eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale Oleckie › Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach OleckichOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowale Oleckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Kowale Oleckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-420

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kowaleoleckie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowaleoleckie.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowaleoleckie.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-488240ac-6ca6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027120/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459211/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKm.271.15.2022.mk

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 345535,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wyposażenie do studia nagrań w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich:
- komputer – 1 szt.,
- oprogramowanie – 1 szt.,
- konsoleta – 1 szt.,
- walizka estradowa – 1 szt.,
- walizka do cyfrowego stagebox – 1 szt.,
- kabel skrętka mobilny 5 na szpuli 50 m – 1 szt.,
- kabel prądowy mobilny na szpuli 50 m – 1 szt.,
- di-box aktywny, fantom i bateria – 6 szt.,
- mikrofon bezprzewodowy – 4 szt.,
- splitter antenowy + kable – 1 szt.,
- walizka wraz z szufladą do mikrofonów bezprzewodowych
- zestaw 2 mikrofonów (Stereo Set) – 1 szt.,
- mikrofon (pojemnościowy) – 1 szt.,
- mikrofon (pneumatyczny system antywstrząsowy) - 1 szt.,
- mikrofon (dynamiczny) – 5 szt.,
- mikrofon (pasmo przenoszenia: 50 do 15000 Hz) – 5 szt.,
- mikrofon (impedencja nominalna – 350 Ohm) – 4 szt.,
- mikrofon (charakterystyka kierunkowa – superkardioidalna) – 2 szt.,
- walizka na mikrofony z szufladami – 1 szt.,
- statyw mikrofonowy wysoki – 12 szt.,
- statyw mikrofonowy niski – 4 szt.,
- walizka na statywy mikrofonowe – 1 szt.,
- multicore 16/4 – 1 szt.
- okablowanie ścienne – 1 szt.,
- okablowanie mobilne – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

48521000-6 - Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków

51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

4.5.5.) Wartość części: 112980,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oświetlenie do koncertów:
- wciągarka automatyczna (500 kg) – 4 szt.,
- pilot do wciągarek – 1 szt.,
- zawiesie + szekla (500 kg) – 4 szt.,
- kratownica aluminiowa (3 m) – 4 szt.,
- kratownica aluminiowa (2 m) – 2 szt.,
- reflektor teatralny – 8 szt.,
- walizka na cztery reflektory teatralne – 2 szt.,
- głowica ruchoma (140SR) – 6 szt.,
- walizka do 4 głowic ruchomych (140RS) – 1 szt.,
- walizka do 2 głowic ruchomych (140RS) – 1 szt.,
- głowica ruchoma (450 IRC) – 7 szt.,
- walizka głowicy ruchomej do 3 głowic ruchomych – 1 szt.,
- walizka głowicy ruchomej do 4 głowic ruchomych – 1 szt.,
- ruchome światło paskowe LED – 6 szt.,
- walizka do sześciu sztuk ruchomych świateł – 1 szt.,
- wytwornica dymu – 1 szt.,
- walizka do wytwornicy dymu – 1 szt.,
- uchwyty mocujące do oświetlenia – 27 szt.
- konsola sterująca oświetleniem – 1 szt.,
- kabel DMX na szpuli 50 m – 1 szt.,
- okablowanie ścienne – 1 szt.,
- okablowanie mobilne – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 232555,29 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający uzyskał informację od potencjalnego wykonawcy o niemożności złożenia oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, tj. do godz.10:00 dnia 05.12.2022 r. Następnie skierował zapytanie do działu technicznego Logintrade S. A. (właściciela platformy zakupowej), który udzielił odpowiedzi, że w dniu dzisiejszym (05.12.2022 r.) wystąpił globalny problem na platformie, który został naprawiony tak, szybko jak było to możliwe. Problem wystąpił w godzinach 9:47-10:02.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109535

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 173781

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający uzyskał informację od potencjalnego wykonawcy o niemożności złożenia oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, tj. do godz.10:00 dnia 05.12.2022 r. Następnie skierował zapytanie do działu technicznego Logintrade S. A. (właściciela platformy zakupowej), który udzielił odpowiedzi, że w dniu dzisiejszym (05.12.2022 r.) wystąpił globalny problem na platformie, który został naprawiony tak, szybko jak było to możliwe. Problem wystąpił w godzinach 9:47-10:02.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.