eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie remontu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17 w KatowicachOgłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17 w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2510087

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,101930,9e9be4c4affcc3e24a681bd9c9a8fbde.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17 w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8851852-43c2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00489122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034058/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie remontu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17 w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376614/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.261.2.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 301618,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17 w Katowicach – odnowienie niektórych elementów po wyprowadzce MOPS, w tym położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymiana umywalek, zerwanie posadzki, naprawa posadzek, położenie wykładziny przemysłowej na podłogach, dopasowanie skrzydeł drzwiowych, demontaż szaf, uzupełnienie tynków, naprawa spękań, impregnacja elewacji.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
a) Zakresie prac – Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Przedmiarze prac – Załącznik nr 2 do SWZ;
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) roboty ogólnobudowlane, demontażowe i montażowe
b) prace wykończeniowe i porządkowe
c) prace instalacyjne – instalacje wod-kan
4) Kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach.
8) Przed przystąpieniem do przygotowania oferty zaleca się przeprowadzić wizję na terenie obiektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia i zapoznać się z miejscem realizacji zakresu prac, wykonać własne pomiary w celu prawidłowego przygotowania oferty i uwzględnieniu w niej wszystkich prac koniecznych do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Obsługi Administracyjnej przy ul. Francuskiej 70 IXp. w Katowicach p. Sebastianem Holewik (tel.  32/416-22-62; 607-971-777 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.00).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189719,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467349,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189719,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: J2 Invest Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542767493

7.3.3) Ulica: ul. Graniczna 25A/1

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-017

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189719,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.