eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie Systemu Telewizji Dozorowej w obiekcie Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6aOgłoszenie z dnia 2023-11-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie Systemu Telewizji Dozorowej w obiekcie Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142733356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łazienkowska 6a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-449

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 52 98742

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Systemu Telewizji Dozorowej w obiekcie Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfc2ffb3-7e15-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00489864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.cos.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację przy użyciu poczty
elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu
zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny). Zamawiający dopuszcza komunikację przy użyciu poczty elektronicznej (pytania, uzupełnienia, wezwania) z
wyłączeniem składania ofert.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul.
Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl.
2) Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. obowiązek prawny w
celu prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia
kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z
Administratorem.
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o zamówienie publiczne lub jeżeli umowa
została zawarta na okres dłuższy - przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać
udostępnione dostawcom systemów informatycznych i kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać upublicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w obszarze zamówień publicznych.
4) Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
5) Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
7) Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę/Oferenta danych osobowych
jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
8) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
9) Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną
przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2. nie
przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ/P/26/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie „Przebudowy i rozbudowy Systemu Telewizji Dozorowej w obiekcie Torwar I – COS Warszawa” w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a, zapewniającego utrwalenie zapisów wideo z przebiegu organizowanych imprez masowych oraz codziennej działalności obiektu.
Rozwiązanie zakłada zastosowanie urządzeń sieciowych: kamery kolorowe o rozdzielczości 4 Mpx, kopułowe, tubowe oraz uchylno-obrotowe, urządzenie rejestrujące oraz stację roboczą.
Lokalizacja punktów kamerowych w systemie wynika z zadań, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia w kontekście uzgodnień z Inwestorem oraz Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane(G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (dwa
miliony złotych).
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: 2 zamówienia polegające na
wykonaniu systemu telewizji dozorowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
1) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym
uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym:
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i
instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) potwierdzone świadectwem
kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresieobsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym:
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i
instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
4) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz
legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczania technicznego wystawioną przez przedsiębiorcę wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 1432);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale
VIII Podrozdział I ust. 1 SWZ. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1-4 (dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego) ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 4 do SWZ.
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 7. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust.
1 pkt. 1 i 4 – załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale
VIII Podrozdział I ust. 1 SWZ. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe
środki dowodowe, wskazane w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
2. Dokumentów potwierdzających, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu systemu telewizji dozorowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 – załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie, że proponowane produkty do systemu telewizji dozorowej są „fabrycznie nowe” o dacie wytworzenia nie wcześniejszej niż 2023 rok i spełniają minimalne parametry wskazane w Projekcji Wykonawczym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie, że proponowane produkty do systemu telewizji dozorowej są „fabrycznie nowe” o dacie wytworzenia nie wcześniejszej niż 2023 rok i spełniają minimalne parametry wskazane w Projekcji Wykonawczym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia jeśli dotyczy;
3) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty (opcjonalnie);
4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp (opcjonalnie);
5) Dowody dotyczące „samooczyszczenia” (opcjonalnie);
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (opcjonalnie);
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (opcjonalnie).
8) Pomocniczy Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (nie podlega uzupełnieniu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 1.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w Rozdziale IX Podrozdział I. ust. 1.2 pkt 1-5) i 9).
4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Pzp. Niezależnie od przypadków przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
1) W zakresie przedłużenia terminu wykonania, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca wobec Zamawiającego,
b) siły wyższej,
c) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację przedmiotu umowy, dla których określona odpowiednimi
normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
2) W zakresie dostawy i instalacji Urządzeń:
a) zakupu Urządzeń o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie
dopuszczony nowy równoważny sprzęt o niższej cenie;
b) zamiany Urządzeń z chwilą zaprzestania jego produkcji, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia
niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. sprzęt równoważny - pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi
Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto;
c) zakupu nowej generacji Urządzeń w przypadku wprowadzenia go na rynek w cenie nie wyższej niż podana w ofercie
cena sprzętu zastępowanego;
d) zmiany nazwy własnej lub numeru katalogowego, udokumentowanego przez producenta, co nie ma wpływu na cechy
przedmiotu zamówienia, określone w specyfikacji warunków zamówienia;
3. W zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.