eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale Oleckie › Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach OleckichOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowale Oleckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Kowale Oleckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-420

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kowaleoleckie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowaleoleckie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-488240ac-6ca6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027120/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowaleoleckie.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://kowaleoleckie.logintrade.net/.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu Platformy Przetargowej Gminy Kowale Oleckie:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku wymagania podpisu elektronicznego dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej nie powinien przekraczać 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44: tel.: 87 523
82 79: e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich jest Pan Zygmunt Karbowski; tel.: 87 523 82 79
; e-mail: iodokarbowski@gmail.com
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale 3;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencja
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
k) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKm.271.15.2022.mk

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wyposażenie do studia nagrań w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich:
- komputer – 1 szt.,
- oprogramowanie – 1 szt.,
- konsoleta – 1 szt.,
- walizka estradowa – 1 szt.,
- walizka do cyfrowego stagebox – 1 szt.,
- kabel skrętka mobilny 5 na szpuli 50 m – 1 szt.,
- kabel prądowy mobilny na szpuli 50 m – 1 szt.,
- di-box aktywny, fantom i bateria – 6 szt.,
- mikrofon bezprzewodowy – 4 szt.,
- splitter antenowy + kable – 1 szt.,
- walizka wraz z szufladą do mikrofonów bezprzewodowych
- zestaw 2 mikrofonów (Stereo Set) – 1 szt.,
- mikrofon (pojemnościowy) – 1 szt.,
- mikrofon (pneumatyczny system antywstrząsowy) - 1 szt.,
- mikrofon (dynamiczny) – 5 szt.,
- mikrofon (pasmo przenoszenia: 50 do 15000 Hz) – 5 szt.,
- mikrofon (impedencja nominalna – 350 Ohm) – 4 szt.,
- mikrofon (charakterystyka kierunkowa – superkardioidalna) – 2 szt.,
- walizka na mikrofony z szufladami – 1 szt.,
- statyw mikrofonowy wysoki – 12 szt.,
- statyw mikrofonowy niski – 4 szt.,
- walizka na statywy mikrofonowe – 1 szt.,
- multicore 16/4 – 1 szt.
- okablowanie ścienne – 1 szt.,
- okablowanie mobilne – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

48521000-6 - Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków

51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty części I i II zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena: 60 %,
okres gwarancji: 40 %.
Kryterium cena (C)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
C=Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cn – najniższa cena oferowana brutto spośród ocenianych ofert,
Cb – cena brutto oferty ocenianej.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60.

Kryterium okres gwarancji (G)
Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.
Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego
kryterium wynosi 40 pkt.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według
poniższej zasady:
 Okres gwarancji minimum 24 miesiące – Dostawca otrzyma 0 pkt.
 za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – Dostawca otrzyma 20 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – Dostawca otrzyma 40 pkt
 Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 W przypadku gdy Dostawca, zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako
oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
 Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie
równoznaczne z zaoferowaniem przez Dostawcę okresu gwarancji na 24
miesiące i oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
 Jeżeli Dostawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, oferta
otrzyma w tym kryterium 40 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ)
Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O – łączna suma punktów badanej oferty.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w SWZ oraz ustawie pzp zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oświetlenie do koncertów:
- wciągarka automatyczna (500 kg) – 4 szt.,
- pilot do wciągarek – 1 szt.,
- zawiesie + szekla (500 kg) – 4 szt.,
- kratownica aluminiowa (3 m) – 4 szt.,
- kratownica aluminiowa (2 m) – 2 szt.,
- reflektor teatralny – 8 szt.,
- walizka na cztery reflektory teatralne – 2 szt.,
- głowica ruchoma (140SR) – 6 szt.,
- walizka do 4 głowic ruchomych (140RS) – 1 szt.,
- walizka do 2 głowic ruchomych (140RS) – 1 szt.,
- głowica ruchoma (450 IRC) – 7 szt.,
- walizka głowicy ruchomej do 3 głowic ruchomych – 1 szt.,
- walizka głowicy ruchomej do 4 głowic ruchomych – 1 szt.,
- ruchome światło paskowe LED – 6 szt.,
- walizka do sześciu sztuk ruchomych świateł – 1 szt.,
- wytwornica dymu – 1 szt.,
- walizka do wytwornicy dymu – 1 szt.,
- uchwyty mocujące do oświetlenia – 27 szt.
- konsola sterująca oświetleniem – 1 szt.,
- kabel DMX na szpuli 50 m – 1 szt.,
- okablowanie ścienne – 1 szt.,
- okablowanie mobilne – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty części I i II zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena: 60 %,
okres gwarancji: 40 %.
Kryterium cena (C)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
C=Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cn – najniższa cena oferowana brutto spośród ocenianych ofert,
Cb – cena brutto oferty ocenianej.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60.

Kryterium okres gwarancji (G)
Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.
Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego
kryterium wynosi 40 pkt.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według
poniższej zasady:
 Okres gwarancji minimum 24 miesiące – Dostawca otrzyma 0 pkt.
 za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – Dostawca otrzyma 20 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – Dostawca otrzyma 40 pkt
 Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 W przypadku gdy Dostawca, zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako
oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
 Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie
równoznaczne z zaoferowaniem przez Dostawcę okresu gwarancji na 24
miesiące i oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
 Jeżeli Dostawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, oferta
otrzyma w tym kryterium 40 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ)
Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O – łączna suma punktów badanej oferty.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w SWZ oraz ustawie pzp zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł. Wymóg ten ma zastosowanie również w przypadku składania ofert na obie części.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie z uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie z uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają wykonawcy potwierdzający spełnianie tych warunków. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowaleoleckie.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.