eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zapolice › Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenuOgłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAPOLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Strażacki 5

1.5.2.) Miejscowość: Zapolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-161

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438231982

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zapolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d917d91-1d46-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035116/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKI.271.23.2022.AZK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach przy ul. Głównej 15. Głównymi przesłankami dla podjęcia przedmiotowego zadania jest niezbędny rozwój infrastruktury w celu realizacji zadań GOKIS oraz poprawa standardów technicznych, ekonomicznych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt docelowo wykorzystywany będzie do organizacji przez GOKIS oraz podmioty zewnętrzne wydarzeń sportowych, kulturalnych, oświatowych realizowanych w budynku oraz na terenach zielonych sąsiadujących z budynkiem. Proces inwestycyjny będzie przebiegał w dwóch niezależnych etapach obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacje robót budowlanych i niezbędnych dostaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
1) Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w szczególności pracowników fizycznych (robotników budowlanych), wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod kierownictwem oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentach zamówienia.
2) Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych już zgłoszonych
3) Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
4) Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy.
3. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentach zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w dokumentach zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych: Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych Wykonawców.
2) Przedmiot zamówienia musi być realizowany etapowo i wg kolejności etapów. Ponadto przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęło by negatywnie na terminowość wykonania innych elementów lub etapów inwestycji — zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę.
3) Przy tego typu pracach wykonywanych przez różnych Wykonawców niemożliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu Wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC).
4) Wykonawcy powielaliby koszty prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego.
5) Każdy z Wykonawców w cenę wliczałby odrębne koszty ubezpieczenia, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego.
Reasumując Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia na części podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji.
6. Zadanie objęte przedmiotowym zamówieniem współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.
7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym, kolejność wykonywania prac, czas w jakim wykonawca zamierza wykonać prace i uwzględniać wytyczne Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz sposób rozliczeń wskazany w projekcie umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262620-3 - Ściany nośne

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12879506,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14821500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12879506,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7270028041

7.3.4) Miejscowość: ŁÓDŹ

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJE SANITARNE. ELEKTRYCZNE, WYPOSAŻENIE

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12879506,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.