eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koczała › Remont i rozbudowa ujęcia wody w KoczaleOgłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koczała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Człuchowska 27

1.5.2.) Miejscowość: Koczała

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-220

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 59 857 42 58

1.5.8.) Numer faksu: 59 857 40 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koczala@koczala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koczala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97143b38-5e89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039114/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97143b38-5e89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: według SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): według SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): według SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŚ.271.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest:
a) zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostawy wody mieszkańcom poprzez modernizację ujęcia wody i stacji wodociągowej,
b) zwiększenie podaży i poprawa dystrybucji wody, zabezpieczenie odbiorców przed okresowymi spadkami ciśnienia oraz przepływu poprzez:
• wymianę pomp i kolumn (rurociągów) tłocznych w istniejących studniach głębinowych,
• wymianę betonowych podziemnych obudów istniejących studni głębinowych na naziemne termoizolowane,
• wymianę i przebudowę przewodów wody podziemnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem,
• budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody wraz z układem hydraulicznym – zestawem pompowym II stopnia monitoringiem i sterowaniem,
• wymianę - przebudowę odcinka wodociągu dystrybucyjnego,
• wykonanie niezbędnych połączeń sieci wewnętrznych wraz z montażem węzłów wodociągowych i uzbrojeniem,
• remont kapitalny budynku stacji wodociągowej wraz z adaptacjami budowlanymi,
• wymianę ogrodzenia dla całej działki nr 616/6 z wydzieleniem terenu istniejącej kotłowni i stacji wodociągowej,
• zaprojektowanie i wykonanie w nowym ogrodzeniu dwóch bram wjazdowych z furtką wejściową,
• zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowym do budynku stacji wodociągowej i studni głębinowych oraz chodników,
c) poprawę wskaźnika energochłonności w produkcji i dystrybucji wody poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej PV mocy do 50 kWp w systemie On-Grid.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31712331-9 - Fotoogniwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunki w zakresie:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100),
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, wykonane w ramach jednej umowy lub jednego kontraktu o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100),
- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: tj.:
Projektanta – osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych,
Kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy),
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG,
e) pełnomocnictwo dla lidera, w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie – konsorcja i spółki cywilne,
f) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne lub wspólnika spółki cywilnej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy),
g) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu mudostępniającego zasoby własne lub wspólnika spółki cywilnej o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 do SWZ,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, wykonane w ramach jednej umowy lub jednego kontraktu o wartości powyżej 1.000.000,00 zł - załącznik nr 7 do SWZ,
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ,
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 PLN (słownie: milion złotych 00/100).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

według SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na platformie e-Zamówienia w sposób opisany w punkcie 8.3. Składana oferta powinna być zaszyfrowana.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.