eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juszkowo › PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ (173680G) W JAGATOWIE - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ (173680G) W JAGATOWIE
- ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zakątek 1

1.4.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 586929421

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pruszczgdanski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488019

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00460036/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 4 800m2 każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 800mb każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300mb każda.
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnymi.
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnymi.
- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi.

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 1 800 m2 każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 800 mb każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300 mb każda.
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnymi.
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnymi.
- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-13 09:00

Po zmianie:
2022-12-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-13 10:00

Po zmianie:
2022-12-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-11

Po zmianie:
2023-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.