eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego [2]Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego [2]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego [2]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d8bd579-5bae-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042706/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”.
4. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, telefon: (0-22) 738-14-22, sekretariat@powiat.pruszkow.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywających na Zamawiających, zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp., a także podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww. ustawowego zadania.
5) Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa dot. archiwizacji dokumentów.
6) Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Osobie fizycznej przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać osoba fizyczna zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na osobie fizycznej obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów uszkodzonych chodników oraz nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, w zakresie:
1) ręczne wykonanie koryta - 200 m2,
2) remont chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm - 510 m2,
3) remont chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z wymianą płyt na płytki z wypustkami - 10 m2,
4) remont chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm - 510 m2,
5) podbudowa z kruszywa łamanego - 30 m2 ,
6) remont nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm - 150 m2,
7) wymiana nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm - 720 m2,
8) rowki pod krawężniki - 30 mb,
9) ława pod krawężniki betonowa – 2,4 m3 ,
10) przestawienie krawężników - 200 mb,
11) wymiana krawężników - 220 mb,
12) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne - 10 mb,
13) przestawienie obrzeży - 260 mb,
14) wymiana obrzeży - 240 mb ,
15) regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 10 szt.,
16) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 15 szt.,
17) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni - 10 szt.,
18) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 30 szt.,
19) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 40 szt.,
20) wymiana kratek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) 20 szt.,
21) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50 zbrojonych - 150 szt.,
22) wymiana ścieków z elementów betonowych – 20 mb,
23) ścieki z elementów betonowych - 20 mb,
24) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowe w trzech rzędach - 20 mb,
25) uzupełnienie ubytków w stopniach schodowych betonowych - 50 szt.,
26) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 30 szt,.
27) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 – 20 szt.
28) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – 50 m2

Podane ilości (szt./mb/m2/m3) są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania bądź zmniejszenia podanych ilości wg bieżących potrzeb z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartości umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

pod koniec realizacji umowy w III lub IV kwartale 224 r. będzie ogłaszane kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa wart. 214 ust.1 pkt 7 ustawy :
• Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
• Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami „podobnymi” może dotyczyć robót związanych
z wykonaniem remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego szczególności w zakresie: remontu chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm, remontu chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z wymianą płyt na płytki z wypustkami, remontu chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm, podbudowy z kruszywa łamanego, remontu nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm, wymiany nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm, rowków pod krawężniki, ławy pod krawężniki betonowej, przestawienia i wymiany krawężników, wymiany krawężników betonowych na krawężniki kamienne, przestawienia i wymiany obrzeży, regulacji pionowej: studzienek telefonicznych, studzienek dla włazów kanałowych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, wymiany kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni, wymiany kratek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka), wymiany nakryw przepustów podchodnikowych z płyt betonowych 50x50 zbrojonych, ścieków z elementów betonowych, ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowe w trzech rzędach, uzupełnienia ubytków w stopniach schodowych betonowych, remontu stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm, wymiany nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100, wymiana ścieków z elementów betonowych.
• Zamówienia podobne będą dotyczyć wszystkich dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do prac od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:

 wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót polegających na remoncie lub budowie chodników, nawierzchni z kostki betonowej i/lub zjazdów

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym co najmniej:

 jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, wartości oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14. Ofertę stanowią:

1) formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 2 do SWZ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SWZ,
4) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 (o ile dotyczy);
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, według wzoru zawartego w załączniku nr 5 (o ile dotyczy);
8) dokument potwierdzający wniesienie wadium – jeśli jest ono wnoszone w formie niepieniężnej;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Tak. Zostały określone w załączniku A do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.