eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzałkowo › Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułaskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Strzałkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-420

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsstrzalkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsstrzalkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f4ce6c8-5f71-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00184069/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomcy Społecznej w Strzałkowie w 2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429665/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS/D/3310/6/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 910000

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: „Dostawa artykułów spożywczych i napojów”,
1. Dostawa artykułów: spożywczych i napojów, wyrobów z mięsa, wędlin i drobiu, świeżych warzyw i owoców, mleka i artykułów mleczarskich, pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich odbywać będzie się do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie.
2. Zamawiający określił przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie na wszystkie artykuły spożywcze w okresie wykonywania zamówienia, które nie są wiążące dla Zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do niewykorzystanej ilości przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy cen promocyjnych na artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia, jeżeli są one korzystniejsze dla Zamawiającego niż cena ofertowa jednostkowa, Wykonawca zobowiązuje się sprzedać te produkty w cenie promocyjnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany artykułu spożywczego wskazanego w ofercie na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na ogólnodostępnym rynku w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Produkty spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad jakościowych z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach lub 1/3 okresu określonego przez producenta.
6. Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i dostarczenia do Zamawiającego pierwszego harmonogramu dostaw, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, co nie powoduje sprzeczności w rozpoczęciu dostaw w terminie określonym w umowie
8. Rodzaj i ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną lub mailem, określających wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb Zamawiającego. Nie krótszym niż dwa dni potrzebne do realizacji Zamówienia.
9. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: handlowy dokument identyfikacyjny lub WZ oraz fakturę (faktury do zamówień w części I i II z każdą dostawą, natomiast do części zamówienia III-V jedna na pięć dni).
10. Wykonawca informuje, iż u Zamawiającego obowiązuje system HACCP, w związku z tym należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u n/w dokumenty:
a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalająca na przewóz produktów spożywczych;
b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno- epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.
11. Zamawiane artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do wszystkich produktów spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania żywności, na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy, w języku polskim.
Uwaga: mięso musi być dostarczane w skrzyniach, co ułatwia ocenę towaru pod względem jakościowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu kontroli środka transportu i pojemników (opakowań) do przewozu towaru pod kątem czystości.
13. Odbioru jakościowego artykułów dokonuje Zamawiający w chwili ich dostawy.
14. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującej się w nich zawartości, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
15. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady jakościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany lub ich uzupełnienia na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od dostawy artykułów. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w sytuacji wykonania przez Wykonawcę dostawy niezgodnie z zapisami umowy.
17. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych, e - maile niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie przewiduje wartości minimalnej zamówienia dla dostawy jednorazowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ - w tym wykaz ilościowy poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 230000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: „Dostawa mięsa, wędlin i drobiu”,
1. Dostawa artykułów: spożywczych i napojów, wyrobów z mięsa, wędlin i drobiu, świeżych warzyw i owoców, mleka i artykułów mleczarskich, pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich odbywać będzie się do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie.
2. Zamawiający określił przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie na wszystkie artykuły spożywcze w okresie wykonywania zamówienia, które nie są wiążące dla Zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do niewykorzystanej ilości przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy cen promocyjnych na artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia, jeżeli są one korzystniejsze dla Zamawiającego niż cena ofertowa jednostkowa, Wykonawca zobowiązuje się sprzedać te produkty w cenie promocyjnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany artykułu spożywczego wskazanego w ofercie na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na ogólnodostępnym rynku w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Produkty spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad jakościowych z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach lub 1/3 okresu określonego przez producenta.
6. Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i dostarczenia do Zamawiającego pierwszego harmonogramu dostaw, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, co nie powoduje sprzeczności w rozpoczęciu dostaw w terminie określonym w umowie
8. Rodzaj i ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną lub mailem, określających wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb Zamawiającego. Nie krótszym niż dwa dni potrzebne do realizacji Zamówienia.
9. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: handlowy dokument identyfikacyjny lub WZ oraz fakturę (faktury do zamówień w części I i II z każdą dostawą, natomiast do części zamówienia III-V jedna na pięć dni).
10. Wykonawca informuje, iż u Zamawiającego obowiązuje system HACCP, w związku z tym należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u n/w dokumenty:
a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalająca na przewóz produktów spożywczych;
b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno- epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.
11. Zamawiane artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do wszystkich produktów spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania żywności, na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy, w języku polskim.
Uwaga: mięso musi być dostarczane w skrzyniach, co ułatwia ocenę towaru pod względem jakościowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu kontroli środka transportu i pojemników (opakowań) do przewozu towaru pod kątem czystości.
13. Odbioru jakościowego artykułów dokonuje Zamawiający w chwili ich dostawy.
14. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującej się w nich zawartości, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
15. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady jakościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany lub ich uzupełnienia na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od dostawy artykułów. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w sytuacji wykonania przez Wykonawcę dostawy niezgodnie z zapisami umowy.
17. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych, e - maile niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie przewiduje wartości minimalnej zamówienia dla dostawy jednorazowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II zawiera załącznik nr 1 do SWZ, w tym ilościowy wykaz poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 230000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: „Dostawa owoców i warzyw”,
1. Dostawa artykułów: spożywczych i napojów, wyrobów z mięsa, wędlin i drobiu, świeżych warzyw i owoców, mleka i artykułów mleczarskich, pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich odbywać będzie się do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie.
2. Zamawiający określił przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie na wszystkie artykuły spożywcze w okresie wykonywania zamówienia, które nie są wiążące dla Zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do niewykorzystanej ilości przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy cen promocyjnych na artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia, jeżeli są one korzystniejsze dla Zamawiającego niż cena ofertowa jednostkowa, Wykonawca zobowiązuje się sprzedać te produkty w cenie promocyjnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany artykułu spożywczego wskazanego w ofercie na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na ogólnodostępnym rynku w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Produkty spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad jakościowych z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach lub 1/3 okresu określonego przez producenta.
6. Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i dostarczenia do Zamawiającego pierwszego harmonogramu dostaw, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, co nie powoduje sprzeczności w rozpoczęciu dostaw w terminie określonym w umowie
8. Rodzaj i ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną lub mailem, określających wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb Zamawiającego. Nie krótszym niż dwa dni potrzebne do realizacji Zamówienia.
9. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: handlowy dokument identyfikacyjny lub WZ oraz fakturę (faktury do zamówień w części I i II z każdą dostawą, natomiast do części zamówienia III-V jedna na pięć dni).
10. Wykonawca informuje, iż u Zamawiającego obowiązuje system HACCP, w związku z tym należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u n/w dokumenty:
a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalająca na przewóz produktów spożywczych;
b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno- epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.
11. Zamawiane artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do wszystkich produktów spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania żywności, na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy, w języku polskim.
Uwaga: mięso musi być dostarczane w skrzyniach, co ułatwia ocenę towaru pod względem jakościowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu kontroli środka transportu i pojemników (opakowań) do przewozu towaru pod kątem czystości.
13. Odbioru jakościowego artykułów dokonuje Zamawiający w chwili ich dostawy.
14. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującej się w nich zawartości, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
15. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady jakościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany lub ich uzupełnienia na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od dostawy artykułów. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w sytuacji wykonania przez Wykonawcę dostawy niezgodnie z zapisami umowy.
17. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych, e - maile niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie przewiduje wartości minimalnej zamówienia dla dostawy jednorazowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 130000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: „Dostawa mleka oraz artykułów mleczarskich”,1. Dostawa artykułów: spożywczych i napojów, wyrobów z mięsa, wędlin i drobiu, świeżych warzyw i owoców, mleka i artykułów mleczarskich, pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich odbywać będzie się do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie.
2. Zamawiający określił przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie na wszystkie artykuły spożywcze w okresie wykonywania zamówienia, które nie są wiążące dla Zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do niewykorzystanej ilości przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy cen promocyjnych na artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia, jeżeli są one korzystniejsze dla Zamawiającego niż cena ofertowa jednostkowa, Wykonawca zobowiązuje się sprzedać te produkty w cenie promocyjnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany artykułu spożywczego wskazanego w ofercie na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na ogólnodostępnym rynku w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Produkty spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad jakościowych z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach lub 1/3 okresu określonego przez producenta.
6. Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i dostarczenia do Zamawiającego pierwszego harmonogramu dostaw, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, co nie powoduje sprzeczności w rozpoczęciu dostaw w terminie określonym w umowie
8. Rodzaj i ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną lub mailem, określających wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb Zamawiającego. Nie krótszym niż dwa dni potrzebne do realizacji Zamówienia.
9. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: handlowy dokument identyfikacyjny lub WZ oraz fakturę (faktury do zamówień w części I i II z każdą dostawą, natomiast do części zamówienia III-V jedna na pięć dni).
10. Wykonawca informuje, iż u Zamawiającego obowiązuje system HACCP, w związku z tym należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u n/w dokumenty:
a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalająca na przewóz produktów spożywczych;
b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno- epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.
11. Zamawiane artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do wszystkich produktów spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania żywności, na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy, w języku polskim.
Uwaga: mięso musi być dostarczane w skrzyniach, co ułatwia ocenę towaru pod względem jakościowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu kontroli środka transportu i pojemników (opakowań) do przewozu towaru pod kątem czystości.
13. Odbioru jakościowego artykułów dokonuje Zamawiający w chwili ich dostawy.
14. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującej się w nich zawartości, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
15. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady jakościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany lub ich uzupełnienia na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od dostawy artykułów. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w sytuacji wykonania przez Wykonawcę dostawy niezgodnie z zapisami umowy.
17. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych, e - maile niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie przewiduje wartości minimalnej zamówienia dla dostawy jednorazowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV zawiera załącznik nr 1 do SWZ, w tym ilościowy wykaz poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 150000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: „Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich”.
1. Dostawa artykułów: spożywczych i napojów, wyrobów z mięsa, wędlin i drobiu, świeżych warzyw i owoców, mleka i artykułów mleczarskich, pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich odbywać będzie się do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie.
2. Zamawiający określił przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie na wszystkie artykuły spożywcze w okresie wykonywania zamówienia, które nie są wiążące dla Zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do niewykorzystanej ilości przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy cen promocyjnych na artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia, jeżeli są one korzystniejsze dla Zamawiającego niż cena ofertowa jednostkowa, Wykonawca zobowiązuje się sprzedać te produkty w cenie promocyjnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany artykułu spożywczego wskazanego w ofercie na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na ogólnodostępnym rynku w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Produkty spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad jakościowych z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach lub 1/3 okresu określonego przez producenta.
6. Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i dostarczenia do Zamawiającego pierwszego harmonogramu dostaw, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, co nie powoduje sprzeczności w rozpoczęciu dostaw w terminie określonym w umowie
8. Rodzaj i ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną lub mailem, określających wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb Zamawiającego. Nie krótszym niż dwa dni potrzebne do realizacji Zamówienia.
9. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: handlowy dokument identyfikacyjny lub WZ oraz fakturę (faktury do zamówień w części I i II z każdą dostawą, natomiast do części zamówienia III-V jedna na pięć dni).
10. Wykonawca informuje, iż u Zamawiającego obowiązuje system HACCP, w związku z tym należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u n/w dokumenty:
a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalająca na przewóz produktów spożywczych;
b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno- epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.
11. Zamawiane artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do wszystkich produktów spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania żywności, na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy, w języku polskim.
Uwaga: mięso musi być dostarczane w skrzyniach, co ułatwia ocenę towaru pod względem jakościowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu kontroli środka transportu i pojemników (opakowań) do przewozu towaru pod kątem czystości.
13. Odbioru jakościowego artykułów dokonuje Zamawiający w chwili ich dostawy.
14. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującej się w nich zawartości, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
15. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady jakościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany lub ich uzupełnienia na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od dostawy artykułów. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w sytuacji wykonania przez Wykonawcę dostawy niezgodnie z zapisami umowy.
17. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych, e - maile niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie przewiduje wartości minimalnej zamówienia dla dostawy jednorazowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części V zawiera załącznik nr 1 do SWZ, w tym ilościowy wykaz poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 170000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w formularzu cenowym zamówienia w zakresie Części I – nie uwzględnił całości asortymentu dla okresu 12 miesięcy. Ilości jakie zostały ujęte to okres 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę zapisy umowy która jest integralną jej częścią powoduje konieczność unieważnienia postępowania z uwagi na błąd. Zgodnie z postanowieniami umowy załącznik formularza cenowego który został błędnie przez Zamawiającego przygotowany stanowi integralna część umowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę czasookres trwania umowy błąd ten powoduje niemożliwość zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81063,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81063,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214475 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 236617 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214475 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dystrybucja Mięsa i Wędlin Mróz Błaszkiewicz Rafał

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861513093

7.3.3) Ulica: Sportowa 6

7.3.4) Miejscowość: Środa WLKP

7.3.5) Kod pocztowy: 63-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214475 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1) Oferta nr 1 została złożona w sposób niezgodny z warunkami zamówienia. art. 226 ust. 1 pkt 5
2) Oferta Hurtownia CYTRUS Aleksandra Prętkowska, podlega odrzuceniu z uwagi na nieprawidłową formę jej złożenia w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Niezgodność oferty z przepisami ustawy to niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Złożona oferta została przedłożona, bez wymaganej przepisami prawa PZP formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym art. 226 ust. 1 pkt 3
Biorąc pod uwagę ww. przyczyny i odrzucenie wszystkich ofert złożonych w Części III przedmiotu Zamówienia, Zamawiający biorąc pod uwagę dalszą bezprzedmiotowość postępowania w danej części spowodowaną brakiem ofert unieważnia je ze wskazaniem podstawy prawnej z art. 255 pkt 2 pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Biorąc pod uwagę ww. przyczyny i odrzucenie wszystkich ofert złożonych w Części IV przedmiotu Zamówienia, Zamawiający biorąc pod uwagę dalszą bezprzedmiotowość postępowania w danej części spowodowaną brakiem ofert unieważnia je ze wskazaniem podstawy prawnej z art. 255 pkt 2 pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Biorąc pod uwagę ww. przyczyny i odrzucenie wszystkich ofert złożonych w Części V przedmiotu Zamówienia, Zamawiający biorąc pod uwagę dalszą bezprzedmiotowość postępowania w danej części spowodowaną brakiem ofert unieważnia je ze wskazaniem podstawy prawnej z art. 255 pkt 2 pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.