eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eaedddf3-4d6b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396370/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIZ/TP/D/24/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.”
z podziałem na 5 pakietów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Załącznik nr 2A do SWZ, Załącznik nr 2B do SWZ, Załącznik nr 2C do SWZ, Załącznik nr 2D do SWZ.
Pakiet nr 1 – System archiwizacyjny

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 110000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.”
z podziałem na 5 pakietów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Załącznik nr 2A do SWZ, Załącznik nr 2B do SWZ, Załącznik nr 2C do SWZ, Załącznik nr 2D do SWZ.
Pakiet nr 2 – System EDR

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 61000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.”
z podziałem na 5 pakietów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Załącznik nr 2A do SWZ, Załącznik nr 2B do SWZ, Załącznik nr 2C do SWZ, Załącznik nr 2D do SWZ.
Pakiet nr 3 – System monitorowania zdarzeń (SIEM) i DLP

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 110000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.”
z podziałem na 5 pakietów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Załącznik nr 2A do SWZ, Załącznik nr 2B do SWZ, Załącznik nr 2C do SWZ, Załącznik nr 2D do SWZ.
Pakiet nr 4 – System kontroli i zarządzania dostępem do sieci (system NAC)

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 90000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.”
z podziałem na 5 pakietów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Załącznik nr 2A do SWZ, Załącznik nr 2B do SWZ, Załącznik nr 2C do SWZ, Załącznik nr 2D do SWZ.
Pakiet nr 5 – Audyt bezpieczeństwa systemów IT

4.5.3.) Główny kod CPV: 72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSULTANT IT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: Krzywa 21

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSULTANT IT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: Krzywa 21

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSULTANT IT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: Krzywa 21

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97908,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97908,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97908,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSULTANT IT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: Krzywa 21

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97908,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Doering & Partnerzy sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792735140

7.3.3) Ulica: Władysława Łokietka 5

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.