eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Dostawa sprzętu komputerowego.Ogłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 256431976

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.krawczyk-styrna@uws.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uws.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://uws-edu.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e75ca47b-5d27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00313530/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Dostawa sprzętu komputerowego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416589

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.290.88.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 38121,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1 - Dostawa do pracowni sztuki oprogramowania graficznego do komputerów
- na 15 stanowisk na 1 rok.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 20596,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie nr 2 - Dostawa monitora do Działu Promocji i Komunikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 1215,99 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Zadanie nr 3 - Dostawa 5 monitorów dla pracowników Działu Spraw Pracowniczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 2313 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Zadanie nr 4 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla archiwum Uniwersytetu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 1411,79 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Zadanie nr 5 - Dostawa monitora interaktywnego do Instytutu Nauk o Zdrowiu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 7218,97 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Zadanie nr 6 - Dostawa laptopa do Działu Nauki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.5.) Wartość części: 5365,04 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 260 ustawy PZP, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 1 PZP.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 05.10.2023 r. nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostaje unieważnione z braku ofert w postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 263 ustawy PZP, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
Art. 263 PZP.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 24.10.2023 r. została wybrana oferta firmy „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, REGON 100471920, NIP 7282680876, który zaoferował wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę: 909,00 zł brutto (słownie brutto: dziewięćset dziewięć złotych), termin dostawy 7 dni. W dniu 07.11.2023 r. Wykonawca poinformował Zamawianego o odstąpieniu od podpisania umowy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 909 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1286,25 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2345 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3202,5 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2345 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 100471920

7.3.3) Ulica: Nowa 29/31

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-030

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2345 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1680 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1680 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1680 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INV MEDIA Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 147113836

7.3.3) Ulica: Alzacka 16/1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-972

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1680 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4056 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4229 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4056 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wilanka sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 380040717

7.3.3) Ulica: Lindleya 16

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-013

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4056 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 263 ustawy PZP, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
Art. 263 PZP.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 24.10.2023 r. została wybrana oferta firmy INV MEDIA Sp. z o. o. ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa, REGON 147113836, NIP 1132873636, która zaoferowała wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę: 7.887,38 zł brutto (słownie brutto: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 38/100), termin dostawy 7 dni. Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. Zamawiający dokonał ponownego badania ofert i została wybrana oferta firmy
Wojciech Nabiałek WhiteSoft Systemy Informatyczne, ul. Kilińskiego 37/4, 08-110 Siedlce, który zaoferował wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę: 7.902,75 zł brutto (słownie brutto: siedem tysięcy dziewięćset dwa złote 75/100), termin dostawy 14 dni. W dniu 31.10.2023 r. oferent został zaproszony do podpisania umowy. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7887,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7902,75 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca nr 1, który złożył ofertę na zadanie nr 2 i 3 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.