eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koczała › Remont i rozbudowa ujęcia wody w KoczaleOgłoszenie z dnia 2023-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koczała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Człuchowska 27

1.5.2.) Miejscowość: Koczała

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-220

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 59 857 42 58

1.5.8.) Numer faksu: 59 857 40 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koczala@koczala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koczala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97143b38-5e89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97143b38-5e89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00492265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039114/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421690

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RŚ.271.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4107830,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest:
a) zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostawy wody mieszkańcom poprzez modernizację ujęcia wody i stacji wodociągowej,
b) zwiększenie podaży i poprawa dystrybucji wody, zabezpieczenie odbiorców przed okresowymi spadkami ciśnienia oraz przepływu poprzez:
• wymianę pomp i kolumn (rurociągów) tłocznych w istniejących studniach głębinowych,
• wymianę betonowych podziemnych obudów istniejących studni głębinowych na naziemne termoizolowane,
• wymianę i przebudowę przewodów wody podziemnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem,
• budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody wraz z układem hydraulicznym – zestawem pompowym II stopnia monitoringiem i sterowaniem,
• wymianę - przebudowę odcinka wodociągu dystrybucyjnego,
• wykonanie niezbędnych połączeń sieci wewnętrznych wraz z montażem węzłów wodociągowych i uzbrojeniem,
• remont kapitalny budynku stacji wodociągowej wraz z adaptacjami budowlanymi,
• wymianę ogrodzenia dla całej działki nr 616/6 z wydzieleniem terenu istniejącej kotłowni i stacji wodociągowej,
• zaprojektowanie i wykonanie w nowym ogrodzeniu dwóch bram wjazdowych z furtką wejściową,
• zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowym do budynku stacji wodociągowej i studni głębinowych oraz chodników,
c) poprawę wskaźnika energochłonności w produkcji i dystrybucji wody poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej PV mocy do 50 kWp w systemie On-Grid.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31712331-9 - Fotoogniwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3977145,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4811625,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3977145,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ" Stanisław Hirsz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 589-000-20-98

7.3.3) Ulica: Słowackiego

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3977145,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.