eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowy Powiat".Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a6a49c5-76fb-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024196/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, grantu o numerze 5410/P/2022

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, grantu o numerze 5410/P/2022.
2. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje dostawę:
1) zestawów komputerowych (monitor, komputer, klawiatura, myszka komputerowa) – 36 szt.;
2) komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami” – 10 szt.;
3) systemu operacyjnego do zestawów komputerowych i laptopów – 46 szt.;
4) pakietu oprogramowania biurowego do zestawów komputerowych i laptopów – 46 szt.;
5) macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD oraz akcesoriami montażowymi.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części realizowane pod nazwami:
1) Część Nr 1 zamówienia: „Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania”;
2) Część Nr 2 zamówienia: „Dostawa laptopów i oprogramowania”;
3) Część Nr 3 zamówienia: „Dostawa macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD”.
4. Część Nr 1 zamówienia: „Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania” swoim zakresem obejmuje dostawę:
1) monitor komputerowy – 36 szt.;
2) komputer (jednostka centralna komputera) – 36 szt.;
3) klawiatura komputerowa – 36 szt.;
4) myszka komputerowa – 36 szt.;
5) system operacyjny (oprogramowanie systemowe) – 36 szt.;
6) pakiet oprogramowania biurowego – 36 szt.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części Nr 1 zamówienia: „Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania” zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
6. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych albo produktów lub wyrób, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą indywidualnie parametry wskazanego produktu lub wyrobu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia / umowy tj. sprzęt komputerowy, akcesoria oraz oprogramowanie, rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 1 zamówienia będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości
i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty, w tym kryterium oceny ofert.
2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty i koszty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.
8. W ramach wykonania Części Nr 1 zamówienia, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części Nr 1 zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:
1) instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, tj. zestawach komputerowych, wg zaleceń Zamawiającego;
2) montażu, instalacji, podłączenia i konfiguracji dostarczonych zestawów komputerowych na wyznaczonych stanowiskach pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław;
3) nie później niż w dniu odbioru końcowego przedmiotu Części Nr 1 zamówienia, uruchomienia i przetestowania dostarczonych urządzeń tj. zestawów komputerowych, w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania dostawy przedmiotu umowy w formie przesyłki np. pocztowej lub kurierskiej, której adresatem będzie Zamawiający.
10. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:
1) osoby do wniesienia i ustawienia dostarczonych zestawów komputerowych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a jeśli to będzie konieczne również wózek transportowy;
2) osoby, sprzęt, narzędzia, akcesoria i materiały montażowe niezbędne do wykonania montażu, instalacji, podłączenia i konfiguracji dostarczonych urządzeń tj. zestawów komputerowych na wyznaczonych stanowiskach pracy i przygotowania ich do prawidłowego użytkowania, zgodne z ich przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.
11. Za uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego części powstałe w trakcie transportu, rozładunku, montażu, instalacji, podłączenia, konfiguracji, rozruchu oraz wykonania prób i testów odpowiada Wykonawca, aż do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
12. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:
a) urządzenia tj. zestawy komputerowe, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,
b) zestawy komputerowe muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;
2) dostarczony przedmiot w ramach Części Nr 1 zamówienia tj. sprzęt komputerowy, akcesoria oraz oprogramowanie muszą być:
a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
b) fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania,
c) niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
d) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia tj. sprzętu komputerowego i akcesoriów będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi, a w przypadku oprogramowania produktami reaktywowanymi;
4) wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia tj. zestawy komputerowe, muszą posiadać instrukcje obsługi oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa przy tego typu urządzeniach, jak na przykład: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami, a także karty gwarancyjne;
5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:
a) dostarczone wraz z urządzeniami, których dotyczą,
b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD;
6) postanowienia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia tj. zestawy komputerowe staną się automatycznie postanowieniami umów o wykonanie Części Nr 1 zamówienia i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;
7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.
13. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego dla Części Nr 1 zamówienia Załącznik Nr 8.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213400-9 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z trzech Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 20) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (30 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 23 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 23 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert: R = C + O +T.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, grantu o numerze 5410/P/2022.
2. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje dostawę:
1) zestawów komputerowych (monitor, komputer, klawiatura, myszka komputerowa) – 36 szt.;
2) komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami” – 10 szt.;
3) systemu operacyjnego do zestawów komputerowych i laptopów – 46 szt.;
4) pakietu oprogramowania biurowego do zestawów komputerowych i laptopów – 46 szt.;
5) macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD oraz akcesoriami montażowymi.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części realizowane pod nazwami:
1) Część Nr 1 zamówienia: „Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania”;
2) Część Nr 2 zamówienia: „Dostawa laptopów i oprogramowania”;
3) Część Nr 3 zamówienia: „Dostawa macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD”.
4. Część Nr 2 zamówienia: „Dostawa laptopów i oprogramowania” swoim zakresem obejmuje dostawę:
1) komputery przenośne typu laptop, zwane dalej „laptopami”– 10 szt.;
2) system operacyjny (oprogramowanie systemowe) – 10 szt.;
3) pakiet oprogramowania biurowego – 10 szt.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części Nr 2 zamówienia: „Dostawa laptopów i oprogramowania” zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ:
6. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych albo produktów lub wyrób, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą indywidualnie parametry wskazanego produktu lub wyrobu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia / umowy tj. sprzęt komputerowy, akcesoria oraz oprogramowanie, rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 2 zamówienia będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty, w tym kryterium oceny ofert.
2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty i koszty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.
8. W ramach wykonania Części Nr 2 zamówienia, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części Nr 2 zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:
1) instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, tj. laptopach, wg zaleceń Zamawiającego;
2) montażu, instalacji, podłączenia i konfiguracji dostarczonych laptopów na wyznaczonych stanowiskach pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław;
3) nie później niż w dniu odbioru końcowego przedmiotu Części Nr 2 zamówienia, uruchomienia i przetestowania dostarczonych urządzeń tj. laptopów, w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania dostawy przedmiotu umowy w formie przesyłki np. pocztowej lub kurierskiej, której adresatem będzie Zamawiający.
10. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:
1) osoby do wniesienia i ustawienia dostarczonych laptopów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a jeśli to będzie konieczne również wózek transportowy;
2) osoby, sprzęt, narzędzia, akcesoria i materiały montażowe niezbędne do wykonania montażu, instalacji, podłączenia i konfiguracji dostarczonych urządzeń, tj. laptopów, na wyznaczonych stanowiskach pracy i przygotowania ich do prawidłowego użytkowania, zgodne z ich przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.
11. Za uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego części powstałe w trakcie transportu, rozładunku, montażu, instalacji, podłączenia, konfiguracji, rozruchu oraz wykonania prób i testów odpowiada Wykonawca, aż do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
12. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:
a) urządzenia, tj. laptopy, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,
b) laptopy muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;
2) dostarczony przedmiot w ramach Części Nr 2 zamówienia tj. sprzęt komputerowy, akcesoria oraz oprogramowanie muszą być:
a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
b) fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania,
c) niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
d) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia tj. sprzętu komputerowego i akcesoriów będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi, a w przypadku oprogramowania produktami reaktywowanymi;
4) wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia tj. laptopy, muszą posiadać instrukcje obsługi oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa przy tego typu urządzeniach, jak na przykład: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami, a także karty gwarancyjne;
5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:
a) dostarczone wraz z urządzeniami, których dotyczą,
b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD;
6) postanowienia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia tj. laptopy, staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie Części Nr 2 zamówienia i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;
7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.
13. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego dla Części Nr 2 zamówienia Załącznik Nr 8.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z trzech Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 20) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (30 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 23 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 23 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert: R = C + O +T.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, grantu o numerze 5410/P/2022.
2. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje dostawę:
1) zestawów komputerowych (monitor, komputer, klawiatura, myszka komputerowa) – 36 szt.;
2) komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami” – 10 szt.;
3) systemu operacyjnego do zestawów komputerowych i laptopów – 46 szt.;
4) pakietu oprogramowania biurowego do zestawów komputerowych i laptopów – 46 szt.;
5) macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD oraz akcesoriami montażowymi.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części realizowane pod nazwami:
1) Część Nr 1 zamówienia: „Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania”;
2) Część Nr 2 zamówienia: „Dostawa laptopów i oprogramowania”;
3) Część Nr 3 zamówienia: „Dostawa macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD”.
4. Część Nr 3 zamówienia: „Dostawa macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD” swoim zakresem obejmuje dostawę macierzy NAS (serwer NAS) wraz z 3 dyskami HDD 3,5” – 1 szt.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części Nr 3 zamówienia: „Dostawa macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD” zawiera poniższa Załącznik Nr 1 do SWZ.
6. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych albo produktów lub wyrób, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą indywidualnie parametry wskazanego produktu lub wyrobu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia / umowy tj. sprzęt komputerowy, akcesoria oraz oprogramowanie, rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy, a w przypadku 3 dysków 3.5” HDD SATA III 10TB, 7200 RPM stanowiących elementy macierzy NAS nie może być krótszy niż 60 miesięcy;
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 3 zamówienia będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty, w tym kryterium oceny ofert – nie dotyczy 3 dysków 3.5” HDD SATA III 10TB, 7200 RPM stanowiących elementy macierzy NAS, dla których okres rękojmi i gwarancji jakości, nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty i koszty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.
8. W ramach wykonania Części Nr 3 zamówienia, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części Nr 3 zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:
1) montażu, instalacji, podłączenia i konfiguracji dostarczonych urządzeń na wyznaczonych stanowiskach pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław;
2) nie później niż w dniu odbioru końcowego przedmiotu Części Nr 3 zamówienia, uruchomienia i przetestowania dostarczonych urządzeń, tj. macierzy NAS wraz z 3 dyskami HDD, w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania dostawy przedmiotu umowy w formie przesyłki np. pocztowej lub kurierskiej, której adresatem będzie Zamawiający.
10. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:
1) osoby do wniesienia i ustawienia dostarczonych urządzeń, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a jeśli to będzie konieczne również wózek transportowy;
2) osoby, sprzęt, narzędzia, akcesoria i materiały montażowe niezbędne do wykonania montażu, instalacji, podłączenia i konfiguracji dostarczonych urządzeń na wyznaczonych stanowiskach pracy i przygotowania ich do prawidłowego użytkowania, zgodne z ich przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.
11. Za uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego części powstałe w trakcie transportu, rozładunku, montażu, instalacji, podłączenia, konfiguracji, rozruchu oraz wykonania prób i testów odpowiada Wykonawca, aż do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
12. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:
a) urządzenia, tj. macierz NAS z 3 dyskami HDD, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,
b) macierz NAS z 3 dyskami HDD muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;
2) dostarczony przedmiot w ramach Części Nr 3 zamówienia tj. sprzęt komputerowy i akcesoria, muszą być:
a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
b) fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania,
c) niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
d) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia tj. sprzętu komputerowego i akcesoriów będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi, a w przypadku oprogramowania produktami reaktywowanymi;
4) wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, macierz NAS wraz z 3 dyskami HDD, muszą posiadać instrukcje obsługi oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa przy tego typu urządzeniach, jak na przykład: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami, a także karty gwarancyjne;
5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:
a) dostarczone wraz z urządzeniami, których dotyczą,
b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD;
6) postanowienia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, macierz NAS z 3 dyskami HDD, staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie Części Nr 3 zamówienia i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;
7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.
13. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego dla Części Nr 3 zamówienia Załącznik Nr 8.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234100-9 - Dysk magnetyczny

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32422000-7 - Elementy składowe sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z trzech Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 20) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (30 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 23 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 23 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert: R = C + O +T.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
b) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający stawia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jedynie dla Części Nr 1 zamówienia i wymaga wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia w zakresie określonym poniżej w ust. 3. Dla pozostałych Części zamówienia, tj. dla Części nr 2 i Części nr 3 zamówienia Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca składający ofertę na wykonanie Części nr 1 zamówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w zakresie doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną (1) dostawę (1 zamówienie / 1 umowę / 1 kontrakt) polegającą na dostawie komputerów, w tym komputerów przenośnych oraz oprogramowania, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty dla Części Nr 1 zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie Części Nr 1 zamówienia, do złożenia Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 SWZ – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
2. Dowodami, o których mowa powyżej w ust. 1, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi odpowiednio: Załącznik Nr 2.1 do SWZ dla Części Nr 1 zamówienia, Załącznik Nr 2.2 do SWZ dla Części Nr 2 zamówienia oraz Załącznik Nr 2.3 do SWZ dla Części Nr 3 zamówienia.
2. Formularz cenowy podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi odpowiednio: Załącznik Nr 2A.1 do SWZ dla Części Nr 1 zamówienia, Załącznik Nr 2A.2 do SWZ dla Części Nr 2 zamówienia oraz Załącznik Nr 2A.3 do SWZ dla Części Nr 3 zamówienia.
3. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta składana jest na Część nr 1 zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) na Część Nr 1 zamówienia: 2 600,00 PLN;
2) na Część Nr 2 zamówienia: 780,00 PLN;
3) na Część Nr 3 zamówienia: 200,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Nr referencyjny: ZP.272.22.2022, Część nr….
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (przedstawiciela gwaranta / poręczyciela, tzn. osobę uprawnioną do wystawienia) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław i muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 7, wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.22.2022, Część nr…] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu / w imieniu kogo jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.);
2) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oferty na Część Nr 1 zamówienia, warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, sformułowane w Rozdziale X ust. 3 SWZ, musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Część Nr 1 zamówienia (art. 117 ust. 1 Pzp).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do;
1) ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli oferta składana jest na Część nr 1 zamówienia.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w przygotowanych Projektach umów o wykonanie poszczególnych Części zamówienia, a w szczególności w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, albo lokalizacji miejsca gdzie będą realizowane dostawy, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, na zagrożenia, realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, grantu o numerze 5410/P/2022, w ramach których realizowana jest niniejsza umowa lub zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wycofania z sieci dystrybucji lub powstania z innego powodu niedostępności zaoferowanego uprzednio przez Wykonawcę i określonego w umowie modelu urządzenia lub wersji oprogramowania i niemożności dostarczenia go Zamawiającemu. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego modelu urządzenia lub wersji oprogramowania pod warunkiem, że spełniać ono będzie wszystkie parametry określone przez Zamawiającego, a Zamawiający przed wykonaniem dostawy wyrazi na piśmie zgodę na dokonanie takiej zmiany i zmiana ta nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;
2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji zadania;
3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia, niezawinionych przez Wykonawcę, okoliczności opisanych w przygotowanych Projektach umów o wykonanie poszczególnych Części zamówienia.
4. Możliwości zmian zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w Projektach umów stanowiących odpowiednio: Załącznik Nr 8.1 do SWZ dla Części Nr 1 zamówienia, Załącznik Nr 8.2 do SWZ dla Części Nr 2 zamówienia, Załącznik Nr 8.3 do SWZ dla Części Nr 3 zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje dodatkowe dotyczące Części Nr 1 zamówienia:
1) Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 1 zamówienia będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty, w tym kryterium oceny ofert.
2) Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 1 zamówienia będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części Nr 1 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2. Informacje dodatkowe dotyczące Części Nr 2 zamówienia:
1) Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 2 zamówienia będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty, w tym kryterium oceny ofert.
2) Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 2 zamówienia będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części Nr 2 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
3. Informacje dodatkowe dotyczące Części Nr 3 zamówienia:
1) Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 3 zamówienia będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty, w tym kryterium oceny ofert – nie dotyczy 3 dysków 3.5” HDD SATA III 10TB, 7200 RPM stanowiących elementy macierzy NAS, dla których okres rękojmi i gwarancji jakości, nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
2) Wykonawca w Formularzu ofertowym dla Części Nr 3 zamówienia będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części Nr 3 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.