom gminy w stosunku: 1 odebrany- 1 zostawiony worek na odpady. Pozostawione worki muszą być przeznaczone na ten sam rodzaj odpadów co worki odebrane. Dopuszcza się odbiór odpadów w innych workach tylko od tych gospodarstw, które wystawiły odpady w workach dostarczonych przez Wykonawcę. Worki muszą być pozostawione w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiając ich przemieszczanie się;
• Urzędowi Gminy w ilości 300 kompletów miesięcznie. Worki muszą być dostarczone najpóźniej w terminie pierwszej zbiórki odpadów w danym miesiącu.
• Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w ilości: 50 worków z nadrukiem „odpady zmieszane” 100 worków z nadrukiem „szkło”, 100 worków z nadrukiem „papier”, 100 worków z nadrukiem „plastik i opakowania wielomateriałowe”, 100 worków z nadrukiem „metal” miesięcznie
Informację o ilości nieruchomości w poszczególnych miejscowościach Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Worki na odpady oraz harmonogramy odbioru odpadów zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca miesięcznych Raportów zawierających następujące informacje:
• ilości (Mg) odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na poszczególne frakcje;
• ilość (Mg) odebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje;
• sposoby zagospodarowania ww. odpadów;
• adresach nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobre;
• adresach nieruchomości, z których odbiór odpadów był niemożliwy (np. odpady nie wystawione przed posesję, altana śmietnikowa zamknięta, itp.).
• W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. Na potwierdzenie konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz spisanie protokołu.
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z Osiedla Mieszkaniowego „ZGODA” w miejscowości Dobre (pojemniki od 2 do 6m3, jednorazowo nie mniejsza pojemność niż 10m3 odbiór z niego odpadów w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,
• Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie zobowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jest zobowiązany przekazywać do instalacji komunalnej zapewniającej przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1597) oraz przedstawiać Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1597). Przekazanie odpadów winno być potwierdzone kartą przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wskazuje w ofercie instalację komunalną, do której zostaną przekazane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego i ochrony środowiska, w szczególności do:
a)przestrzegania zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b)przestrzegania zakazu mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c)zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu
2. Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie gminy Dobre w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego. PSZOK musi być czynny min. 12 razy w trakcie trwania umowy: raz w miesiącu, we środę w godz. 14.00 – 18.00.
Frakcje przewidziane do zbierania w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów:
• odpady segregowane (szkło, metal, papier, plastik, opakowania wielomateriałowe);
• baterie i akumulatory;
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
• opakowania wielomateriałowe;
• odpady z remontów*;
• popiół*;
• odpady biodegradowalne*;
• przeterminowane lekarstwa;
• odpady wielkogabarytowe;
• zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne.
* jednorazowo mieszkaniec może dostarczyć nie więcej niż 1m3, odpadów łącznie. Większe ilości zgodnie z cennikiem firmy.

3. Odbiór odpadów gabarytowych sprzed posesji. Następował będzie 1 raz w roku, w miesiącu październiku. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny) odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości. Z jednej nieruchomości odebrany zostanie 1m3 odpadów.
Ustalone ilości mają charakter informacyjny i pochodzą ze sprawozdań miesięcznych podmiotu odbierającego odpady. Ilości te nie są zależne od Zamawiającego. Wykonawca przy sporządzaniu oferty jest zobowiązany do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Powyższe dane o ilości nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odbieranych odpadów jak również zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości , - Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia.


4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, Szkoły Podstawowej w Mlęcinie, Szkoły Podstawowej w Dropiu, Żłobka w Dobrem i Urzędu Gminy Dobre. Odbiór odpadów następował będzie w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje również udostępnienie przez Wykonawcę sześciu pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l oraz min. 300 sztuk worków na odpady zmieszane.
Szacuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych do odebrania w okresie trwania umowy wyniesie około 20,00 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 Pzp
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych dotyczących:
ZDOLNOŚCI DO WYSTEPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Zamawiajacy nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
1.Koncesjii, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dobre, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) obejmujący przynajmniej rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia;
• posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
• posiada uprawnienia do transportu odpadów wydanego przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• posiada pozwolenia na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub aktualnej umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną instalację.

SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ
Zamawiajacy nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1.1wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 2 usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych lub prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (tj. odbierania odpadów zbieranych do oddzielnych, specjalnie tego celu przeznaczonych pojemników lub worków) na kwotę min. 400 000,00zł brutto każda;
2. Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową oraz wyposażenie o odpowiednim stanie technicznym umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobre – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 ). Wymieniona w ww. rozporządzeniu ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu Gminy Dobre były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Wypełniony formularz oferty,załącznik do niniejszej specyfikacji.
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie ustawy PZP-załaczniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzajacy, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postepowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
7. OŚWIADCZENIE Wykonawcy w zakresie stosowania unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie ustawy PZP-załaczniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzajacy, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postepowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
7. OŚWIADCZENIE Wykonawcy w zakresie stosowania unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z umową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.