eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego [2]Ogłoszenie z dnia 2023-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego [2]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego [2]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d8bd579-5bae-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00492373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042706/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412529

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.34.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 757557,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów uszkodzonych chodników oraz nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, w zakresie:
1) ręczne wykonanie koryta - 200 m2,
2) remont chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm - 510 m2,
3) remont chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z wymianą płyt na płytki z wypustkami - 10 m2,
4) remont chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm - 510 m2,
5) podbudowa z kruszywa łamanego - 30 m2 ,
6) remont nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm - 150 m2,
7) wymiana nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm - 720 m2,
8) rowki pod krawężniki - 30 mb,
9) ława pod krawężniki betonowa – 2,4 m3 ,
10) przestawienie krawężników - 200 mb,
11) wymiana krawężników - 220 mb,
12) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne - 10 mb,
13) przestawienie obrzeży - 260 mb,
14) wymiana obrzeży - 240 mb ,
15) regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 10 szt.,
16) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 15 szt.,
17) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni - 10 szt.,
18) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 30 szt.,
19) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 40 szt.,
20) wymiana kratek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) 20 szt.,
21) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50 zbrojonych - 150 szt.,
22) wymiana ścieków z elementów betonowych – 20 mb,
23) ścieki z elementów betonowych - 20 mb,
24) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowe w trzech rzędach - 20 mb,
25) uzupełnienie ubytków w stopniach schodowych betonowych - 50 szt.,
26) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 30 szt,.
27) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 – 20 szt.
28) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – 50 m2

Podane ilości (szt./mb/m2/m3) są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania bądź zmniejszenia podanych ilości wg bieżących potrzeb z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartości umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 931796,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 931796,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 931796,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341001316

7.3.3) Ulica: Rzewuskiego 50

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 621197,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie, do kwoty zapisanej w umowie.
Ceny jednostkowe:
1. ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm 30,00
2. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80,00
3. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) 125,00
4. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 z wymianą płyt na płytki z wypustkami na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 144,00
5. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 66,00
6. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) 152,00
7. podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 66,00
8. remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 103,00
9. wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 176,00
10. rowki pod krawężniki w gruncie kat. I-II 21,60
11. ława pod krawężniki betonowa zwykła 574,80
12. przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62,40
13. wymiana krawężników betonowych wystających 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z materiałem) 94,85
14. wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne wystające 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 300,00
15. przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 64,80
16. wymiana obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 90,00
17. regulacja pionowa studzienek telefonicznych 276,00
18. regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 276,00
19. wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni rewizyjnych kanałowych 1 100,00
20. regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 276,00
21. regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 276,00
22. wymiana kratek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) 960,00
23. wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50x7 cm zbrojonych, wykonanych w ramie stalowej z kątownika 70x70x4 mm, zbrojenie z pręta żebrowanego fi 12 co 7 cm, przyspawane do ramy (cena za jedna płytę) 276,00
24. wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. 10 km 276,00
25. ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła 276,00
26. ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła 276,00
27. uzupełnienie ubytków w stopniach schodów betonowych 120,00
28. remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wymianą obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową 240,00
29. wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 103,00
30. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – łaty 4 cm grubości 240,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.