eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Jana Styp Rekowskiego 14.Ogłoszenie z dnia 2023-11-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Jana Styp Rekowskiego 14.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-773f9b42-56c4-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Jana Styp Rekowskiego 14.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-773f9b42-56c4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00489108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060126/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.65 Wykonanie instalacji gazu w budynku przy ul. Styp Rekowskiego 14

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.250.90.2023.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Jana Styp Rekowskiego 14 w Gdańsku.
2. Zakres robót obejmuje:
a) Roboty ogólnobudowlane:
- wydzielenie pomieszczenia kotłowni
- wykonanie posadzki,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej,
- wykonanie ścianek działkowych z płyt karton- gips,
- okładziny stropów i ścian płytami karton- gips,
- dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych,
- montaż drzwi przeciwpożarowych z samozamykaczem,
b) Instalacje sanitarne w zakresie:
- wykonanie zewnętrznej instalacji gazu,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem grzejników
- montaż nowych kotłów gazowych,
- wykonanie instalacji spalinowej oraz wentylacyjnej
c) Instalacje elektryczne:
- położenie przewodów,
- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- montaż gniazd wtyczkowych,
- montaż opraw oświetleniowych.
d) Opracowania:
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,
- sporządzenie planu ewakuacji,
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
- oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa ppoż.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

39370000-6 - Instalacje wodne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229996,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229996,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229996,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220546757

7.3.3) Ulica: Mozarta 32

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-171

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229996,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.