eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Budowa i wyposażenie strzelnicy pneumatycznej w Dębicy dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy".Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i wyposażenie strzelnicy pneumatycznej w Dębicy dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Dębicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146803123

1.5.8.) Numer faksu: 146803136

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@powiatdebicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatdebicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdebicki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i wyposażenie strzelnicy pneumatycznej w Dębicy dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60a0115b-40be-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372895/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 431678,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy” polegające na wykonaniu lub montażu:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SANITARNEGO
Instalowanie ścianek działowych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Malowanie
Tynkowanie
Kładzenie płytek
Roboty malarskie
Instalowanie sufitów podwieszonych
Kładzenie i wykładanie podłóg
Instalowanie ścianek działowych
3 POMIESZCZENIA STRZELNICY
Instalowanie ścianek działowych
Roboty malarskie
Instalowanie sufitów podwieszonych
Rolety wewnętrzne
Kładzenie i wykładanie podłóg

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE:

1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne WC ogólne
3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne WC dla niepełnosprawnych

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1 Rozdzielnia TS
2 Oprawy oświetleniowe
3 Przewody i osprzęt
4 Roboty demontażowe

Wykonawca wykona również 2 szt., tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm każda, w tym 1 szt. tablicy na umieszczenie regulaminu strzelnicy i 1 szt. tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej, opracowanej zgodnie z wytycznymi w zakresie obowiązków informacyjnych, dostępnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocja. Ostateczną treść tablicy o uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej Wykonawca ustali z Zamawiającym.


- Wykonawca wykona również renowację parkietu pomieszczenia strzelnicy na powierzchni nie objętej ułożeniem wykładziny (ok 60 m2). Renowacja polegająca na cyklinowaniu oraz dwukrotnym lakierowaniu parkietu lakierem bezbarwnym.

WYPOSAŻENIE

1. Zakup pierwszego wyposażenia obowiązkowego strzelnicy umożliwiającego realizację szkolenia strzeleckiego na poziomie podstawowym
2. Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowego, nie obowiązkowego strzelnicy usprawniającego realizację szkolenia strzeleckiego na poziomie podstawowym

Wyposażenie musi spełniać warunki oraz posiadać parametr zgodne z wymaganiami konkursu ofert nr „Strzelnica w Powiecie 2022” nr 2/2022/CWCR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 470671,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 470671,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 470671,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana „REMONT” Bogdan Szukała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8721017242

7.3.3) Ulica: ul. 11-go Listopada 28

7.3.4) Miejscowość: Brzostek

7.3.5) Kod pocztowy: 39-230

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 470671,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.