eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi wewnętrznej" w celu połączenia Terenów Inwestycyjnych, będących własnością Związku Międzygminnego BZURA (drugie postępowanie).Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi wewnętrznej” w celu połączenia Terenów Inwestycyjnych, będących własnością Związku Międzygminnego BZURA (drugie postępowanie).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny "BZURA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100745837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pijarska 1/9

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmbzura@zmbzura.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmbzura.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi wewnętrznej” w celu połączenia Terenów Inwestycyjnych, będących własnością Związku Międzygminnego BZURA (drugie postępowanie).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50dbc718-6b5b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056906/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455472/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZM.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi wewnętrznej w związku z realizacją zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”, które jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Należy zaprojektować i wybudować drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 216/3 oraz 217/3 – o przebiegu wskazanym w załączniku graficznym pn.: „Zakres - droga tereny inwestycyjne”.
Droga ta będzie połączona z drogą wskazaną w załączniku pn. „Zakres z pozwolenia na budowę branża drogowa”, która jeszcze nie jest zrealizowana.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU z załącznikami oraz uzupełnienie PFU pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” , stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

Uwaga:
Zamówienie nie obejmuje budowy drogi wskazanej w załączniku pn.: „Zakres z pozwolenia na budowę branża drogowa”, który został zamieszczony tylko dla lepszego zobrazowania lokalizacji przyszłej drogi wewnętrznej, lecz wyłącznie zaprojektowanie i wybudowanie drogi wewnętrznej, wskazanej w załączniku pn.: „Zakres - droga tereny inwestycyjne”.

CPV
45000000-7 Roboty budowlane;
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 09.12.2022 r. z uwagi na fakt, iż na przedmiotowe postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.