eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja kultury wpisana do RIK

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1169e1fa-6cdc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032295/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawa materiałów drukowanych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie udzielane w częściach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460697/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.260.75.2022.JG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów informacyjno – promocyjnych dla projektu SOWA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) Załączniku nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b) Załączniku nr 2 projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie otwarcia ofert zamawiający stwierdził, iż w dokumentach zamówienia błędnie wskazano godziny dotyczące terminu składania ofert. W Specyfikacji warunków zamówienia termin składania ofert upływał w dniu 5 grudnia 2022 roku o godzinie 10:30. W opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszeniu o zamówieniu oraz na platformie zakupowej za pośrednictwem, której zamawiający w niniejszym postępowaniu wymagał złożenia przez wykonawców ofert, termin składania ofert upływał w dniu 5 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00.
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.