eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznychOgłoszenie z dnia 2022-12-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4790a832-0346-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00254348/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

1. Uprzednio prowadzone postępowanie odbyło się w trybie podstawowym pod nazwą WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI nr postępowania KBZ.261.9.2022 – ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00088535/01 z dnia 16.03.2022r. Postępowanie było podzielone na części a przedmiotowe zamówienie stanowiło część 5 – Szkolenie z zakresu podatku dochodowego.
2. W postępowaniu w zakresie części 5 została złożona jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), w związku z czym w dniu 13.04.2022r. zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.
3. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.
Wobec wypełnienia wszystkich przesłanek z art. 305 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe zamówienie jest uzasadnione.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KBZ.261.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z przepisów Nowego Ładu.
Liczba osób do przeszkolenia grupa do 10 osób (pracownicy zamawiającego)
Liczba zajęć 14 godzin szkolenia – (2 dni x 7 godzin) w siedzibie zamawiającego.


Metodologia szkolenia:
- wykład z prezentacją
- konsultacje indywidualne

Najważniejsze zagadnienia:
• opodatkowania wynagrodzeń nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę zlecenia lub na umowę o pracę.
• 50 % koszty autorskie nauczycieli akademickich,
• ulga dla klasy średniej w kontekście różnych świadczeń (umowa o prace, umowa zlecenia, umowa o dzieło, emerytura, świadczenia dla pracowników w ramach PKZP oraz ZFŚS.
• ulga dla klasy średniej w przypadku rozliczania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dziecko.
• opodatkowanie świadczeń wypłaconych w ramach ZFŚS oraz PKZP.

Uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w formie drukowanej, które pomogą mu uporządkować i utrwalić dostarczaną wiedzę. Zakres tematyczny materiałów szkoleniowych musi być zgodny z zakresem realizowanego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia materiałów szkoleniowych na stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez uczestnika szkolenia bądź przesłanie materiałów na adres e-mail uczestnika szkolenia.
Po szkoleniu uczestnik musi otrzymać Certyfikat Ukończenia Szkolenia w języku polskim, potwierdzający jego odbycie wraz z określeniem zakresu i czasu trwania zajęć.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu kompetencji ex ante i ex post u uczestnika kursu i przekazać Zamawiającemu wyniki przeprowadzonych testów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marzena Kabacińska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 00000000000

7.3.3) Ulica: Ścibiora

7.3.4) Miejscowość: Uniejów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-210

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.