eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juszkowo › PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ (173680G) W JAGATOWIE - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ (173680G) W JAGATOWIE
- ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakątek 1

1.5.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586929421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pruszczgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Eksploatator Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 604-00-22-502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sportowa 25

1.5.2.) Miejscowość: Rotmanka

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-010

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 682 88 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@eksploatator.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://eksploatator.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Gmina Pruszcz Gdański jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza w imieniu i na rzecz Eksploatator Sp. z o.o.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta jedna umowa z Wykonawcą.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wspólnie przygotowujący lub przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia lub organizujący konkurs odpowiadają wspólnie za zgodność tego postępowania lub konkursu z ustawą, w tym również w przypadku gdy jeden zamawiający przygotowuje lub przeprowadza postępowanie w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

Zamawiający – Gmina Pruszcz Gdański, występująca w swoim imieniu, imieniu i na rzecz innych zamawiających - Eksploatator Sp. z o.o. (Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka
nr telefonu 58 682 88 28, adres e-mail: zamowienia@eksploatator.pl).

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ (173680G) W JAGATOWIE
- ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a17ae435-6a40-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021974/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/693517

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649160 lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies”,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Standard kodowania znaków: UTF8,
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał się z Instrukcją składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych - Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym,
które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane
kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo,
- nr telefonu: 58 692 94 00,
- adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl.
Inspektor Ochrony Danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego drogą mailową na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora danych. Cel przetwarzania - Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
jego archiwizacji. Podstawa przetwarzania danych - Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z:
- ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp)
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
- ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Obowiązek podania danych – Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Okres przechowywania danych - Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia. Umowy zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane przez okres
10 lat od udzielenia zamówienia, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Protokół postępowania wraz z załącznikami
będzie przechowywany przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, protokół postępowania
wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odbiorcy
danych - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z
postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienia.
System platformazakupowa.pl pod przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z
o.o. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - W związku z jawnością postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18
ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa osób – Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.44.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie w zakresie przebudowy układu drogowego, budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia, przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
- Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie w zakresie przebudowy układu drogowego oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
- Zadanie nr 2 – Przebudowa ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.
- Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie.
2. Szczegółowy zakres prac:
Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie w zakresie przebudowy układu drogowego oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Branża drogowa i roboty towarzyszące obejmujące w szczególności:
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej
- wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- humusowanie z obsianiem trawą
- usunięcie karpin pozostałych po wycince drzew
- karczowanie zarośli i krzaków
Branża sanitarna obejmująca w szczególności:
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych
Branża elektroenergetyczna obejmująca w szczególności:
- demontaż istniejącego oświetlenia
- wykonanie oświetlenia drogowego

Zadanie nr 2 – Przebudowa ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.
Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej (173680G+173679G) w Jagatowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 320 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do złożonej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) – waga 60%
2) Okres udzielonej rękojmi (R) – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 4 800m2 każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 800mb każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300mb każda.
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnymi.
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnymi.
- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy złożonym wraz z ofertą, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
d) w przypadku w którym Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wskazanych w art. 118 ustawy Pzp, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu tego innego podmiotu, złożonym wraz z ofertą, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór zawarto w Załączniku nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikało, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 3 umowy, może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,
c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,
e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, w szczególności eksploatatorów infrastruktury – o ilość dni adekwatną do danego przypadku,
f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie można było im zapobiec, uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, o ilość dni jej trwania lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej.
2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
3) Każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 17 ust. 4 umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4) Każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy/robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/693517

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.
6. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:
1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
2) usprawnienia procesu budowy,
3) ulepszenia realizowanego zamówienia,
4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej
- przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych.
7. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 6 powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego.
8. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz w ust. 2 ustawy Pzp, a także w ust. 6 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 6, zostanie ustalone na podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub Projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia konieczności wykonania robót zamiennych, nie wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.